Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Personuppgiftsbehandling

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år. Respekten för varje människas integritet är en del av identiteten som kyrka. Här kan du läsa mer om hur dina personuppgifter hanteras av Luleå domkyrkoförsamling.

... i samtal under tystnadsplikt:

Hos Svenska kyrkan kan du få stöd genom samtal med en präst eller diakon. De finns närvarande, lyssnar och delar det du vill prata om. Präster har absolut tystnadsplikt och diakoner har tystnadsplikt. Dina personuppgifter och det du delar i rummet stannar mellan dig och den eller de som är i rummet vid samtalet.

Om det gäller ett brott kan diakonens tystnadsplikt brytas. Läs mer om skillnaden mellan prästers och diakoners tystnadsplikt här.

... när du söker tjänster i församlingen:

Dina ansökningshandlingar används i rekryteringsprocessen. Sedan arkiveras de och gallras efter två år. Detta gör vi för att kunna uppfylla arbetsrättslig lagstiftning.

... i medlemsregister och annat:

Om du är medlem i Svenska kyrkan finns dina personuppgifter i medlemsregistret. Svenska kyrkans nationella nivå Kyrkokansliet ansvarar för det. De ansvarar också för andra personuppgifter, i vissa fall även icke-medlemmars, kopplade till: 

  • dop, konfirmation, vigslar och begravningar i alla lokala församlingar/pastorat.
  • gåvor i den internationella verksamheten. 

Läs mer om hur Kyrkokansliet hanterar personuppgifter här.

Tillbaka till sidans innehållslista

Övergripande information

OFFENTLIGHETSPRINCIP OCH ARKIVERING

I Svenska kyrkan finns en inomkyrklig offentlighetsprincip och välordnade arkiv som räknas som en del av Sveriges nationella kulturarv. Lag (1998:1591) om Svenska kyrkan §10-12 slår fast att det ska vara på det sättet och syftet är att var och en ska ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar samt att möta behov av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

Personuppgifter som vi samlar in arkiveras i vissa fall. Vi kan också vara skyldiga att lämna ut dem ifall någon begär ut dem enligt den inomkyrkliga offentlighetsprincipen. Detta gäller naturligtvis inte sekretessbelagda uppgifter.

Läs mer om den inomkyrkliga offentlighetsprincipen och arkivlagen i Svenska kyrkan här

Tillbaka till toppen av sidan

DINA RÄTTIGHETER

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av de av dina personuppgifter som vi behandlar samt information om hur vi behandlar dem (under förutsättning att du kan visa din identitet).

Du har även rätt att begära rättelse, radering, begränsning av användningen, flyttning eller komplettering av de av dina personuppgifter som vi behandlar. Du har också rätt att dra tillbaka ett samtycke, om du tidigare samtyckt till att vi behandlar dina personuppgifter på ett visst sätt men ångrar dig.

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Tillbaka till toppen av sidan

KONTAKTPERSON I FÖRSAMLINGEN

Varmt välkommen att kontakta personalhandläggare Sofi Wennberg, 0920-26 48 09.

Tillbaka till toppen av sidan

DATASKYDDSOMBUD

Dataskyddsombud August Berg, AGIO, 070-712 98 84.

Luleå domkyrkoförsamling har avtal med Agio, upphandlat av Luleå stift avseende Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska göra årlig revision och se till att lagen efterföljs.

Tillbaka till toppen av sidan