Foto: Madelen Zander /Ikon

Kollekter och kollektcirkulär

Varje söndag tas det upp kollekter i landets kyrkor för olika ändamål. Här hittar du dessa samt kollektcirkulär som beskriver de specifika ändamålen.

Besluten om vilka ändamål fastställs dels av kyrkostyrelsen, så kallade rikskollekter som gäller för hela landet och dels av domkapitlen i respektive stift, så kallade stiftskollekter som gäller för alla församlingar i stiftet. Övriga söndagar beslutar församlingarna om vilket ändamål som kollekten ska gå till.  

Lista med riks- och stiftskollekter 2022 och 2023

Rikskollekter

Här hittar du information om rikskollekter samt kollektcirkulär som beskriver ändamålen.

Församlingskollekter

På församlingarnas hemsidor kan du hitta information om ändamålen för församlingskollekter.