Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Om församlingen

Den 1 januari 2011 bildades en ny församling i Luleå. Denna församling består av de tidigare församlingarna Luleå domkyrkoförsamling och Örnäsets församling. Den nya församlingen, som heter Luleå domkyrkoförsamling, har cirka 30 000 medlemmar.

Luleå domkyrkoförsamling är en del av den världsvida kyrkan, en stadsförsamling i Svenska kyrkan.
Den nya Luleå domkyrkoförsamling omfattar centrala Luleå, Östermalm, Bergviken, Kallkällan, Klintbacken, Mjölkudden, Munkeberg, Notviken, Tuna, en del av Karlsvik, Björkskatan, Hertsön, Kronan, Lerbäcken, Lulsundet, Lövskatan, Malmudden, Skurholmen, Svartöstan och Örnäset.

I församlingen finns fyra kyrkor: Domkyrkan, Örnäsets kyrka, Hertsökyrkan och Mjölkuddskyrkan. Ute på en av de många öarna i Luleå skärgård ligger Småskärs kapell som också hör till församlingen. Luleå domkyrkoförsamling ansvarar för Innerstadens kyrkogård och Örnäskyrkogården. På Örnäskyrkogården finns de två kapellen Ljusets och Hoppets kapell.
Församlingens verksamhet riktar sig till alla som bor, arbetar eller är på besök i församlingen.

Här kan du läsa Luleå domkyrkoförsamlings församlingsinstruktion
 
KORT OM VERKSAMHETEN  I LULEÅ DOMKYRKOFÖRSAMLING:

Gudstjänster: Veckans huvudgudstjänst firas på söndagar kl. 11.00 i domkyrkan, Örnäsets kyrka och Hertsökyrkan samt tisdagar kl. 18.00 i Mjölkuddskyrkan (ordinarie gudstjänsttider). Vardagsmässor och vardagsgudstjänster firas också, läs mer under program. Församlingen anordnar även andaktsstunder på äldreboenden i stan, ungdomsgudstjänster, gudstjänster för finsktalande och gudstjänster med speciella teman.

Barn och ungdom: Församlingen har barn- och ungdomsverksamhet för olika åldrar, från de minsta barnens babysångstunder till grupper för äldre ungdomar, exempelvis internationella tjejgruppen. Inbjudan till konfirmation sker varje år till elever i årskurs åtta. Även gymnasister kan ges möjlighet till konfirmation.

Sång och musik: I församlingen finns ett flertal körer för olika åldrar. Varje år ges ett flertal kyrkokonserter, många tillgängliga utan entréavgifter. I Luleå domkyrka finns en magnifik orgel, tillverkad av Grönlunds orgelbyggeri i Gammelstad.

Medmänskligt stöd: Församlingens diakoner möter ensamma, sörjande och äldre i enskilda samtal och i gemenskapsskapande aktiviteter, som exempelvis kyrkluncher. I församlingen finns ideellt arbetande besöktjänstgrupper. Församlingen eftersträvar samarbete med hemtjänst, psykvård, demensvård, sociala myndigheter och intresseorganisationer för att kunna erbjuda människor i utsatta livssituationer medmänskligt stöd.

Internationellt: I församlingen finns en internationell grupp som arbetar med frågor som rör kyrkans bistånd och utvecklingssamarbete runt om i världen och Svenska kyrkan i utlandet. Frivilliggrupper i församlingen anordnar lotterier, insamlingar och försäljningar till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete.

Skolkyrkan i gymnasieskolan, Sjukhuskyrkan på Sunderby sjukhus och den finskspråkiga församlingsverksamheten är gemensam för Luleå domkyrkoförsamling och Nederluleå församling.

 

Överenskommelse efter biskopsvisitation

En biskopsvisitation genomfördes i Luleå domkyrkoförsamling den 8-10 oktober 2013. Efter visitationen kom församlingen och stiftet överens om följande: 

1. Utifrån domkyrkans centrala läge i Luleå och utifrån behovet att stärka domkyrkans identitet som stiftskyrka, vill Luleå domkyrkoförsamling och Luleå stift tillsammans utveckla arbetet i domkyrkan.
En arbetsgrupp utses med representation från Luleå stift och Luleå domkyrkoförsamling. Domkyrkokaplanen blir gruppens ordförande och sammankallande. Gruppens uppdrag är att arbeta vidare med frågan.  

2. Med stöd av Luleå stift vill Luleå domkyrkoförsamling, i samverkan med andra församlingar inom Luleå kommun, utveckla en diakonal strategi med fokus på det diakonala arbetet inom kommunen.  

Överenskommelsen undertecknades av biskop Hans Stiglund, domprost Charlott Rehnman och kyrkorådets ordförande Margaretha Lindbäck.