Foto: carlstromphotography.com

Organisation

Svenska kyrkan i utlandet
Svenska kyrkan i utlandet, SE-751 70 Uppsala. Tel +46 (0)18 169500.
Biskop: Thomas Petersson, Visby. Ordförande: Anna Lundblad. Avdelningschef: Rikard Jönsson. 

Svenska kyrkan i Storbritannien och Irland 
Kyrkoherden i London bär från 1 januari 2009 det pastorala ansvaret även för Svenska kyrkan utanför London.

Svenska kyrkan i London
Swedish Church in London Ltd/Svenska kyrkan i London är en församling inom Svenska kyrkan och en Charity och ett Ltd bolag i England. Församlingen har en kyrka i centrala London, Ulrika Eleonora.

Församlingsordning (Stadgar)
Londonförsamlingens första stadgar antogs 1778 och stadfästes av Konungen (Gustaf III). Fram till 1989 stadfästes församlingens stadgar (kyrkoordning) av svenska regeringen.
Numera antar kyrkostämman i London stadgar, vilka underställs Svenska kyrkan i utlandet för godkännande. Nu gällande stadgar antogs av församlingen 2013 med giltighet från 1 januari 2014. Stadgarna är på engelska och kan rekvireras från församlingens expedition.

Stadgerevision påbörjades under 2011 och slutfördes under 2013 för att också innefatta Visby stifts och biskops roll samt att ge sådan utformning åt stadgarna att de kan tjäna som grunddokument vid eventuell registrering under Charity Commission for England and Wales.
Svenska kyrkan i London är registrerad under Places of Worship Act 1885: nr 19984 29/7 1911.

Medlemskap 
Medlem i Svenska kyrkan i London är den som gör en årlig medlemsdonation. Kristna från annan kyrka beviljas också medlemskap i församlingen. (Den som vid utflyttandet från Sverige var medlem av Svenska kyrkan är "vilande" medlem i Sverige. Det svenska medlemskapet kan aktiveras vid återflyttning.)
 
Röstägande medlem

Röstberättigade och valbara vid kyrkostämma är myndiga medlemmar av Swedish Church in London Ltd som betalat årsavgift. Avgiften är £55 enskild medlem, £100 familj/hushåll, £25 ungdom under 25 år, £100–£10,000 företag, £1200 life time membership. Kyrkan kan genom Gift Aid få skatten, som betalats in för gåvan, för den som är engelsk skattebetalare, om så medgivits.

Kyrkostämma
Kyrkostämma hålls i Ulrika Eleonora i maj i anslutning till högmässa. Kyrkostämman är offentlig.

Kyrkoråd/Trustees 
Kyrkorådet är kyrkostämmans beredande och verkställande organ. Kyrkoherden är i tjänsten (ex officio) ledamot av kyrkorådet, som sammanträder minst fyra gånger per år. Sex kyrkorådsledamöter har kyrkostämman utsett till kyrkvärdar och förtroenderåd (trustees), som i enlighet med engelsk rätt tillsammans med kyrkoherden företräder församlingen bland annat som ägare till Ulrika Eleonora kyrkofastighet, som på fri grund är belägen på 6-11 Harcourt Street, W1. 

Kyrkorådet har följande sammansättning:
Kyrkorådets ordförande: Madelaine Mason
e-post: chairmadelaine@swedishchurch.com

Ledamöter: Johan Aurén, Christian Bjärnram, Mike Christoperson, Per-Olof Emanuelsson , Per Jonsson, Linda Peanberg King samt kyrkoherden.

Kyrkvärdar
Kyrkvärdar är: Christian Bjärnram, Irene Cooper, Anna Granström-Livesey, Anna-Klara Hahn, Henrik Hansson, Per A Jonsson, Madelaine Mason, Eivor Martinus, Marja Partanen, Elisabet Selse och Joachim Wrang Widén.

Kyrkobokföring
Församlingen för register över medlemmar och årsavgifter. Registren bygger på frivilligt lämnade uppgifter. Dessutom förs böcker över dop, konfirmation, vigsel, kyrklig välsignelse och begravning. Församlingen kan vid behov lämna intyg av karaktär “Extract from the Parish Register”.

Budget
Församlingens budget utarbetas av kyrkorådet. 

Textilansvariga
Församlingen har en textilansvarig: Karin Rosenström.

Testamente
Swedish Church in London Ltd kan skattefritt (Inland Revenue ref XT29460) ta emot testamentariska och andra gåvor.

Fondmedel
Thora Olsson Cultural Fund
, London
Stipendium för studier av engelsk kultur och engelskt kyrkoliv kan sökas hos Thora Ohlsson Cultural Fund under våren. Stiftelsens syfte är att främja religiösa, välgörande och kulturella ändamål. Beslut angående stipendium fattas av Thora Ohlsson Cultural Fund, London. Vid beslut tas hänsyn till sökandes anknytning till Lund. Ansökan skickas till Ulrika Eleonora Kyrka i London.

Swedish Benevolent Trust
SBT är en stiftelse som har till uppdrag att underlätta för änkor/änklingar, sjuka, ensamma och andra utsatta i Storbritannien med svensk bakgrund. Stiftelsen stöder genom anslag församlingens diakonala arbete. Alla församlingens medlemmar kan söka fondmedel från stiftelsen till olika ändamål.

Swedish Church Services Ltd
Mot bakgrund av den utveckling Kyrkobladet genomgått har församlingen, efter samråd med revisorerna, PKF, och efter inhämtande av råd från H.M. Revenue and Customs, beslutat inrätta ett VAT-registrerat handelsbolag, Swedish Church Services Ltd (SCS). Detta bolag har Company Registration nummer 0472 7315 inregistrerat 8 april 2003. VAT-nummer är 814 8636 14. All vinst som kan uppstå i bolaget överlämnas till Svenska församlingen i London som ”donation”. SCS svarar för import av julmarknadsvaror från Sverige samt för Kyrkobladet.