Foto: Maria Lundström Pedersen

Miljö och hållbar utveckling

”Lär mig att minnas att denna jord och icke blott himlen är din.” (Sv Ps 183:3) Luleå stift vill med sitt arbete skapa en långsiktig hållbarhet. I det arbetet ingår miljö- och klimatfrågorna.

Skapelsen och allt liv utgår ur Guds hand. Därför är livet heligt och vardefullt i sig. Människan skapades till Guds avbild och som en del av skapelsen är det människans uppgift att bruka och förvalta den. 

Hållbar utveckling handlar om hur vi lever och hur våra livsvillkor ser ut. Det handlar om oss människor och allt annat liv på jorden. En hållbar utveckling ska sträva efter att tillfredsställa dagens behov lokalt såväl som globalt utan att äventyra framtiden

Nu går utvecklingen åt ett håll då framtiden för vår planet äventyras. Därför måste vi nu tillsammans göra vad vi kan för att skapa långsiktig hållbarhet som garanterar en framtid för kommande generationer.

Miljöarbetets tre pelare i Luleå stift

Luleå stift bygger sitt arbete med miljö, klimat och hållbar utveckling på tre pelare:

  • Att förkunna skapelseansvaret (teologisk aspekt)
  • Att samverka med alla goda krafter i samhället (samverkansaspekt)
  • Att leva som vi lär (etisk aspekt)

Detta betyder att

  • Vi ska i vår förkunnelse och i kyrkans vardagsarbete dela med oss av vår syn på Skaparen och skapelsen och vårt ansvar som Guds medarbetare på jorden.
  • Vi ska samarbeta med stat, kommuner, länsstyrelser, företag, föreningar, intresseorganisationer samt samiska organisationer för att skapa god miljö och en hållbar utveckling. Genom dialog och information skall vi bidra med en etisk, teologisk grund i det gemensamma miljöarbetet.
  • Vi ska i den egna verksamheten ta hänsyn till miljön genom att leva ekologiskt och bruka våra naturresurser på ett hållbart sätt.

Om Luleå stifts arbete med klimatkompensation

Så gott som alla organisationer och all sorts verksamhet genererar större eller mindre utsläpp till atmosfären som bidrar till den globala uppvärmningen och det pågående klimatnödläget. Därför har alla ett ansvar att först och främst reducera egna utsläpp så långt det är möjligt.

En klimatkompensation kan göras för utsläpp som en organisation inte ännu själv har kunnat reducera eller eliminera och görs ofta via olika insatser och projekt via andra aktörer. Svenska kyrkan har ett avtal som är upphandlat av nationell nivå med Zeromission, som i sin tur har en mängd olika projekt som ska hjälpa att antingen binda, förebygga eller minska koldioxidutsläpp.

Stiftsorganisationens koldioxidutsläpp beräknas med stöd av Green House Gas-protokollet och redovisas (se not 14 Hållbarhetsnot i förslaget till årsredovisning 2023) i protokollets tre scope. Under 2022 och 2023 har stiftsorganisationen klimatkompenserat genom det Fairtradecertifierade projektet ”Effektiva spisar” i Etiopien.

Projektet arbetar med att minska behovet av ved genom mer effektiva spisar till hushåll och är valt baserat på att koldioxidutsläppen ska minska, att inomhusluften kan förbättras, att det är Fairtradecertifierat och att det finns en jämställdhetsaspekt genom att chansen ökar att mindre tid kan läggas av kvinnor på att samla ved. Läs mer om projektet (Zeromissions hemsida)

Att klimatkompensera genom projekt i andra länder innebär alltid en risk då verksamheten sker utanför stiftsorganisationens kontroll. Men genom att välja tredjepartscertifierade leverantörer och projekt genom Svenska kyrkans nationella ramavtal så säkrar stiftsorganisationen så långt det är möjligt att kompensation sker som avtalat. Målet är samtidigt att klimatkompensering ska användas så lite som möjligt.

Luleå stift har antagit en hållbarhetsstrategi

I december 2021 antog stiftsstyrelsen en hållbarhetsstrategi. Biskop Åsa Nyström och Malin Skogqvist, samordnare, berättar mer om strategin, som vill ta ett helhetsgrepp på Luleå stifts arbete med en tydlig länk till Svenska kyrkans "Färdplan för klimatet".

Med hjälp av solen

I Piteå församling har man installerat en solcellsanläggning på församlingsgården. Se filmen där vaktmästaren Gunnar Vesterlund berättar om församlingens erfarenheter med att installera och driva anläggningen. (Piteå församlings hemsida)

Jordklotet.

Ett biskopsbrev om klimatet

Klimatkrisen är både en existentiell och andlig kris. Många känner oro, skuld och ångest. Hur ser vår framtid på jorden ut Nu är tid för hopp och handling.

Ett kyrktorn i rött tegel. I ena hörnet av bilden ligger ett infällt gröngult klot.

Vårt arbete för klimatet

Svenska kyrkans färdplan för klimatet innebär att vi ska minska vår egen klimatpåverkan och bidra till mänsklighetens gemensamma arbete för att bromsa effekterna av klimatförändringarna.

Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i Svenska kyrkans verksamhet. Med människovärdet i fokus arbetar vi för människor som lever i utsatthet både i Sverige och utomlands.

Klimat och hållbar utveckling (Sveriges kristna råd)

Kyrkornas speciella bidrag i miljöarbetet utgår från tron på att Gud skapat jorden och att det Gud skapar är gott. Som en del av denna märkliga skapelse har människan av Gud anförtrotts ett särskilt ansvar att i ödmjukhet värna naturen och skydda skapelsen.