Foto: Jan Vikström/Luleå stift

Prästlönetillgångarna i Luleå stift

Skog, jord och fonder som Svenska kyrkan förvaltar går under namnet prästlönetillgångarna. De ska bidra till Svenska kyrkans förkunnelse och förvaltas på ett etiskt försvarbart sätt.

Prästlönetillgångarna i Luleå stift är stiftelseliknande tillgångar. Det betyder att de inte är en del av Svenska kyrkan, utan fristående, självständiga juridiska personer som förvaltas av respektive stift. Stiftsstyrelsen i Luleå stift är styrelse och därmed förvaltningsansvarig för prästlönetillgångarna i Luleå stift.

Förvaltning i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar

Enligt lag är prästlönetillgångarnas ändamål att bidra till ekonomiska förutsättningar för Svenska kyrkans förkunnelse. Ansvaret innebär ett kapitalförvaltningsuppdrag där målet är att skapa bästa möjliga uthålliga totalavkastning. Förvaltningen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar.​

Ett gammalt villkor för att bilda församling

Under den första kristna tiden i Sverige, för cirka 1 000 år sedan, var ett av villkoren för att bilda en egen församling att det också skapades förutsättningar för prästens utkomst.

Den egendomsägande befolkningen i trakten fick bidra med bland annat tiondet av gårdens avkastning. Dessutom skulle kyrkan tillföras skogs- och jordegendomar vars avkastning skulle gå till prästen. Dessa kom att benämnas prästlönefastigheter.

Under lång tid var egendomen intakt, men framför allt på senare tid har försäljning av mark skett för bostadsbebyggelse och liknande. Intäkten från dessa försäljningar har fonderats i prästlönefonden.

En del av intäkterna har använts för att köpa mer skogsmark. Om en fastighet förvärvats med prästlönefondsmedel, utgör även denna en prästlönefastighet. Därför är även Stiftets hus i centrala Luleå, där bland annat stiftskansliet finns, en prästlönetillgång.

Nyheter

Hyggesfri avverkning vid Hägnan i Gammelstad

Vecka 12 påbörjar Prästlönetillgångarna i Luleå stift en hyggesfri avverkning på ett område i närheten av friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, Luleå. Området passar särskilt bra för just en hyggesfri metod.

Jättelast ska bärgas från diket i Nordmaling

Den gigantiska transformator som hamnade i diket utanför Nordmaling den 9 januari ska nu bärgas. Marken förvaltas av Prästlönetillgångarna i Luleå stift, som har kontakt med företaget som ska utföra arbetet.

Naturvårdande avverkning för vitryggig hackspett

I februari inleder Prästlönetillgångarna i Luleå stift en naturvårdande avverkning på ett område i närheten av friluftsmuseet Hägnan i Gammelstad, Luleå. Det görs för att öka förutsättningarna för vitryggig hackspett att trivas.

God planering nyckeln till en lyckad avverkning

En del projekt tar lång tid, av goda anledningar. Som avverkningen i Örträsk utanför Bjurholm i Västerbotten. Där har prästlönetillgångarna i Luleå stift arbetat med samråd under tre år.

Skogen i Västerbotten drabbad av stormen Hans

Stormen Hans drabbade Västerbotten i början av augusti, även skog som prästlönetillgångarna i Luleå stift förvaltar. Nu pågår arbetet med att ta bort den nedblåsta skogen och plantera ny.

Prästlönetillgångarna drabbade av skogsbrand

Prästlönetillgångarna i Luleå stift har drabbats av en skogsbrand utanför Älvsbyn och Sorsele. Sedan natten till tisdag pågår efterbevakning.

Kontakt

Prästlönetillgångarna förvaltas av medarbetare som hyrs ut av Luleå stift. Här hittar du kontaktuppgifter till stiftsjägmästare och fyra stiftsskogvaktare i tre distrikt.

Egendomsutskottet

Egendomsutskottet ansvarar för kapitalförvaltningsfrågor, förvaltade stiftelser och prästlönetillgångarna i Luleå stift.

Aktuella projekt och samråd

Här finns information om aktuella projekt och pågående samråd, för möjligheten att komma med synpunkter. Egendomsförvaltningen står också i kontakt med den församling/pastorat som berörs.

Skogsbruk och markförvaltning

Prästlönetillgångarna i Luleå stift förvaltar jord, skog och fonder. I Norrbotten och Västerbotten handlar det om cirka 0,5 procent av den totala markarealen. Från skogens avkastning delas årligen cirka 13 miljoner kronor ut till olika enheter i Svenska kyrkan.

Skogscertifiering

Luleå stift har under lång tid bedrivit aktiv naturvård inom sitt skogsbruk och miljöfrågorna har funnits med på agendan långt innan dagens skogscertifieringssystem utvecklades.

Upplåtelser och arrenden

Eftersom kyrkans mark ofta är belägen tätortsnära, finns ett behov att få nyttja marken för olika, allmänna, ändamål.

Nationella sidor

Prästlönetillgångarna

Svenska kyrkan förvaltar skog och mark över hela Sverige – från Karesuando i norr till Smygehuk, landets sydligaste udde. Tillgångarna går under namnet prästlönetillgångarna, eftersom de en gång i tiden kom till för att avlöna prästen.

En mörk liten stig i skogen.

Utredning om hållbarhet i Svenska kyrkans skogsbruk

2021 fick kyrkostyrelsen i uppdrag från kyrkomötet att utreda Svenska kyrkans skogsbruk vad gäller hållbarhet. En utredning har nu tillsatts vilken kommer undersöka hur Svenska kyrkan kan säkerställa en så ekologisk, ekonomisk, social samt andlig och existentiell hållbar skogsförvaltning som möjligt.

Kyrkan och skogen – en film om virke, värderingar och vägval

Svenska kyrkan förvaltar knappt två procent av Sveriges skogar. I denna film om kyrkan och skogen får vi ta del av olika perspektiv på skogsbruket.