Dopgudstjänst

I vår församling använder vi Handboksförslagets gudstjänstordning för dop. Läs mer under "Gudstjänster"

Klockringning

Procession till musik

Samlingsord

P: I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn.

Psalm

Inledningsord
P: I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus
och ett liv tillsammans med honom.
Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

eller

P: Gud vill leva i gemenskap med oss.
Med kärlek och glädje tar Gud emot
detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

eller

P: Vi döps till gemenskap med Jesus Kristus,
med alla som genom tiderna
och över hela jorden
vill följa honom i liv och död,
med hopp om uppståndelse.
I dopet görs ingen skillnad mellan människor.
Ingen är störst eller minst, först eller sist:
alla är ett i Jesus Kristus.

Tackbön
P:           Vilket namn har ni gett ert barn?
Föräldrar: NN

Låt oss be.

Förälder: Gud (vi är här i förundran och tacksamhet över livet).
Tack för NN.
Tack för det liv vi får dela med varandra.
Tack för gåvan du ger och förtroendet du visar oss.
Ge oss ömhet, fasthet och lugn.
Hjälp oss att ge din kärlek vidare
till NN/henne/honom/de barn som vi fått ansvar för.
I Jesu namn.

F: Amen.

eller

P/L: Gud,
tack för livet som du ger oss.
Tack för NN.
Tack för din omsorg om henne/honom/dem.
Välsigna dem som bär ansvar för henne/honom/dem
(föräldrar, faddrar, släkt och vänner).
Fyll dem med din kärlek
så att de kan ge och ta emot ömhet och trygghet.
Tack för det liv de får dela med varandra.
I Jesu namn.

F:          Amen.

eller

P/L: Barmhärtige Gud
(du är med oss i liv och död).
Vi tackar och ber för NN och (NN).
Omslut henne/honom/dem
med din kärlek.
Tack för att vi i dopet
förenas med Jesus Kristus.

F:          Amen. 

Bibelläsning
Låt oss höra evangeliet om Jesus och barnen.

Folk kom till Jesus med barn
för att han skulle röra vid dem.
Men lärjungarna visade bort dem.
När Jesus såg det blev han förargad och sade:
"Låt barnen komma hit till mig
och hindra dem inte:
Guds rike tillhör sådana som de.
Sannerligen, den som inte tar emot Guds rike som ett barn
kommer aldrig dit in."
Och han tog dem i famnen,
lade händerna på dem
och välsignade dem.
Mark 10:13-16

Befrielsebön 
P: Gud, du som ensam räddar från allt ont,
befria NN från mörkrets makt,
skriv hennes/hans namn i Livets bok
och bevara henne/honom i ditt ljus, nu och alltid.

Ta emot korsets tecken
(på din (+) panna,
på din (+) mun
och på ditt (+) hjärta).

Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.

F:          Amen.

 eller

 P: Gud, du som helar världens brustenhet,
bevara NN i din kärlek, nu och alltid.

Ta emot korsets tecken
(på din (+) panna,
på din (+) mun
och på ditt (+) hjärta).

Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne,
kallar dig att vara hans lärjunge.

F:          Amen.

Psalm/Musik

Bibelläsning
Vi döper eftersom Jesus sade:
P: Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden.
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar:
döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut. (Matt 28:18-20)

Doptal              

Psalm/musik

*Dopbön
P:           Låt oss be:

P:           (O) Gud, vi tackar dig för att du i dopets källa
låter det vatten strömma fram som ger världen liv.
Tack för att du kommer med ditt ord och din Ande
till henne/honom/dem som ska döpas.
I Jesu Kristi namn.

Amen.

eller

P: Gud, du möter oss i Jesus Kristus.
Vi tackar dig för att vi
får ta emot dopet till syndernas förlåtelse.
Kom med ditt ord och din Ande,
och gör detta vatten till en nådens källa.

F:          Amen.

 eller

 P: Gud,
du som har förenat oss med dig,
med varandra
och med hela din skapelse.
Tack för att dopet
ger syndernas förlåtelse
och del i din Sons liv, död och uppståndelse.
Tack för att du sänder din heliga Ande
till henne/honom/dem
som ska döpas.
I Jesu Kristi namn.

F:          Amen.

*Trosbekännelsen
P: Låt oss stämma in i/förenas i den tro som vi döps till
(ett tecken på vår samhörighet med Kristi världsvida kyrka):

F: Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.

Vi tror ock på Jesus Kristus,
hans enfödde Son, vår Herre,
vilken är avlad av den helige Ande,
född av jungfrun Maria,
pinad under Pontius Pilatus,
korsfäst, död och begraven,
nederstigen till dödsriket,
på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda,
uppstigen till himmelen,
sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida,
därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig, allmännelig kyrka,
de heligas samfund, syndernas förlåtelse,
de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

P: Vill ni att ert barn ska döpas till denna tro
och vara en del av Kristi (världsvida) kyrka?

Föräldrarna svarar: Ja.

eller

P: Detta är den tro som vi döps till (i Kristi världsvida kyrka). I den får vi leva och dö för att uppstå till evigt liv.

 *Dophandlingen

P: NN,
jag döper dig
i Faderns
och Sonens
och den heliga Andens namn.

Livets Gud,
uppfyll NN med din heliga Ande,
och hjälp henne/honom
att dag för dag leva i sitt dop.

Välkomnande
[och överlämnande av dopljus]

P: Jesus sade: Den som i mitt namn tar emot ett sådant barn tar emot mig.
NN, vi välkomnar dig/er
i Kristi kyrka/i … församling,
en del av kyrkan i världen,
och tar emot dig/er med kärlek och förväntan.

Till föräldrar och/eller vårdnadshavare (och faddrar):

(Det är församlingens och er uppgift som föräldrar och faddrar att visa omsorg och be för henne/honom/dem.)

Dopljus kan tändas. Följande eller liknande ord kan sägas:

Ta emot detta/dessa ljus.
Det/de är en påminnelse om Jesus som sa:
Jag är världens ljus.
Den som följer mig ska inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.

Psalm/musik

Förbön

Låt oss be.

P/L:       Gud, skapare av himmel och jord,
du ger liv och Ande.
Vi ber till dig för NN/dem
som du har tagit emot i dopet.
Bevara henne/honom/dem med din Ande
från att gå vilse i en farlig värld.
Låt henne/honom/dem upptäcka allt mer av dig.
Skydda henne/honom/dem i liv och död och i evighet.
Hjälp oss att i glädje och förtröstan
ge henne/honom/dem trygghet och närhet.
I Jesu namn.

F:          Amen.

eller

P/L:       Livets Gud, vi samlar alla våra goda tankar,
allt vi önskar för NN, och ber:
Låt henne/honom/dem leva i tro
och växa i trygghet och gemenskap
(omsluten/omslutna av församlingens förböner).
Ge henne/honom/dem hopp och mod när livet är svårt,
kraft att stå upp för andra
och nåden att känna sig buren.
I Jesu namn.

F:          Amen.

eller

P/L:       Gud, vi ber för NN.
Var henne/honom nära.
Hjälp henne/honom att hämta kraft i kyrkans gemenskap.
Vi ber för (föräldrar, syskon, faddrar, släkt och vänner).
Fyll dem med kärlek
så att de kan ge henne/honom/dem omsorg och trygghet.
Låt oss alla leva i vårt dop
och växa i tro, hopp och kärlek.
I Jesu namn.

F:          Amen.

 Herrens bön

 P: Låt oss be Herrens bön.

F:           Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss i dag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket
din är makten och äran
i evighet. Amen.

*Välsignelsen

P: Ta emot Guds välsignelse:
Herren välsigne er och bevare er.
Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig.
Herren vände sitt ansikte till er och give er frid.
I Faderns och Sonens (+) och den heliga Andens namn.

F:           Amen.

Psalm

Sändningsord

Musik