Någon håller upp ett litet träkors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ledare på väg

Linköpings stifts ledarutbildning för unga ledare

På den här sidan finner du vilka Ledare på väg-helger som är aktuella just nu. Anmälan öppnar cirka sex veckor innan kursen. Här presenterar vi också hela Ledare på väg-konceptet samt innehåll och målsättning för alla kurser. 

Utbildningens upplägg och innehåll

Ledarutbildningen skapar mötesplatser för unga ledare och handledare från stiftets olika församlingar. Mötesplatser för reflektion och delande av tankar om tro och liv. Det ges utrymme för möten med den mångfald av uttryck som finns i Svenska kyrkan. 

Hela livet kan beskrivas som en rörelse, en vandring eller en resa. På vår väg får vi mötas, stanna upp och reflektera, dela tankar om tro och liv och fördjupa de tre grundrelationerna: relationen till mig själv, skapelsen och medmänniskan samt Gud. 

Linköpings stifts ledarutbildning vänder sig till unga ideella i stiftets församlingar. Alla ungdomar som är konfirmerade och har en frivillig ledarroll i sin församling är välkomna att delta. Deltagagandet behöver vara förankrat i församlingen då det är församlingen som ansvarar ekonomiskt och med handledning. 

För handledare till unga ledare skapas möjlighet att reflektera över sitt eget ledarskap, sin roll som handledare och utifrån stiftets rörelser reflektera över vad det innebär att vara möjliggörare. 

 • Utbildningen bygger på att den görs tillsammans av de deltagande församlingarna. 
 • Utbildningen är indelad i sex kurser och pågår under 1,5–3 år. 
 • Utbildningen görs i samverkan med Svenska Kyrkans Unga i Linköpings stift och Sensus.  

Syfte med ledarutbildningen är att

 • möjliggöra för unga människor att stärkas som bärare av församling och kyrka 
 • möjliggöra att unga människor ska vara trygga i sig själva och i sin roll som ledare
 • främja trygga mötesplatser för barn och ungdomar i Linköpings stifts församlingar
 • ledarskapsutbildningen ska ge teoretisk kunskap men främst praktisk erfarenhet och fördjupande reflektion.
Någon har en blå t-shirt med gula blockbokstäver på ryggen med texten Ledare.
Foto: Johannes Frandsen

Jag är en ledare – växa 

Första delen Jag är en ledare – växa genomförs i församlingen. Detta är grunden som deltagaren behöver för att kunna ta del av stiftets fortsatta utbildning. Det är församlingen som ansvarar för genomförandet av denna delkurs. Det går att samverka med andra församlingar kring utbildningens innehåll och genomförande.

Se innehåll i kursen i detta dokument 

Trygga möten

I den grundläggande utbildningen i församlingen ska Trygga möten ingå. Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga vill erbjuda trygga och säkra möten för barn och unga som vistas i våra verksamheter. Sedan 2017 har Svenska kyrkan avtal med Scouterna kring webbutbildningen Trygga möten.

Att arbeta med Trygga möten innebär att församlingen på allvar vågar prata om övergrepp och kränkningar i den egna verksamheten. Att inget sopas under mattan är avgörande för att skapa trygghet, det behövs i alla barn- och ungdomsorganisationer.

Trygga möten startades av Scouterna 2005. Genom webbutbildningen utbildas ledare i hur man skapar en trygg miljö för barn och ungdomar, hur man kan förebygga övergrepp och hur man ska agera om man tror att någon far illa.

Webbutbildningen Trygga möten är kostnadsfri för församlingar och andra enheter i Svenska kyrkan och bekostas av nationell nivå. 

Läs mer om Trygga möten på Kornet. Där finns också information om hur man anmäler sig och får tillgång till utbildningen. 

Några ungdomar och en ledare står i ring utomhus med armarna utsträckta och böjda knän.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Självkännedom - dopet

Kristen tro är att leva sitt liv med dopet som grund. I dopet påminns vi om Guds röst som säger: Du är mitt älskade barn, min utvalda.  Dopet ger oss en kristen identitet som befriar oss att vara de vi är, älskade för de vi är, inte för det vi gör. I dopet kallar Gud oss att vara Jesu lärjungar och att leva i vårt dop, genom påskens berättelse. Vi går från mörker till ljus gång på gång i våra liv. Påskens drama, från död till liv, blir ett mönster genom hela livet.   

För att kunna leda andra behöver en ledare först lära känna sig själv. Vi behöver veta hur vi själva fungerar i olika situationer innan vi kan leda andra. En god självkänsla gör att ledaren kan vara äkta i ledarskapet. 

Vi vill att deltagarna ska

 • få fördjupad förståelse för begreppen självförtroende, självkänsla och självtillit  
 • få ökad självkännedom
 • få bredare kunskap om dopet och reflektera över sitt eget dop
 • få fördjupa de tre grundrelationerna (relationen till mig själv, skapelsen och medmänniskan samt Gud) och att få hjälp att finna Gud i allt
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor.

Kommunikation - nattvarden

Det är viktigt att kunna uttrycka det vi känner till varandra. Vi behöver öva på att vara öppna för och försöka förstå vad andra känner och tänker.  Som ledare behöver vi kunna kommunicera på olika sätt för att ett möte ska ske och gemenskap bli till.  I kommunikation sker ett utbyte, precis som i nattvardens kommunion, där vi får ge av oss själva och ta emot Jesus Kristus.

Vi vill att deltagarna ska

 • få en fördjupad förståelse av nattvarden – både teoretiskt och praktiskt
 • få reflektera över sin egen relation till nattvarden
 • få en bredare bild av vad kommunikation är
 • få reflektera över vad jag kommunicerar och vill kommunicera – både som kyrka och som ledare/människa
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor. 
Två ungdomar leker en lek där den ena av dem har ögonbindel.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Leken - gudstjänsten

Leken är ett sätt att öppna upp, att lära känna sig själv och andra på ett lekfullt sätt. Leken kan fungera som en nyckel i många sammanhang. I leken och dramat, liksom i gudstjänsten, kan förutsättningar formas som bidrar till lärande, växt och gemenskap. 

Människor är olika, vi lär oss på olika sätt och behöver en mångfald av olika metoder och ett flexibelt arbetssätt. Vi behöver vara lyhörda både för individen, gruppen och omvärlden. Ledaren behöver arbeta för ett gott gruppklimat genom delande, samtal, samarbete och lek. 

Gudstjänst, bön och andakt är rum för våra möten med Gud, oss själva och varandra. För att skapa förtrogenhet med gudstjänsten behöver vi få använda vårt eget språk och våra egna gestaltande uttryck. 

Vi vill att deltagarna ska

 • få leka och leda lek
 • få fördjupad förståelse för leken genom att reflektera över dess möjligheter och hinder 
 • få utforska att gudstjänsten är en form av lek som handlar om våra liv tillsammans med Gud och varandra
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor .
Någon läser en bibel.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Bibelns berättelser och våra egna

Bibeln är ett bibliotek av berättelser om människors erfarenheter av Gud och livet och rymmer en mångfald av Gudsbilder. Med hjälp av Bibelns berättelser kan vi närma oss vem Gud är och få stöd till handling för kärlekens skull. 

Bibelns berättelser kan vara hoppfulla och härliga men också svåra och motsägelsefulla, därför behöver vi läsa, fundera, tolka och förundras tillsammans. 

När vi delar våra egna berättelser och lyssnar på varandra kan vi få syn på hur den stora berättelsen också handlar om oss.  

Vi vill att deltagarna ska

 • få en bredare kunskap om Bibeln och få prova på olika sätt att använda Bibelns berättelser
 • få upptäcka och utforska hur våra egna berättelser om livet står i relation till Bibelns berättelser
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor  
En ung kille åker skateboard vid en vägg med färggrann graffitikonst.
Foto: Camilla Cherry /Ikon

FRIARE – kompetens

Svenska kyrkan i Linköpings stift vill utbilda unga ledare som är normkreativa, fria, modiga och trygga i sitt ledarskap. Deltagaren har fått reflektera över sig själv, kyrkan och gruppen genom upplevelsebaserat lärande. 

Utbildningshelgen är inspirerad av FRIARE, ett befrielseteologiskt och befrielsepedagogiskt material för ledare. Detta är den avslutande delen av Linköpings stifts ledarutbildning. 

Vi vill att deltagarna ska

 • få känna sig fria, modiga och trygga som ledare
 • få reflektera över sin egen kompetens som ledare
 • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen
 • få möta och lära känna nya människor.

För att kunna gå FRIARE behöver deltagaren ha gått de övriga kursdelarna samt under året fylla minst 18 år. För att kunna delta från och med 2020 behöver webbutbildningen Trygga Möten ha genomförts innan kurshelgen.

 

Ledare på väg - allmän info

Här följer en kort sammanfattning om Ledare på väg.

Läs mer om utbildningskonceptet på samlingssidan.

Målgrupp

Linköpings stifts ledarutbildning: LEDARE PÅ VÄG,  vänder sig till unga ideella i stiftets församlingar. Alla ungdomar som är konfirmerade och har en frivillig ledarroll i sin församling är välkomna att delta. 

Årscykel och plats

Den första delen - Jag en ledare, görs hemma i församlingen 

Fyra av kursmomenten arrangeras som kurshelger av Linköpings stift på Ungdomsgården Gransnäs. Kurshelgernas tema växlar och infaller:

VT:(Dopet, Nattvarden) sista helgen i januari, andra helgen i mars.

HT: (Bibeln, Leken) första helgen i oktober, andra helgen i november

FRIARE-kursen är förlagd till Vårdnäs stiftsgård under april/maj

Församlingens ansvar
 • Deltagagandet behöver vara förankrat i församlingen då det är församlingen som ansvarar ekonomiskt och med handledning.
 • Från varje församling ska minst en ansvarig handledare finnas med under hela kurshelgen. Inför och under kurshelgen ansvarar församlingens deltagare och handledare för delar av programmet, ex andakter och övningar.
 • Handledaren deltar i teamsmöte i veckan innan varje kurs.
 • Deltagarna ska ha genomgått kursen Jag en ledare - växa och Trygga möten innan sin fösta utbildningshelg.​
Anmälan

Det är handledaren som anmäler deltagarna till kursen med namn på varje person, via webbformulär som öppnar ca 6 veckor innan kursen.
Deltagarantalet är begränsat per kurshelg, platserna går åt fort​!

Gemensam resa till Gransnäs med Wärnelius Buss: 
Det finns möjlighet att boka transport med Wärnelius Buss med påstigning på flera orter (Norrköping, Linköping, Mjölby m fl).

Bokning görs direkt hos Wärnelius buss

Syftet med ledarutbildningen 
 • Möjliggöra för unga människor att stärkas som bärare av församling och kyrka.
 • Möjliggöra att unga människor ska vara trygga i sig själva och i sin roll som ledare.
 • Främja trygga mötesplatser för barn och ungdomar i Linköpings stifts församlingar.
 • Ledarutbildningen ska ge teoretisk grund men främst praktisk erfarenhet och fördjupande reflektion.