Hantering av personuppgifter i stiftelser

Här hittar du hur personuppgifter behandlas i Luleå stifts förvaltade stiftelser.

Personuppgifter som lämnas i en ansökan till en stiftelse, eller som registreras i övrigt inom ramen för ansökningsförfarandet, behandlas av den personuppgiftsansvarige, för att pröva din rätt till bidrag och för övrig bidragsadministration Personuppgifterna kan även komma att behandlas för att stiftelsen ska kunna uppfylla sina förpliktelser enligt lag, annan författning eller myndighetsbeslut. Sådan behandling kan vara behandling för att uppfylla kraven enligt bokföringslagstiftningen eller penningtvättslagen, rapportering till Skatteverket och andra myndigheter. I syfte att upprätthålla en god registervård kan personuppgifterna komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR. Personuppgifterna kommer för angivna ändamål att lämnas ut till Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 502032-9081(”SEB”), som för stiftelsens räkning bistår med att administrera ansökningsförfarandet.

Personuppgifterna lagras så länge som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen samt för att stiftelsen skall kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag. Om stipendium beviljas kommer personuppgifterna vara lagrade tills sista utbetalningen har skett och därefter som längst sju år. Om bidrag inte beviljas kommer personuppgifterna sparas som längst i ett år.

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av stiftelsen och har därmed rätt att:

 • få registerutdrag
 • begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift,
 • begära radering eller begränsning av behandlingen av personuppgifter,
 • invända mot behandlingen
 • rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter från stiftelsen som du själv har tillhandahållit stiftelsen och rätt att få dessa överförda direkt till annan personuppgiftsansvarig om det är tekniskt möjligt (dataportabilitet).

  Din begäran och/eller invändning enligt ovan prövas av stiftelsen i det enskilda fallet. Om du vill få registerutdrag eller framställa en begäran och/eller en invändning ber vi dig skicka en skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran till Luleå stifts förvaltade

  Samtycke till behandling av särskilda kategorier av personuppgifter

  Skulle de personuppgifter som du lämnar i ansökan innehålla s.k. särskilda kategorier av personuppgifter* godkänner du genom din underskrift på ansökningsblanketten att de personuppgifter du lämnat i din ansökanfår behandlas för de ändamål som angivits ovan. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av sådana kategorier av personuppgifter. *Med särskilda kategorier av personuppgifter avses uppgifter som avslöjar t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse, medlemskap i fackförening eller uppgifter om hälsa.

PERSONUPPGIFTANSVARIG FÖR Luleå stifts förvaltade stiftelser

Personuppgiftsansvarig för stiftelserna är styrelsen för respektive stiftelse. I nuläget är stiftsstyrelsen i Luleå stift styrelse för samtliga stiftelser. 
Kontalktuppgifter till stiftsstyrelsen
Box 942,  971 28 Luleå
lulea.stift@svenskakyrkan.se

DATASKYDDSOMBUD FÖR Luleå stifts förvaltade stiftelser

Agio System och Kompetens AB
August Berg, IT-arkivarie
august.berg@agio.se
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Så behandlar Luleå stift dina personuppgifter

Respekten för varje människas unika värde och integritet är en del av vår identitet som kyrka. Att följa dataskyddsförordningen är därför en del av vårt arbete.