Stipendier, fonder och stiftelser

Om du ansöker om utdelning ur någon av de stiftelser Linköpings stift förvaltar kommer vi att behandla dina personuppgifter.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera din ansökan och fatta beslut om utdelning, samt i förekommande fall, göra utbetalningar till rätt personer. Den rättsliga grunden till behandlingen av dina personuppgifter är rättsliga skyldigheter i stiftelselagen om förvaltning av stiftelser och bokföringslagens bestämmelser om att spara bokföringsunderlag. Om vi beslutar om utdelning behandlar vi även dina uppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig om utbetalning av medel. I de fall Kammarkollegiet är ekonomisk förvaltare överförs de personuppgifter som behövs för utdelning av medel.

Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss kan vi inte hantera din ansökan och därmed inte ta ställning till beslut om utdelning av medel till dig.

Vi kan komma att diarieföra handlingar som inkommer till eller upprättas hos oss. Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut i enlighet med den inomkyrkliga offentlighetsprincipen, vilket framgår av 11 § lagen om Svenska kyrkan.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

De personuppgifter vi behandlar är de som du själv anger i din ansökan. För utdelning av medel i vissa stiftelser/fonder finns särskilda krav på vilka uppgifter som ansökan ska innehålla.

Det förekommer att vi behandlar uppgifter om ditt medlemskap i Svenska kyrkan samt andra känsliga personuppgifter som du uppger. Vi behandlar känsliga personuppgifter med stöd av att vi är en icke vinstdrivande förening med religiöst syfte i vilken du är medlem. Vi kommer inte att lämna ut känsliga uppgifter om dig till någon utanför Svenska kyrkan utan ditt samtycke, förutom om utlämnandet är nödvändigt och i enlighet med lag.

Hur länge behandlar vi personuppgifterna?

Din ansökan sparas hos Linköpings stift i två år. Uppgifter om utbetalning sparas i sju år efter räkenskapsårets slut med stöd av bokföringslagen.

Vilka rättigheter har du?

Linköpings stift ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter. För information om dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, se startsidan för denna integritetspolicy. Där hittar du även kontaktuppgifter till oss och vårt dataskyddsombud.