Miljödiplomering

Ljungskile församling vill arbeta för en miljömässigt hållbar värld. Församlingen miljödiplomerades 2019 för fas 1 och 1 maj 2022 för fas 2. Den 8 oktober 2023 fick vi vårt miljödiplom för fas 3!

Ljungskile församlings miljödiplomeringsarbete

 

Vår vision

Gud är källan till allt liv. I Gud lever vi och är till. I tacksamhet och vördnad över hela skapelsen vill vi som församling vårda både vår inre och yttre miljö. Vi vill värna goda relationer och social hållbarhet, liksom vi vill lämna så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Vi vill ta vårt ansvar när det gäller klimathotet, inspirera vår omgivning till ett aktivt ansvar för miljön och bidra till framtidshopp.

 

Vår miljöpolicy

Vi ser och tar vårt ansvar för kommande generationer genom att:

·        I all verksamhet och alla beslut arbeta för en hållbar, solidarisk och rättvis utveckling, vilken ska prägla hela församlingens verksamhet.

·        Genom praktiska exempel medverka till en attitydförändring, som leder till en hållbar livsstil.

·        Sprida kunskap och goda idéer genom information och kommunikation samt motivera och inspirera församlingsbor att vara föredömen för hållbar utveckling, solidaritet och rättvisa.

·        Tillämpa kvalitetstänkande vid inköp och upphandling.

·        Så långt det är möjligt välja närproducerade, ekologiska, miljö- och/eller fairtrademärkta varor vid upphandling och inköp. 

·        Följa de lagar och förordningar som finns på miljöområdet och i kulturminneslagen.

·        Bedriva miljöarbetet som en kontinuerlig process, där vi ständigt följer upp, utvecklar och förbättrar.

 

 

I Församlingens pastorala verksamhet

Övergripande mål
Hur vill vi att det skall vara? Vad vill vi uppnå?

I församlingens pastorala verksamhet har vi som mål att i våra olika verksamheter medvetandegöra och lyfta hållbar utveckling både i personalgruppen samt bland församlingsbor o sambandet mellan kristen tro och hållbar utveckling. Visa på församlingens och vi människors ansvar för skapelsen.

 

Förvaltning och ekonomi

Övergripande mål
Hur vill vi att det skall vara? Vad vill vi uppnå?

Att miljö, etik och hållbarhet alltid är i fokus vad gäller förvaltning och ekonomi.

 

Byggnader

Övergripande mål
Hur vill vi att det skall vara? Vad vill vi uppnå?

Våra byggnader ska vara anpassade efter våra behov, energieffektiva och med miljövänliga material.

 

Kyrkogårdar och markanläggningar

Övergripande mål
Hur vill vi att det skall vara? Vad vill vi uppnå?

Vi vill driva och underhålla våra kyrkogårdar och markanläggningar med hänsyn till miljö och hållbar utveckling så långt det är möjligt.

 

Varor och tjänster – inköp

Övergripande mål
 

Vi vill så långt möjligt använda miljömärkt kontorsmaterial, kontorsmaskiner, möbler och textilier och undvika att slänga möbler eller material som går att återanvända samt handla miljömärkta, ekologiska och/eller närproducerade livsmedel.

 

Transporter och kommunikation

Övergripande mål
Hur vill vi att det skall vara? Vad vill vi uppnå?

Vi vill göra så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt när det gäller resor och transporter och användning av maskiner.