Gravformer

Kistgrav

I en kistgrav finns det plats för en eller flera kistor. Därutöver kan man sätta ned ett flertal urnor. En ny gravplats upplåts med gravrätt för 25 år. Gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Nya kistgravar finns att ta i bruk på flertalet av våra kyrkogårdar. Det går även bra att använda en äldre gravplats.

Urngrav

I en urngrav får det plats ett flertal urnor. En ny gravplats upplåts med en gravrätt för 25 år. Gravrätten förlängs med automatik efter en ny gravsättning. Nya urngravar finns att ta i bruk på de flesta av våra kyrkogårdar. Återlämnade gravar kan återupplåtas för gravsättning av urnor.

Minneslund

En minneslund är ett gemensamt gravområde för nedgrävning av askor. Detta är en anonym gravsättning och det finns ingen plats för namn på gravsatta. Enskilda planteringar är inte tillåtna. I minneslunden är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för gravskötseln.
Det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får placera snittblommor och ljus. Gravsättning av aska sker vid lämplig årstid och utförs av kyrkogårdsförvaltningens personal under värdiga former utan att anhöriga närvarar. Efter att gravsättning av aska är utförd sänds ett minnesbrev till den anhörig som beställt begravningen. Ingen gravrätt upplåts för gravplatsen och de anhöriga har inget skötselansvar.

Askgravplats

Askgravplatser är en gravplats för askor eller urnor som möjliggör för två att vila i samma gravplats och kan närmast jämföras som ett mellanting mellan en urngrav och minneslund. En askgravplats upplåts med gravrätt för 25 år med starka restriktioner såsom att endast en typ av stenplatta och namnplatta får användas, smyckning av gravplatsen m.m. Plattan beställs av kyrkogårds­förvaltningen. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. De anhöriga betalar för namnbrickan och den kollektiva skötseln till kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund

Askgravlunden är ett mellanting mellan askgravplats och minneslund. Här sätts namnplattan på gemensam plats. Det finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga får placera snittblommor och ljus. Anhöriga har rätt att närvara vid gravsättningen. Makar/sambor/partners har inte rätt att gravsättas intill varandra. Ingen gravrätt upplåtes. De anhöriga betalar för namnbrickan och den kollektiva skötseln till kyrkogårdsförvaltningen.
Denna gravform finns på Sjörups kyrkogård.