Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

För en hållbar utveckling

Luleå domkyrkoförsamling vill bidra till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Därför har ett arbete påbörjats för att församlingen ska bli miljödiplomerad.

Den 19 september 2018 startade Luleå domkyrkoförsamling en process för miljödiplomering.
Svenska kyrkans miljödiplomering är ett redskap för församlingar som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är hållbar för alla människor ur flera perspektiv; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.
Miljödiplomeringsprocessen beräknas ta ungefär två år. Under den tiden tar man bland annat fram mål, handlingsplaner och rutiner samt beskriver ansvar och befogenheter i miljöarbetet. Även sedan när diplomeringen är klar, så kommer Luleå domkyrkoförsamling att varje år se över vad som kan förbättras ytterligare för att minska skadlig påverkan på miljön.
Redan nu arbetar Luleå domkyrkoförsamling för att vara varsam med miljön på olika sätt, se exemplen nedan.

Luleå domkyrkoförsamling

 • har personalcyklar som används till exempel vid hembesök, vilket minskar bilåkandet och även fungerar som friskvård för personalen.
 • har renoverat fönstren i Mjölkuddskyrkan och Mjölkuddsgården för att minska på energiutsläppen.
 • har renoverat krematoriet enligt nya miljökrav.
 • är en Kyrka för Fairtrade och många av de Fairtrade-produkter som vi använder är även Krav-märkta.
 • väger in miljövänligheten när vi köper in nya maskiner, redskap eller bilar.
 • lagar ofta vegetariskt när vi serverar mat som vi tillagat själva.
 • använder stearinljus, inte parafinljus, i kyrkorna.
 • övergår till att använda led-lampor som belysning där det är möjligt.
 • trycker sin församlingstidning på miljövänligt papper.
 • har vägt in miljöaspekterna vid upphandlingen av lokalvård.
 • använder Svenska kyrkans ramavtal som har en uppförandekod för leverantörer som beskriver de minimikrav avseende etik samt hållbar social, miljömässig och ekonomisk utveckling som en leverantör till Svenska kyrkan ska uppfylla.
 •  uppmuntrar anställda att åka kollektivt genom att inte subventionera bilparkering.
 • strävar efter att arbetsbelastningen för anställda ska vara rimlig så att församlingsarbetet blir hållbart. Ett citat av Bodil Jönsson, beskriver perspektivet: ”Långsiktig hållbar utveckling kräver långsiktigt hållbara människor”.

Lägesrapport i halvtid

Sedan 1 januari 2019 är verksamhetsledare Mona Eriksson samordnare för miljödiplomeringsarbetet och hon ger följande lägesrapport i september 2019 när halva projekttiden gått:

 • Nulägesbeskrivningar är genomförda på alla områden; grundläggande verksamhet, byggnader, kyrkogårdar, varor och tjänster, förvaltning och ekonomi samt Diakoni i Centrum.
 • Vi har genomfört en utbildningsdag med personal och kyrkoråd, totalt 68 personer (uppdelade på två dagar).
 • Energikartläggning är genomförd och presenterad för församlingens anställda.
 • Kemikaliesanering i alla verksamhetsområden är genomförd.
 • Miljögruppen har formulerat en vision.  
 • ”Det börjar med mig” - en checklista om vad vi alla kan bidra med – har presenterats för församlingens anställda.
 • Mål och åtgärdsprogram för alla områden i församlingens verksamhet är klar.
 • Under hösten 2019 kommer samordnaren att besöka alla arbetsgrupper/områdesgrupper, för att presentera, bearbeta och förankra mål och åtgärdsprogram.
 • Under hösten 2019 görs även en återkoppling till kyrkorådet.
Mona Eriksson

Mona Eriksson

Luleå domkyrkoförsamling

Pedagog

Mer om Mona Eriksson

Arbetsledare