Oblat ljus hjärta
Foto: Eva H Olsson

Mässa

Gudstjänst med nattvard

 

Varje söndag firar vi gudstjänst i någon av församlingens vackra kyrkor.
Oftast firar vi mässa, vilket innebär en gudstjänst då vi firar nattvard: då vi delar bröd och vin med varandra. I nattvarden blir vi indragna i Jesu död och uppståndelse. Guds närvaro blir verklighet. I nattvardsmåltiden omsluts brödet och vinet av Guds kärlek och löfte genom orden som sägs: Kristi kropp och blod för dig utgivna. Förlåtelse och löftet om evigt liv är närvarande och vi sänds ut i vardagen med ny kraft. Alla döpta är välkomna att delta i nattvarden.

Kyrkostyrelsen antog den 23 maj 2012 ett kyrkohandboksförslag, med text och musik, för Svenska kyrkan. Förslaget prövades från Första söndagen i Advent 2012 till Domssöndagen 2013 i ett brett urval av Svenska kyrkans församlingar, däribland Ljunits församling. Det konkreta arbetet med ny kyrkohandbok har som mål att förslag till kyrkohandbok kan läggas fram för Kyrkomötet 2017. Arbetet bedrivs på kyrkostyrelsens uppdrag och utifrån de direktiv som kyrkostyrelsen angett.

Vi i Ljunits församling har valt att fortsätta använda handboksförslaget och dess musik även efter Domssöndagen 2013.

SAMLING

Klockringning  

Psalm  

Inledningsord

Kristusrop (Kyrie)

Alla          Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig, Herre, förbarma dig. 
                Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison.

* Lovsången (Gloria och Laudamus)

Kan utgå under Fastan.

P/L:       Gloria, gloria, gloria!
              Ära i höjden åt Gud och på jorden fred.

Alla:       Vi tillber dig, ärar och lovsjunger dig!
              Gud, du har skapat allt
              och har sänt oss Jesus Kristus.
              Du lever i oss genom din heliga Ande.

Dagens bön

P/L:        Kristus är mitt ibland oss
Alla:        I hans namn vill vi be.

              ...

Alla:      Amen.

ORDET

Gammaltestamentlig läsning

Textläsaren avslutar:

             Så lyder Herrens ord.
Alla:      Gud, vi tackar dig.

Epistelläsning

Textläsaren avslutar: 

             Så lyder Herrens ord.
Alla:      Gud, vi tackar dig.

Psalm

* Evangelium

Textläsaren avslutar:

             Så lyder det heliga evangeliet.
Alla:      Lovad vare du, Kristus.

Predikan

Musik/Tystnad

* Trosbekännelsen (Credo)

Alla:       Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
              himmelens och jordens skapare.

              Vi tror ock på Jesus Kristus,
              hans enfödde Son, vår Herre, 
              vilken är avlad av den helige Ande,
              född av jungfrun Maria,
              pinad under Pontius Pilatus,
              korsfäst, död och begraven,
              nederstigen till dödsriket,
              på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
              uppstigen till himmelen,
              sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
              därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

              Vi tror ock på den helige Ande,
              en helig, allmännelig kyrka,
              de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
              de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

(Psalm)

Bön om förlåtelse

Alla:       Jesus Kristus, jag kommer till dig
              i längtan efter läkedom och upprättelse.
              Förlåt mig det jag har brustit mot skapelsen,
              mina medmänniskor och mig själv.
              Ta emot mig enligt ditt löfte
              att inte överge någon som söker dig.

Förlåtelseord  

Tackbön  

Alla:       Tack, Gud, för att du möter oss med förlåtelse
              och ger oss kraft att leva.
              Amen.

Kyrkans förbön 
              Förbönsledaren avslutar momenten med:

              Tack för att du hör vår bön
Alla:       och möter oss med kärlek.

MÅLTIDEN

Tillredelsepsalm

* Lovsägelsen (Sursum Corda och Prefationen)
P/L:        Öppna era hjärtan för Gud.
Alla:        Vi öppnar våra hjärtan.
P/L:        Låt oss tacka Herren vår Gud.

Alla:       Endast Gud är värd vårt tack och lov.

P/L:        Ja, sannerligen, du ensam är värd vårt lov…  

* Helig (Sanctus)  

Alla:       Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig.
              Hela jorden är full av din härlighet.
              Ära åt Gud i höjden.
              Helig, helig, helig, Herre Gud allsmäktig.
              Välsignad är han som kommer.
              Ära åt Gud i höjden.

Nattvardsbönen

P:           … gör det till min åminnelse.

Alla:       Kristus har dött.
              Kristus har uppstått.
              Kristus ska komma åter.

Herrens bön

Alla:      Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat.
              Låt ditt rike komma.
              Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
              Ge oss i dag det bröd vi behöver.
              Och förlåt oss våra skulder
              liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
              Och utsätt oss inte för prövning
              utan rädda oss från det onda.
              Ditt är riket
              din är makten och äran
              i evighet.
              Amen.

Brödsbrytelsen

P:           Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Jesus Kristus.
Alla:        Så är vi, fastän många, en enda kropp,
               ty alla får vi del av ett och samma bröd.

Fridshälsningen

P            Herrens frid vare med er.

* O Guds Lamm
Alla:       O Guds Lamm, du som tar bort världens synd, förbarma dig.
              O Guds Lamm, du som tar bort världens synd, förbarma dig.
              O Guds Lamm, du som tar bort världens synd, förbarma dig.
              Ge oss din frid.

Måltiden (kommunionen)

             Måltiden avslutas med orden

P:          Vi har tagit emot (vår Herre) Jesus Kristus.

Alla:      Han bevarar oss till evigt liv. Amen 

Bön efter måltiden

SÄNDNING

* Psalm

* Välsignelsen

Avslutande musik

Sändningsord

P/L:        Gud sänder oss att dela bröd och fred.

Alla:       Låt oss gå från denna gudstjänst,
              Gud till ära och människor till tjänst.

eller

P/L:        Låt oss gå i frid,
Alla:       i vår Herres Jesu Kristi namn.