Tillsyn över präster och diakoner

Domkapitlet utövar bland annat tillsyn för att se så att präster och diakoner följer sina vigningslöften. Domkapitlet kan efter särskilt tillsynsförfarande förklara att en präst eller diakon inte längre får vara präst eller diakon, besluta om en treårig prövotid eller utdela en skriftlig erinran. Domkapitlets ansvar att utöva sådan tillsyn över präster och diakoner regleras i 57 kap. 1 § 4 p. Kyrkoordningen. Förutsättningarna för tillsynen regleras i 31 kap. 12 § för präster och 32 kap. 12 § för diakoner. 

För att kunna hantera anmälan och fatta ett välgrundat och rättssäkert beslut behöver vi behandla personuppgifter om berörda personer såsom eventuell anmälare, vittnen, anhöriga eller andra. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter och ibland även funktion.

Personuppgifter om anmälare, vittnen, anhöriga och andra behandlas med stöd i en intresseavvägning, där det berättigade intresset som anses väga tillräckligt tungt för att utföra behandlingen är intresset av att kunna utreda och hantera tillsynsärendet på ett ändamålsenligt sätt. Dessa personer kan invända mot att vi behandlar deras personuppgifter, i vilket fall vi kommer att radera deras uppgifter om vi inte kan visa berättigade skäl för fortsatt behandling.

I ett typiskt ärende behandlas personuppgifter genom:

  • Insamling, vanligtvis från anmälaren men ibland även från andra personer som är inblandade i ärendet.

  • Kommunikation med inblandade för att kunna hantera ärendet.

  • Utlämnande av samtliga handlingar till Svenska kyrkans överklagandenämnd om fattat beslut överklagas. 

Alla handlingar i ärendet diarieförs i enlighet med Kyrkoordningen. När ärendet avslutats arkiveras relevanta handlingar i enlighet med Svenska kyrkans gallringsrutiner. Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen.

Vilka rättigheter har du?
Linköpings stift ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan https://www.svenskakyrkan.se/linkopings-stift/hantering-av-personuppgifter för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.