Domkapitlets ledamöter
Foto: Luleå stift

Domkapitlet

I alla stift finns ett domkapitel med uppgift att stödja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat, och att Svenska kyrkans ordning iakttas i församlingarna.

Domkapitlets arbete gäller lära, böcker (Bibeln, Den svenska psalmboken, Den Svenska Kyrkohandboken) sakrament, gudstjänst och övriga kyrkliga handlingar.

Präster och diakoner

Det är domkapitlet som examinerar präster och diakoner innan de vigs till sina ämbeten. Vanligtvis sker två vigningar per år i Luleå domkyrka, i juni och i januari. Präst- och diakonvigningen är öppen för alla.

Granskning av präster och diakoner

Domkapitlet har också tillsyn över hur präster och diakoner sköter sina uppdrag och följer sina vigningslöften. Om någon anser att en präst eller diakon brutit sina vigningslöften kan detta anmälas till domkapitlet, exempelvis genom ett brev, e-post eller ett telefonsamtal.

Vilka påföljder kan domkapitlet ge?

Domkapitlet kan förklara en präst eller diakon obehörig att utöva kyrkans vigningstjänst, besluta om prövotid för fortsatt behörighet (tre år) eller tilldela en skriftlig erinran.

Beslutsprövning

I domkapitlets tillsynsuppgift ingår att pröva beslut som fattas av olika kyrkliga organ inom stiftet, när en sådan prövning begärs (beslutsprövning). Domkapitlet ska också handlägga beslut som överklagas.

Församlingsinstruktioner

Domkapitlet har uppgiften att utfärda församlingsinstruktioner. Enligt Kyrkoordningen ska varje församling ha en församlingsinstruktion som arbetas fram av kyrkoherden och det lokala kyrkorådet, i samråd med domkapitlet. Kyrkoordningen anger vad den ska innehålla, men varje stift har frihet när det kommer till utformning. Församlingar som ingår i ett pastorat har en gemensam.

Sju ledamöter

Domkapitlet har sju ledamöter. Biskopen och domprosten är självskrivna. Fyra ledamöter utses av stiftsfullmäktige och en ledamot väljs av stiftets präster och diakoner. Biskopen är ordförande och domprosten vice ordförande i domkapitlet. En av de ledamöter stiftsfullmäktige utser ska vara eller ha varit ordinarie domare.

Vanliga frågor om domkapitlet

Läs svar på de vanligaste frågorna om domkapitlet (Stockholms stifts hemsida)

Domkapitlets sammanträden

Domkapitlet sammanträder klockan 10.30–15.00. Delegations- och beredningsgruppen möts mellan klockan 10.00–12.00. Tiderna gäller om inget annat anges i respektive kallelse.

2024

 • 10 januari, delegations- och beredningsgrupp
 • 19-21 januari, inkl. vigningshelg
 • 12 februari, delegations- och beredningsgrupp
 • 19 mars
 • 11 april, delegations- och beredningsgrupp
 • 23 april
 • 13 maj, delegations- och beredningsgrupp
 • 7-9 juni, inkl. vigningshelg
 • 15 augusti, delegations- och beredningsgrupp
 • 3 september
 • 24 september, delegations- och beredningsgrupp
 • 21 oktober
 • 14 november, delegations- och beredningsgrupp
 • 3 december, delegations- och beredningsgrupp
 • 4 december, gemensam överläggning med stiftsstyrelsen

Ordinarie ledamöter 2022–2025

Åsa Nyström, biskop · ordförande
Charlott Rehnman, domprost
Ewa Klarström-Karlsson, Nordmaling · representant för vigningstjänsten
Signild Norrman, Vännäsby
Monica Lindmark, Rosvik
Katrin Lundmark, Skellefteå
Agneta Karlsson, Nikkala · domarrepresentant

Ersättare

Ingrid Holmström Pavval, Umeå · för biskopen och domprosten
Hans Johansson, Boden · för vigningstjänstens representant
Gunnel Eriksson, Gällivare
Paavo Ruokojärvi, Robertsfors
Christer Enryd, Luleå
Anna Hjärtberg Wernqvist · för domarrepresentanten

Kollekter och kollektcirkulär

Varje söndag tas det upp kollekter i landets kyrkor för olika ändamål. Här hittar du dessa samt kollektcirkulär som beskriver de specifika ändamålen. Besluten om vilka ändamål fastställs dels av kyrkostyrelsen, så kallade rikskollekter som gäller för hela landet och dels av domkapitlen i respektive stift, så kallade stiftskollekter som gäller för alla församlingar i stiftet.