Hantering av personuppgifter

Svenska kyrkan följer svensk och europeisk lagstiftning, och vi hanterar personuppgifter med omsorg. Här kan du läsa om hur vi arbetar med dem.

Dina rättigheter

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

  • begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss

  • begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter

  • begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs

  • begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)

  • inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan alltid tas tillbaka när som helst, och då ska personuppgifter upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Behandling som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Kontakt

Linköpings stift ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter eller vill utöva någon av dina rättigheter kan du höra av dig till Linköpings stifts dataskyddsombud.

Linköpings stifts dataskyddsombud

Erika Malmberg, inTechrity
072-549 64 34 
dataskyddsombud@intechrity.se

Läs mer om vår policy vid behandlingen av olika typer av personuppgifter genom att klicka på länkarna här nedanför.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

Hantering av handlingar

Offentliga handlingar hos Svenska kyrkan är uppdelade i två kategorier: vissa typer av allmänna handlingar samt handlingar som inkommit till eller upprättats hos Svenska kyrkan efter den 1 januari 2000.

Jobbansökan

För att vi ska kunna hantera din ansökan, avgöra om du är en lämplig kandidat och ta kontakt med dig för eventuella frågor eller bokning av intervju behöver vi behandla dina personuppgifter.

Kursanmälan

För att administrera allting kring kursen behöver vi behandla dina personuppgifter.

E-post

Om du skickar e-post till oss kommer vi att behandla dina personuppgifter genom att läsa, lagra och hantera ditt meddelande,

Foto och film

Linköpings stiftskansli tar ibland fotografier eller spelar in filmer i olika grupper, under tillställningar och vid andra tillfällen i vår verksamhet.

Sociala medier

Vi är aktiva på sociala medier såsom Facebook och YouTube.

Stipendier, fonder och stiftelser

Om du ansöker om utdelning ur någon av de stiftelser Linköpings stift förvaltar kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Tillsyn över präster och diakoner

Domkapitlet utövar bland annat tillsyn för att se så att präster och diakoner följer sina vigningslöften.

Tillsyn över beslut fattade av församling/ pastorat

Enskilda kan i enlighet med kyrkoordningens bestämmelser om beslutsprövning begära att domkapitlet genomför överprövning av olika beslut fattade i stiftets församlingar och pastorat