Stiftsfullmäktige har mötts i Luleå

Nyhet Publicerad

Fredag den 19 november och lördag den 20 november sammanträdde stiftsfullmäktige. Mandatperiodens sista möte antog Luleå stifts verksamhetsplan och budget för 2022–2024 innan det nya stiftsfullmäktige, som valdes vid kyrkovalet i september, bland annat valde ny stiftsstyrelse och ledamöter till domkapitlet.

Äntligen samlade – mandatperiodens sista sammanträde skedde fysiskt

Stiftsfullmäktiges novembersammanträden ägde rum på Quality Hotel i Luleå. Det var det första fysiska mötet sedan våren 2019. Efter sedvanliga formalia redogjorde Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, för ärendet om Luleå stifts verksamhetsplan och budget.

– Vi ser att det finns fortsatt behov av att kunna ställa om och se var vi gör störst nytta. De förstärkningsområden vi har är diakonal utveckling, kompetensförsörjning och samverkan. Det är områden vi tidigare konstaterat går in i varandra, sa Eva-Maria Karlsson och fortsatte:

– Ett annat område vi hade börjat titta på redan innan pandemin var gudstjänstutveckling. De flesta församlingar lyckades åstadkomma digitala mötesplatser och nya människor hittade till våra forum för gudstjänster. Nu står vi i ett läge där vi behöver återerövra de fysiska sammanhangen och ta tillvara det som varit gott och utvecklats under pandemin.

Verksamhetsplan och budget bifölls med ett tilläggsyrkande om att eventuella omdisponeringar som stiftsstyrelsen gör inom verksamhetsbudgeten ska återrapporteras till stiftsfullmäktige.

Prästlönetillgångarna vill öka den årliga utdelningen

Anders Landström, stiftsjägmästare, redogjorde för ärendet om verksamhetsplan och budget för Luleå stifts prästlönetillgångar. Framöver vill man kunna öka den årliga utdelningen till 2 procent av tillgångarnas marknadsvärde. Det är en ökning på 40 procent och motsvarar cirka 18 mkr. På sikt vill man också sprida investeringar till fler tillgångsslag än skogen.

Det har varit en spännande mandatperiod, en vi inte kommer glömma.

Elisabeth Engberg (POSK), stiftsfullmäktiges ordförande

På frågan om varför det inte står att det är kyrkans skog och att det därmed också finns ett skapelseansvar, förklarade Anders Landström:

– Kyrkan är inte skogsägare, utan förvaltare. Det regleras i lag, att tillgångarna är till för kyrkans verksamhet utan att vara en del av kyrkans verksamhet. I förvaltningen speglas kyrkans grundläggande värderingar.

Han förde också fram ett förtydligande tillägg som handlar om renskötselrätt. Det innebär att samebyarna får använda mark och vatten till underhåll för sina renar, på skogsmark som förvaltas av Luleå stifts prästlönetillgångar.

– Det handlar om en lagstadgad rätt, så det är starkare än att vi tar hänsyn till exempelvis kulturmiljövärden och det rörliga friluftslivets intressen. Det är alltså självklart i förvaltningen, men det bör också stå utskrivet, sa Anders Landström.

Reglerna för de förtroendevaldas arvoden – en omdiskuterad fråga

Det ärende på dagordningen som ledde till flest inlägg var det om revidering av arvodesreglementet. Arbetsgruppens förslag – en kompromiss enligt vissa, ett ofärdigt förslag enligt andra – var anpassat till den mall som kyrkostyrelsen tagit fram. Gruppen har dock inte varit enig på alla punkter, vilket också avspeglade sig i debatten som slutligen mynnade ut i fyra tilläggsyrkanden. Samtliga avslogs och stiftsfullmäktige beslutade enligt liggande förslag. Först ut att tillämpa förslaget är det nya stiftsfullmäktige som sammanträdde dagen därpå.

Luleå stifts medarbetarpris avvecklat

Stiftsfullmäktiges sista ärende var att avveckla Luleå stifts medarbetarpris. Priset inrättades 2011 för att uppmuntra anställda och ideella. Genom åren har antalet nomineringar sjunkit och stiftskansliet har uppmärksammat goda insatser på andra sätt.

Under sammanträdet skickades också motionen ”En annan kyrkovalrörelse 2025 – är det möjligt?” till stiftsstyrelsen för beredning. De andra motionen, ”Bättre skogsbruk, Bättre ekonomi, Bättre hållbarhet” bereds redan med mål att hanteras av stiftsfullmäktige våren 2022.

Biskopens sändning: Rikta blicken och se hur Gud handlar

Elisabeth Engberg (POSK) har varit stiftsfullmäktiges ordförande den senaste mandatperioden, ett uppdrag hon haft med glädje då det gett ett större sammanhang och inneburit jobb även över nomineringsgrupperna.

– Det har varit en spännande mandatperiod, en vi inte kommer glömma. Det jag tar med mig är ju pandemin och omställningen. Jag är imponerad av ledamöterna som kanske inte var vana men som kom i gång med det digitala. Det fanns en vilja att vara med, sa Elisabeth Englund.

Mandatperiodens sista sammanträde avslutades med en sändningsmässa och avtackning i Luleå domkyrka, under ledning av biskop Åsa Nyström. Hon talade till ledamöterna utifrån 2 Kor:13:

– Den här tiden tycker jag att det är lätt att bli inåtskådande. Men Paulus är snabb att uppmana oss att vända blicken, titta sig omkring. ”Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er?” När vi delar erfarenheter stärker det vår tro. Min uppmuntran och utmaning är att vi alltmer ska rikta blicken och se hur Gud handlar.

Nya stiftsfullmäktige har gjort sina val

Det nya stiftsfullmäktige inledde sitt första sammanträde på lördagen. Roland Samuelsson (s), ålderspresident, hälsade välkommen. Han uppmuntrade sina kollegor att läsa den verksamhetsplan som bifölls dagen innan, för att lära känna stiftets verksamhet, och berättade sedan om dagens ärenden.

– I dag har vi många prövningar fram för oss, kanske är det så att Gud gett oss prövningar för att vi ska lära känna varandra bättre och klara av vårt uppdrag ännu bättre, sa Roland Samuelsson.

Blandning av nya och omvalda ledamöter i presidium och stiftsstyrelse

Nomineringsgrupperna och valberedningen arbetade hårt med att ta fram kandidater till de val som förrättades under sammanträdet. Till stiftsfullmäktiges nya presidium valdes Elisabeth Engberg (POSK), ordförande, Kerstin Olla Grahn (c), 1:e vice ordförande, och Anna Lundberg (s), 2:e vice ordförande.

Stiftsstyrelsen består även fortsättningsvis av tio ledamöter och lika många ersättare. Biskopen är självskriven ordförande. Till 1:e vice ordförande valdes Titti Ådén (s) och till 2:e vice ordförande Lars-Gunnar Frisk (POSK). Samtliga ledamöter listas längre ner på sidan.

Som ledamöter i domkapitlet valdes Signild Norrman, Monica Lindmark och Katrin Lundmark, samt domarledamot Agneta Karlsson. Samtliga ledamöter listas längre ner på sidan.

Nästa stiftsfullmäktige äger rum i Luleå den 13–14 maj 2022.

 

Stiftsstyrelsen 2022–2025

Titti Ådén (s) · 1:e vice ordförande
Lars Sandberg (s)
Yvonne Stålnacke (s)
Lennart Åström (s)
Lars-Gunnar Frisk (POSK) · 2:e vice ordförande
Ingela Eriksson (POSK)
Paavo Ruokojärvi (ViSK)
Bertil Burén (c)
Helén Lindbäck (kr)
Maria Andersson (FK)

Utöver dessa ingår även biskop Åsa Nyström som ordförande och domprost Charlott Rehnman som biskopens ersättare.

Ersättare

Ida Nilsson (s)
Roland Samuelsson (s)
Nora Kemi (s)
Peter Roslund (s)
Rolf Wikman (POSK)
Anna-Karin Westman Tjernlund (POSK)
Inger Stenlund (ViSK)
Kristina Bäckström (c)
Ivar Sundström (BorgA)
Matti Björk (FK)

Domkapitlet 2022–2025

Agneta Karlsson, domarledamot · Anna Hjärtberg Wernqvist, ersättare
Signild Norrman · Sven Holmqvist, ersättare
Monica Lindmark · Paavo Ruokojärvi, ersättare
Katrin Lundmark · Krister Enryd, ersättare

Tidigare i veckan valdes också representant för vigningstjänsten:

Ewa Klarström-Karlsson, diakon i Nordmalings församling · Hans Johansson, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Boden, ersättare

Utöver dessa ingår även biskop Åsa Nyström och domprost Charlott Rehnman · Ingrid Holmström Pavval, församlingsherde i Ålidhems församling, ersättare

Handlingar från stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd organisation där den lokala församlingen är den viktigaste enheten.