Så behandlar Luleå stift dina personuppgifter

Respekten för varje människas unika värde och integritet är en del av vår identitet som kyrka. Att följa dataskyddsförordningen är därför en del av vårt arbete.

Luleå stift är mån om din personliga integritet och att skydda dina personuppgifter. Stiftsstyrelsen är personuppgiftsansvarig och Luleå stift har ett dataskyddsombud. Hur du ska komma i kontakt med oss beskrivs nedan. Övergripande information om hur trossamfundet Svenska kyrkan arbetar och tänker kring behandling av personuppgifter hittar du här.

Personuppgiftsansvarig
Stiftsstyrelsen är ytterst ansvarig för de personuppgiftsbehandlingar som utförs inom ramen för just stiftets uppdrag och verksamhet. Med Luleå stift avses här stiftsorganisationen och inte stiftets församlingar och pastorat.

Behandling av personuppgifter
Luleå stift behandlar personuppgifter inom följande kategorier: i olika kontakter och möten, när stiftet främjar samt utövar tillsyn över stiftets församlingar och pastorat och när stiftet förvaltar egendom och stiftelser. Stiftet behandlar också personuppgifter vid till exempel rekrytering av nya medarbetare och vid antagning av präster, diakoner, församlingspedagoger och kyrkomusiker.

Ändamål 
Ändamålen för våra olika behandlingar av personuppgifter varierar. Det kan handla om övergripande syften med verksamheten, som till exempel när domkapitlet hanterar stiftets tillsyn, men också mer precisa ändamål som till exempel bokföring eller administration. Det kan också vara att berätta om Svenska kyrkans verksamheter genom Luleå stifts olika kommunikationskanaler. Som till exempel vår webbplats (som har ansvarig utgivare), sociala medier och i olika trycksaker.

Laglig grund
När Luleå stift behandlar personuppgifter är vi alltid måna om att vi har en laglig grund för behandlingen. De vanligaste grunderna som vi stödjer oss på är avtal (t.ex. anställningsavtal och Svenska kyrkans stadgar, kyrkoordningen), samtycke, berättigat intresse, rättslig förpliktelse och allmänt intresse.

Personuppgiftspolicy
Luleå stift har en personuppgiftspolicy som har tagits fram i syfte att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Du hittar vår personuppgiftspolicy här.

Personuppgiftansvarig för Luleå stift

Stiftsstyrelsen i Luleå stift
Box 942,  971 28 Luleå
lulea.stift@svenskakyrkan.se

Dataskyddsombud

Agio System och Kompetens AB
Sophia Silfvernagel, arkivarie
076-130 67 57
sophia.silfvernagel@agio.se
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du har rätt att få veta ifall personuppgifter som rör dig håller på att behandlas. Om behandling pågår kan du få tillgång till personuppgifterna, tillsammans med information om bland annat

 • ändamål med behandlingen
 • vilka kategorier av personuppgifter som behandlas
 • om personuppgifterna överförs till en extern mottagare
 • hur länge Luleå stift planerar att behandla dina personuppgifter

Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade utan onödigt dröjsmål. I vissa fall kan du även ha rätt att komplettera personuppgifter som du anser vara ofullständiga.

Rätt till radering

Du kan begära att få dina personuppgifter raderade. Denna rättighet gäller bland annat när:

 • dina personuppgifter inte längre är nödvändiga för de ändamål som uppgifterna behandlats för
 • du återkallat ditt samtycke till behandlingen och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen
 • du invänder mot behandlingen och det inte finns något berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre

Rätt till begränsning av behandlingen

Du kan begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, exempelvis i följande fall:

 • under den perioden du bestrider personuppgifternas korrekthet
 • om behandlingen är olaglig men du önskar att behandlingen begränsas istället för att uppgifterna raderas
 • om Luleå stift inte längre behöver uppgifterna, men du behöver uppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk
 • om du invänt mot behandling och väntar på en kontroll av om Luleå stifts berättigade skäl väger tyngre än dina berättigade skäl.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas kommer vi enbart att lagra dina personuppgifter, ifall du inte har samtyckt till annat.

Rätt att flytta personuppgifter (dataportabilitet)

Du kan få ut de personuppgifter som rör dig eller som du tillhandahållit oss. Vi kommer att lämna ut personuppgifterna i ett strukturerat format och du kan sedan överföra uppgifterna till en annan organisation om du så önskar. Denna rätt har du bara om du samtyckt till behandlingen av dina personuppgifter eller om behandlingen baserar sig på ett avtal med Luleå stift. Om behandlingen uppfyller kraven på så kallad dataportabilitet kan vi även överföra personuppgifterna direkt till den mottagare som du vill överlämna uppgifterna till.

Rätt att göra invändningar

Luleå stift behandlar ibland personuppgifter på den lagliga grunden berättigat intresse. Du kan, av skäl som rör din specifika situation, göra invändningar mot behandlingar av dina personuppgifter som grundar sig på berättigat intresse. Om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot behandlingen. Vi kommer då att upphöra med att behandla dina personuppgifter för just direktmarknadsföringssyften.

Rätt att dra tillbaka samtycke

Om du har samtyckt till att Luleå stift får behandla dina personuppgifter kan du återkalla ditt samtycke. Vi kan komma att fortsätta behandla uppgifterna i enlighet med det ursprungliga samtycket, men vi kommer inte att uppdatera eller komplettera uppgifterna.

Hantering av personuppgifter i stiftelser

Här hittar du hur personuppgifter behandlas i Luleå stifts förvaltade stiftelser.

Personuppgifter i samband med kursanmälan

Så här behandlar Luleå stift dina personuppgifter i samband din kursanmälan.