Domkapitlet

I alla stift finns ett domkapitel med uppgift att stödja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat, och att Svenska kyrkans ordning iakttas i församlingarna.

Domkapitlets arbete gäller lära, böcker (Bibeln, Den svenska psalmboken, Den Svenska Kyrkohandboken) sakrament, gudstjänst och övriga kyrkliga handlingar.

Präster och diakoner

Det är domkapitlet som examinerar präster och diakoner innan de vigs till sina ämbeten. Vanligtvis sker två vigningar per år i Luleå domkyrka, i juni och i januari. Präst- och diakonvigningen är öppen för alla.

Granskning av präster och diakoner

Domkapitlet har också tillsyn över hur präster och diakoner sköter sina uppdrag och följer sina vigningslöften. Om någon anser att en präst eller diakon brutit sina vigningslöften kan detta anmälas till domkapitlet, exempelvis genom ett brev, e-post eller ett telefonsamtal.

Vilka påföljder kan domkapitlet ge?

Domkapitlet kan förklara en präst eller diakon obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet (tre år) eller tilldela en skriftlig erinran.

Beslutsprövning

I domkapitlets tillsynsuppgift ingår att pröva beslut som fattas av olika kyrkliga organ inom stiftet, när en sådan prövning begärs (beslutsprövning). Domkapitlet ska också handlägga beslut som överklagas.

Församlingsinstruktioner

Domkapitlet har uppgiften att utfärda församlingsinstruktioner. Enligt Kyrkoordningen ska varje församling ha en församlingsinstruktion som arbetas fram av kyrkoherden och det lokala kyrkorådet, i samråd med domkapitlet. Kyrkoordningen anger vad den ska innehålla, men varje stift har frihet när det kommer till utformning. Församlingar som ingår i ett pastorat har en gemensam.

Sju ledamöter

Domkapitlet har sju ledamöter. Biskopen och domprosten är självskrivna. Fyra ledamöter utses av stiftsfullmäktige och en ledamot väljs av stiftets präster och diakoner. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande i domkapitlet. En av de ledamöter stiftsfullmäktige utser ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Domkapitlets sammanträden 2021

 • 12 januari, delegations- och beredningsgruppen
 • 16 januari, vigningsdag
 • 15 februari, delegations- och beredningsgruppen
 • 22 mars
 • 19 april, delegations- och beredningsgruppen
 • 3 maj
 • 19 maj, delegations- och beredningsgruppen
 • 11–13 juni, vigningshelg
 • 16 augusti, delegations- och beredningsgruppen
 • 9 september
 • 27 september, delegations- och beredningsgruppen
 • 28 oktober
 • 30 november, delegations- och beredningsgruppen
 • 15 december

Domkapitlets sammanträden 2022

Domkapitlet sammanträder klockan 10:30-15 om inget annat anges i respektive kallelse. Delegations- och beredningsgruppen möts mellan klockan 10-12 om inget annat anges i respektive kallelse.

 • 14-16 januari (inkl introduktion och ev. vigningshelg)
 • 8 februari delegations. och beredningsgrupp
 • 2 mars
 • 29 mars delegations- och beredningsgrupp
 • 19 april
 • 9 maj delegations- och beredningsgrupp
 • 3-5 juni (inkl. vigningshelg)
 • 17 augusti delegations- och beredningsgrupp
 • 6 september
 • 28 september delegations- och beredningsgrupp
 • 31 oktober
 • 15 november delegations- och beredningsgrupp
 • 6 december

kontakta domkapitlet

Här kan du kontakta domkapitlet via e-post

Du kan också ringa till stiftskanlsiets växel tfn 0920-26 47 00