Biskopens uppdrag

Biskopens uppgift är att i ord och handling förkunna evangelium så att Guds kärlek blir synlig i världen. Uppgiften är också att vara andlig ledare i stiftet med ett särskilt ansvar för stiftets präster och diakoner.

I Svenska kyrkan finns tretton stift som var och ett leds av en biskop. Ordet biskop kommer från grekiskan och betyder tillsyningsman.  I Kyrkoordningen  8 kapitlet preciseras biskopens uppgifter.

Domkapitel och stiftsstyrelse

Biskopen är ordförande i domkapitlet och har tillsammans med övriga ledamöter en granskande och dömande funktion.
   Biskopen är också ordförande i stiftsstyrelsen, där stiftsfullmäktiges beslut förbereds och verkställs. Stiftsstyrelsen handlägger även ärenden om kyrkliga val, är ansvarig för indelningen av församlingar och pastorat samt beslutar om ekonomiskt stöd till församlingar och pastorat.

Visitation och inspiration

Genom regelbundna biskopsvisitationer – församlingsbesök – tillsammans med medarbetare från stiftskansliet utövar biskopen tillsyn över församlingarna.
   Utöver visitationerna gör biskopen en rad besök i stiftets församlingar för att inspirera anställda, ideella och förtroendevalda.
   I Luleå stift finns det sexkontraktsprostar som är biskopens kontaktpersoner i respektive kontrakt.
   På en biskops agenda står även enskilda samtal, ofta av rådgivande karaktär. 

Präster och diakoner

Biskopen har en viktig roll i rekryteringsprocessen av nya präster och diakoner. Det är biskopen som antar stiftets präst- och diakonkandidater och som viger dem till tjänst i Svenska kyrkan när de tagit examen.

Representerar Svenska kyrkan

Det är också biskopens uppgift att företräda stiftet och Svenska kyrkan i samhällslivet.
   Biskopen är aktiv även utanför stiftets gränser. Både på nationell nivå och i kyrkans utlandsarbete har biskoparna olika uppgifter och i biskopsmötet har de regelbundet överläggningar om övergripande frågor.