Foto: Eva H Olsson

Gudstjänst

Gudstjänst utan nattvard

Varje söndag firar vi gudstjänst i någon av församlingens vackra kyrkor.

Kyrkostyrelsen antog den 23 maj 2012 ett kyrkohandboksförslag, med text och musik, för Svenska kyrkan. Förslaget prövades från Första söndagen i Advent 2012 till Domssöndagen 2013 i ett brett urval av Svenska kyrkans församlingar, däribland Ljunits församling. Det konkreta arbetet med ny kyrkohandbok har som mål att förslag till kyrkohandbok kan läggas fram för Kyrkomötet 2017. Arbetet bedrivs på kyrkostyrelsens uppdrag och utifrån de direktiv som kyrkostyrelsen angett.

Vi i Ljunits församling har valt att fortsätta använda handboksförslaget och dess musik även efter Domssöndagen 2013.

 

Vi använder handboksförslagets ordning när vi firar gudstjänst: 

SAMLING

Klockringning

Psalm

Inledningsord

Dagens bön

P/L:          Kristus är mitt ibland oss
Alla:          I hans namn vill vi be.

                 ...

Alla:          Amen.

ORDET

Gammaltestamentlig läsning

Textläsaren avslutar:

                   Så lyder Herrens ord.
Alla:            Gud, vi tackar dig.

(Musik)

Epistelläsning

Textläsaren avslutar:

                    Så lyder Herrens ord.
Alla:             Gud, vi tackar dig.

Psalm

* Evangelium

Textläsaren avslutar:

                     Så lyder det heliga evangeliet.
Alla:              Lovad vare du, Kristus.

Predikan

Musik/Tystnad

* Trosbekännelsen

Alla:         Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
                himmelens och jordens skapare.

                Vi tror ock på Jesus Kristus, 
                hans enfödde Son, vår Herre, 
                vilken är avlad av den helige Ande, 
                född av jungfrun Maria,
                pinad under Pontius Pilatus,
                korsfäst, död och begraven, 
                nederstigen till dödsriket,
                på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
                uppstigen till himmelen,
                sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
                därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

                Vi tror ock på den helige Ande,
                en helig, allmännelig kyrka, 
                de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
                de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Psalm

Överlåtelsebön

Alla:          Barmhärtige Gud,
                 i din kärlek vill jag leva och ge kärlek vidare.
                 Gör mig till redskap för din fred.
                 Rena mig så blir jag ren.
                 Hela mig så blir jag hel.
                 Drag mig till dig så får mitt hjärta ro.
                 Amen.

Kyrkans förbön

P/L:           Tack för att du hör vår bön
Alla:           och möter oss med kärlek.

Herrens bön

Alla:           Vår Fader, du som är i himlen.
                  Låt ditt namn bli helgat.
                  Låt ditt rike komma.
                  Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
                  Ge oss i dag det bröd vi behöver.
                  Och förlåt oss våra skulder
                  liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
                  Och utsätt oss inte för prövning
                  utan rädda oss från det onda.
                  Ditt är riket
                  din är makten och äran
                  i evighet.
                  Amen.

SÄNDNING

* Psalm

* Välsignelsen

Avslutande musik

Sändningsord

P/L:             Låt oss gå i frid,
Alla:             i vår Herres Jesu Kristi namn.