Stiftsfullmäktige antog plan för 2023

Nyhet Publicerad

Fredag 18–lördag 19 november sammanträdde Luleå stift stiftsfullmäktige i Luleå. På dagordningen stod bland annat att anta plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025. De fördjupade sig också i bland annat strukturfrågor.

Stiftsfullmäktige i Luleå stift har mötts på Quality Hotel i Luleå, det tredje sammanträdet för ledamöterna som valdes i samband med kyrkovalet förra hösten.

Kerstin Olla Grahn, 1:e vice ordförande, hälsade ledamöterna välkomna och öppnade mötet. Den första sammanträdesdagen inleddes med att stiftsfullmäktige bland annat mottog fem motioner. De kommer nu behandlas av stiftsstyrelsen. Fyra har att göra med prästlönetillgångarna i Luleå stift, den femte om omvärldsanalys gällande klimatförändringarna.

Ett levande församlingsliv i hela stiftet

Inför att stiftsfullmäktige skulle fatta beslut dag två, presenterades förslaget till plan för verksamhet och ekonomi 2023–2025. Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor, berättade bland annat att stiftsstyrelsen varit noga med att ta vara på de erfarenheter som gjorts under pandemin.

Under våren har stiftsstyrelsen formulerat den strategiska inriktningen: att pastoral bärkraft, det vill säga ett levande församlingsliv, ska säkerställas i hela stiftet.

– Det förutsätter en bred syn på medarbetarskap där många tar ett aktivt ansvar för församlingsliv, gudstjänstliv och diakonala utmaningar, säger Eva-Maria Karlsson.

Vi vill att stiftsfullmäktige ska vara en arena där vi och ni känner att vi får komma till tals.

Kerstin Olla Grahn, 1:e vice ordförande

Förslaget bifölls.

Ny resurs för skoglig planering

Även prästlönetillgångarna i Luleå stift presenterade sin plan för kommande år. Anders Landström, stiftsjägmästare, lyfte att man berett utrymme i budgeten för att rekrytera en person som kan jobba mer koncentrerat med frågor som är planeringskrävande, så som hyggesfria metoder, tätortsnära skogsskötsel, rennäringsanpassade avverkningar och skogsskötsel för att gynna natur- och kulturvärden.

Han beskrev också en rad insatser som just nu pågår inom skogsbruket. Det handlar exempelvis om markbyten, diskussion om anpassat skogsbruk för att bland annat gynna marklav, utveckling av skidverksamhet och andra tätortsnära verksamheter samt en utredning om en eventuell dubbelcertifiering.

Förslaget bifölls med två tilläggsyrkanden: att ta fram indikatorer för att kunna styra och utvärdera balansen mellan ekonomisk avkastning och hållbarhet, samt att förvaltningen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt i enlighet med kyrkans grundläggande värderingar, med referens till Svenska kyrkans Färdplan för klimatet. Två andra yrkanden avslogs.

Gediget fördjupningspass om att vara kyrka

Liksom tidigare sammanträden har den här helgen också innehållet fördjupningar. Stiftsfullmäktige har mött Åsa Björkman, utbildningsledare, och Katarina Wuopio, organisationsutvecklare, som arbetar på stiftskansliet med strukturfrågor. De fick också ett digitalt besök av David Thurfjell, religionshistoriker och professor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Han talade på temat ”Är naturen svenskarnas nya religion och hur blev den i så fall det?”.

På lördagen fortsatte fördjupningen med att ledamöterna i grupper samtalade om hur man når människors andliga längtan, behåller lokalt engagemang när nya enheter bildas, vad som är en ändamålsenlig struktur och hur vi kan utveckla nya arbetsformer i enheter med stora avstånd. Fördjupningspasset avrundades med biskop Åsa Nyström som talade om ”Samhälle och kyrka – tillsammans för Guds rike”.

Ett aktivt arbetande fullmäktige

Kerstin Olla Grahn avrundade mötet med att konstatera att ledamöterna inte bara suttit i sammanträde, utan berömde dem för det aktiva arbetet i både gruppmöten och plenum.

– Vi vill att stiftsfullmäktige ska vara en arena där vi och ni känner att vi får komma till tals. Vi ska vara bra på att vara kyrka och jag går tillbaka till morgonbönen: ”Det finns en tid för allt” och allts tid är nu, sa hon innan hon förklarade mötet avslutat och önskade alla en fridfull och stilla adventstid.

Protokollet justeras senast den 2 december. Stiftsfullmäktige sammanträder nästa gång i maj.

Övriga beslut

Stiftsfullmäktige utsåg också revisionsbolag för 2023–2026, avslog motionen En annan kyrkovalsrörelse 2025 - är det möjligt?, samt biföll stiftsstyrelsens förslag till avgift vid utlämnade av offentliga och allmänna handlingar.

Stiftsfullmäktige 18–19 november 2022

Fredag den 18–lördag den 19 november 2022 sammanträdde stiftsfullmäktige i Luleå stift på Quality Hotel i Luleå. Här finns kungörelsen, programmet och handlingarna.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.