Om Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling

Redskap för hållbar utveckling

Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling är ett redskap för dem som vill ställa om sin verksamhet så att den bidrar till en utveckling som är ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar för alla människor. Miljösystemet har många likheter med ledningssystemen ISO 14001 och EMAS.

Det som gör Svenska kyrkans miljöledingssystem unikt är:

 • Att drivkraften är en teologisk övertygelse om att vi måste arbeta med frågor om hållbar utveckling.
 • Att systemet bygger på en pedagogisk struktur som skapar en lärande organisation.
 • Att arbetsmetoden med reflektion och samtal ger en bred förankring och delaktighet i arbetet.
 • Att man får en helhetssyn på hur ekologiska, sociala, ekonomiska och andliga faktorer samverkar i ett globalt och lokalt perspektiv.
 • Att diplomeringsarbetet handlar om att utföra konkreta förbättringsåtgärder utifrån ett tillämpat målstyrt arbetssätt.
 • Att metoden är ett verktyg som leder till förändrade värderingar och hållbara rutiner.

Långsiktig hållbar utveckling kräver långsiktigt hållbara människor

Bodil Jönsson

Sex steg som för framåt

 • Steg 1 – en nulägesbeskrivning görs som visar hur församlingens/organisationens verksamhet påverkar miljön.
 • Steg 2 – en vision och en miljöpolicy formuleras utifrån organisationens verklighet.
 • Steg 3 – miljöpolicyn konkretiseras genom att mål och åtgärder formuleras i en handlingsplan.
 • Steg 4 – organisationen för miljöarbetet bestäms, rutiner upprättas, vem som gör vad listas samt ansvar och befogenheter beskrivs.
 • Steg 5 – arbetet följs upp utifrån målsättning och handlingsplan.
 • Steg 6 – alla berörda informeras om planerat och utfört miljöarbete.

Vinster med Svenska kyrkans miljödiplomering

 • Minskad miljöpåverkan – ett systematiskt miljöarbete leder både till ett ökat miljömedvetande och en bättre miljö.
 • Kostnadsbesparingar – förebyggande åtgärder och effektivisering av verksamheten leder många gånger till ett minskat behov av energi, råvaror och minskade avfallsmängder.
 • Ordning och reda i arbetet då man ser sin vardag med nya ögon.
 • Ökad förståelse för andras arbete och större harmoni i arbetslaget eftersom arbetet med kyrkans miljödiplomering är gränsöverskridande.
 • Kunskap om en arbetsmetod som går att applicera på andra verksamhetsområden bidrar till reflektion över livsstilsfrågor.

Hållbarhet och Miljö

Vi på S:t Johannes församling vill genom vårt miljöarbete inte bara bidra till en bättre miljö utan även förmedla hopp till kommande generationer.

Visste du det här?

Mer än 800 miljoner människor går och lägger sig hungriga varje kväll och av dem är 300 miljoner barn. Av dessa 300 miljoner barn är mer än 90% långvarigt undernärda.

Ego vs. Eco

Claes Hedström, präst och miljösamordnare, Uppsala pastorat, om hur vi ser på vår roll i skapelsen och vilka konsekvenser det får.

En bön kring Guds och vårt ansvar

Låt oss be om styrka, beslutsamhet och viljekraft som sätter oss i stånd att göra istället för att bara be, att bli istället för att bara önska.