Maj 2020 - diplomeringssamtal

Den 5 maj 2020 genomfördes ett diplomeringssamtal i Luleå domkyrkoförsamling. Förutom två diplomerare från Luleå stift medverkade församlingens miljögrupp, domprosten, två representanter från kyrkorådet samt några medarbetare som medverkat till att delmål uppnåtts.

I det miljöledningssystem som Luleå domkyrkoförsamling arbetat med har sju olika områden genomlysts.

Urval av delmål som uppnåtts:

1. Pastoral verksamhet

 • Vi har arbetat med ett undervisande och delande förhållningssätt så att besökarna på Diakoni i Centrum medverkat i församlingens miljöarbete. Detta har bland annat skett genom att tillvarata fullt funktionsdugliga och ätbara matvaror och produkter som butiker skulle kassera exempelvis på grund av skönhetsfel på förpackningar. Detta har ger ringar på vattnet och påverkat besökarnas övriga liv.
 • Under vintern 2019/20 bjöd vi in allmänheten till föreläsningar med miljötema. Föreläsare var teologerna Peter Halldorf och Bo Brander.

2. Förvaltning och ekonomi

 • Församlingen har 2019 för första gången gjort en hållbarhetsredovisning. Den ger oss en mycket god grund för att fortsätta göra uppföljningar ur hållbarhets- och miljöaspekter.

3. Byggnader

 • Församlingen har genomfört en fullständig energikartläggning för alla fastigheter. Denna har presenterats för personalen och renderat i en enkel checklista för vad all personal kan bidra med för att sänka energiförbrukningen.
 • Vi har minskat energiförbrukningen i församlingen genom att montera markiser på Diakonins Hus, byta ut till LED-lampor där det går, sätta in rörelsevakt i vissa rum och anpassa säkringsstorlek på elmätare.

4. Kyrkogård och markanläggning

 • Vi har omvandlat delar av gräsyta till ängsmark, där vi satt ut bikupor och insektshotell.
 • Vi har köpt in sopkärl med fler fack som ska göra det enklare att sopsortera för besökare på kyrkogården.
 • Vi har bytt alla lysrör (cirka 50 stycken) mot LED-belysning, samt installerat rörelsevakt i flera rum.

5. Varor och tjänster

 • Församlingen har tagit fram en rutin, så att miljömärkningen Svanenmärkning finns med i våra offertförfrågningar och beställningar från tryckerier.
 • Vi har informerat församlingens medarbetare om att våra ramavtal både ger en ekonomisk besparing och är ett etiskt- och miljösmart val. Användningen av ramavtalen har ökat.
 • Vi verkar för en minskad pappersförbrukning bland annat genom att välja dubbelsidig utskrift som standard i våra kopieringsmaskiner.

 
6. Transport och kommunikation

 • Vi har tagit fram en omställningsplan för att byta ut gamla förbrukade maskiner mot nya energisnåla alternativ.
 • I hållbarhetsredovisningen följer vi upp miljökonsekvenserna av vårt årliga resande. Det ger oss möjlighet att följa upp och påverka koldioxidutsläpp.

7. Kemikalier och avfall

 • Församlingen har gjort en kemikaliesanering och skickat farligt avfall till destruering. Samtidigt gjorde vi en plastbantning och sorterade bort gamla barnleksaker.
 • Vi har bytt ut köldmedel på krematoriet till ett mindre miljöbelastat.
 • Vi har byggt en miljöstation för sopsortering intill Diakonins Hus i centrum.

Vision för miljöarbetet

Arbetet med att ta fram församlingens vision för miljöarbetet har skett i olika forum. Miljögruppen har gjort olika förslag utifrån de övergripande målen. Förlagen har diskuterats i alla arbetsgrupper och kyrkoråd. Vi var överens om att visionen ska vara enkel att minnas, framåtsyftande och ingjuta hopp.  Vi landade i denna vision: 

Du skall välja livet, så att du och dina efterkommande får leva

5 Mos 30:19

Bakgrund till visionen: Från början var allt tomt, mörkt och öde. Så ljöd genom mörkret en röst:” Ljus, bli till!” Och sedan fortsätter Guds röst att frambringa solar, planeter, stjärnor. Vår jord, den vackra, blå planeten. Och själva livet. Grönska. Frukter. Ett vimmel av varelser i havet, fåglar under himlavalvet och markens alla djur. Så skapas också människan, till Guds avbild, med uppgiften att bruka och bevara skapelsen. ”Och Gud såg att det var gott” (1 Mos kapitel 1).

I vår tid ser vi tydligare än någonsin vad som händer när vi inte tar den uppgiften på allvar utan använder skapelsen för våra egna kortsiktiga intressen, med överhängande hot om kollaps för livet på jorden som konsekvens.

Men Gud är inte bara den som en gång skapat allt utan också historiens Gud, som förnyar och förvandlar. Gud kallar ständigt människan på nytt, att vända om från vägar som leder fel, och tillsammans med Gud arbeta för hela skapelsens räddning och förnyelse.

Därför vågar vi tro att det aldrig är för sent, att det lilla vi kan göra kan få växa till något stort, genom Guds välsignelse.
För våra barns och barnbarns skull. För allt levandes skull. 

Följ miljöarbetet

Luleå domkyrkoförsamling har nu gått igenom fas 1 i miljödiplomeringen. Varje onsdag under hela maj månad publicerar vi en kort film om vårt miljöarbete på församlingens Facebooksida. I filmerna medverkar kyrkorådets ordförande Yvonne Stålnacke, ekonom Birgitta Hörnsten, diakon Kirsi Riikola, driftledare Peder Pallin, prästen Boel Paulin och trädgårdsingenjören Ann-Sofi Molin.

Vid gudstjänsten i Luleå domkyrka den 7 juni kl. 11 kommer vi ta emot ett diplom för vårt miljöarbete, men församlingens arbete för en hållbar utveckling fortsätter flera år till.