Foto: Fredrik Olofsson

Biskopsnomineringar

Här hittar du de nomineringar och pläderingar som publicerades fr o m torsdag den 1 september till fredag den 16 september. Nomineringsvalet ägde rum måndag den 19 september.

Det är röstberättigade i Linköpings stift som nominerar ny biskop. Alla nomineringar och pläderingar som kommit in har publicerats, dvs har en person fått fler nomineringar så har alla dessa publicerats. De nominerade listas i bokstavsordning. 

Har du frågor kring biskopsvalet?
Kontakta linkoping.biskopsval@svenskakyrkan.se

De skriftligt nominerade är:

Erik Eckerdal, teol. dr., präst och direktor stiftelsen Samariterhemmet diakoni i Uppsala

Jan Eckerdal, teol. dr., präst och teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd

Jonas Eek, teol. dr., präst och opinionschef på Kyrkans Tidning

Anders Göranzon, teol. dr., präst och generalsekreterare på Svenska Bibelsällskapet

Beatrice Lönnqvist, kyrkoherde, kontraktsprost Huddinge-Botkyrka kontrakt och ordförande i FBHO-nätverket

Marika Markovits, domprost i Stockholms domkyrkoförsamling

Fredrik Olofsson, teol. lic. och fil. kand., stiftsadjunkt vid Linköpings stift och tf församlingsherde Folkungabygdens pastorat

Ninni Smedberg, arbetsledande diakon och samordnare av det diakonala arbetet i Malmö pastorat

Johannes Zeiler, teol. dr., präst och domkyrkolektor i Linköpings domkyrkopastorat

Maria Åkerström, kyrkoherde Folkungabygdens pastorat

Michael Öjermo, kyrkoherde Täby församling

Pläderingar

Plädering för Erik Eckerdal

”Erik Eckerdal (född 1972, prästvigd för Visby stift 2000, teologie doktor vid Uppsala universitet 2017) har stor kunskap om och erfarenhet av Svenska kyrkans liv på dess olika nivåer och ur olika perspektiv. Som präst har han tjänstgjort i samarbetskyrka EFS, komminister i tre olika församlingar varav i Knivsta med ansvar för vuxenutbildning, rådgivare på deltid inom 12-stegsrörelsen samt projektledare och verksamhetschef för S:ta Maria Alsikeprojektet. Vidare tjänstgöring i svenska församlingen i Rom samt tf kyrkoherde i Roslagens östra storpastorat. Som ordförande för Uppsala stadsmission och direktor vid Samariterhemmet i Uppsala har han god insyn i och förståelse av kyrkans uppdrag och kall att tjäna. Genom ekumeniska uppdrag och kontakter i den världsvida kyrkan har han erfarenheter viktiga för ett stift. Genom bland annat förtroendeuppdrag på stiftsplan och nationellt som ersättare i Kyrkomötet har han en tydlig bild av och tanke kring Svenska kyrkans identitet. Erik Eckerdal har en förmåga att med klokskap och värme bygga strukturer och finna nya vägar grundat i god, genomarbetad teologi. Han besitter en mogen självinsikt och ett genuint sinne för underfundighet och humor.” - Karin Larsdotter, Ryds församling, Linköping 

Här kan du läsa Erik Eckerdals CV

 

Plädering för Jan Eckerdal

”Man brukar ibland tala om biskopsegenskaper, men i mötet med Jan Eckerdal vill jag hellre tala om gåvor. För så upplever jag honom: som en person fylld av många gåvor som kunde tjäna och berika livet i vårt stift. Jan Eckerdal (f. 1976), är idag teologisk rådgivare på Sveriges kristna råd. Han har vuxit upp på Rödön och i Linköping, och prästvigdes 2003 för Strängnäs stift. Sedan prästvigningen har han bl.a. disputerat i systematisk teologi (2012, Uppsala universitet), verkat som församlingspräst i Nyköping och fungerat som stiftsteolog i Strängnäs stift.

Hos Jan Eckerdal förenas lyhördhet och integritet. Han lyssnar och bemödar sig om att ha andra med sig, samtidigt som han förmår vara tydlig då han får frågan om var han själv står. Han är klok. Och han har humor. I sin kyrko- och missionsteologi, uttryckt bland annat i böckerna Folkkyrkans kropp: Einar Billings ecklesiologi i postsekulär belysning (2012), Kyrka i mission: Att gestalta kristen tro i en efterkristen tid (2017), samt Fästpunkten: Om liv till Guds ära i en kyrka på väg (2022), visar Jan Eckerdal på såväl teologisk mognad som stor kompetens. Hans ecklesiologi undviker förenklingar, nostalgi och diken – en trovärdig teologi för folkkyrkan idag och imorgon. Ekumeniken har en given plats i hans tänkande. Han betonar att gudstjänsten kan fungera som ett enhetens tecken i den mån den är öppen för mångfald. I hans tänkande kan man tydligt se såväl hans mångåriga erfarenhet av församlingsarbete som hans personliga, lokala församlingsengagemang.

I sitt arbete som stiftsteolog har Jan Eckerdal lyft fram vikten av teologisk fördjupning. Han har mycket att ge i biskopsmötet, i Linköpings stiftsorganisation och i arbetet med församlingarna. Mitt förtroende för Jan Eckerdal är stort. Han är en människa som ber. Inför tanken på biskopsuppdraget känner han både bävan och tillit – så där som man borde. Han skulle vara en biskop som vågar vara just biskop. Det gör mig trygg och hoppfull.” - Emma Audas, Pilgrimscentrum, Vadstena

Här kan du läsa Jan Eckerdals CV

 

Plädering för Jonas Eek

”En präst som har många strängar på sin lyra, som är både teoretiskt begåvad men framför allt kan kommunicera sina budskap förståeligt för gemene man. Han är lysande klar över vad kyrkan behöver i nutid och framtid, vad som är kyrkans innersta väsen, kärna, identitet och har en tydlig vision och målsättning: att förmedla, fördjupa och förnya. Om människor ska komma till tro, måste biskopen nå ut till alla. Han måste också uppmuntra de närmsta medarbetarna, inspirera till nyrekrytering och vara en synlig andlig ledare. Jonas är mån om att använda såväl sina medarbetares som sina egna gåvor. Författare och efterfrågad föreläsare. Är i en bra ålder: erfaren och nyfiken.” - Helena Cimbritz, Norrköpings pastorat, Norrköping

”Jonas Eek, opinionschef på Kyrkans Tidning, är en person som både besitter andligt-teologiskt djup och kulturell-kommunikativ bredd. Han är en språkets man, både i skrift och tal, och kan dessutom konsten att låta ord och handling bli ett. I sin doktorsavhandling studerar han kommuniteten i Taizés betydelse för unga människors andliga sökande. Samtidigt omsätter han teori i praktik genom att varje år, sedan 1997, möta unga andligt sökande, i sin roll som engagerad konfirmandledare på somrarna på Bohus Malmön. En av hans teologiska grundbultar är övertygelsen om att evangelium har ett ärende till alla människor. Kyrkans uppgift och utmaning är därmed att tala till människor om Gud på vår tids språk. Om detta har han skrivit bl a i böckerna Livsfrågan och evangeliet och Kompass framtiden - frågor till kyrkan om omvärld, självbild, kommunikation, reformation. Han omsätter dessa sina tankar i praktisk handling genom bl a välformulerade artiklar i Kyrkans Tidning och återkommande krönikor i GP, och är anlitad i offentliga diskussioner, i SVT:s Helgmålsringning och medverkar i Verbums pedagogiska filmproduktion.

Den diakonala omsorgen visar sig bl a i engagemanget i Göteborgs kyrkliga stadsmission. Jonas har också viktig ledarskapserfarenhet genom sitt arbete som utgivningschef på Verbum och opinionschef på Kyrkans Tidning. Allt detta, och mycket mer därtill, gör honom till en självklar biskopskandidat. Med både teoretisk och praktisk tyngd, teologisk och pedagogisk kompetens, massmedialt driven, god förmåga att formulera sig, därtill en stor portion Göteborgsk humor, och, vilket jag gärna nämner i detta sammanhang, ett varmt hjärta för Lars Winnerbäcks rockpoesi, skulle han kunna bli en visionär kyrklig ledare med den evangeliska kompassen tydligt pekande mot framtiden.” - Mikael Billemar, S:t Olofs församling, Norrköping

Här kan du läsa Jonas Eeks CV

 

Plädering för Anders Göranzon

”Anders är uppvuxen i Småland. Läste teologi i Uppsala under 80-talet. Prästvigdes för Luleå stift och fick tjänst i Bastuträsk. Därefter komminister och senare kyrkoherde i Bredestad m.fl. församlingars pastorat. Genomgick kyrkoherde utbildning i Linköpings stift. Efter missionärsutbildning blev han och hans fru Kristina missionärer i Sydafrika där de arbetat i flera perioder. Under den tiden knöts många kontakter i den världsvida kyrkan och särskilt med kyrkorna i Sydafrika. Där har Anders också doktorerat i teologi/ecklesiologi. Åter hemma i Sverige under en mellanperiod arbetade Anders som komminister i Kalmar. Tillbaka i Sydafrika var han universitetslektor i teologi. Han har suttit i ett antal styrelser på alla nivåer, skrivit debattartiklar, vetenskapliga artiklar och har en egen blogg sen många år där han fångar upp mycket av det som händer i samhället och kyrkolivet.

Sen tre år tillbaka arbetar Anders som generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet. Där har han initierat en ny bibelöversättning som han driver tillsammans med forskare och översättare. Jag känner Anders som en person som kan förena det stora perspektivet på kyrkans sändning i världen med det lokala församlingslivet, som han är väl förtrogen med. Han har en egen och tydlig röst, och kan få många att lyssna. Jag uppfattar honom som en varm person som kan lyssna men har också integritet. Jag tror han kan vara en tydlig lagledare och formulera visioner kombinerat med struktur och blick för helheten. Och sist men inte minst tror jag Anders har ett mod att våga stå främst även när det blåser kallt.” - Jonas Agestam, S:t Olofs församling, Norrköping

”Anders är en person som är säker i sin tro och har förmåga att få andra att växa både i sin tro men också som deltagare/ledare inom en organisation. Han har stor erfarenhet av arbete såväl i församling som internationellt. Det gör att han har ett världsvitt kontaktnät. Han har även akademiska meriter och är doktorerad och undervisar/har undervisat inom teologi. Anders är bra på att kommunicera med unga människor och tar till sig saker på nya vis. Jag tror att han skulle bidra till att utveckla Linköpings stift på ett positivt sätt.” - Ilka Mårtensson, S:t Olofs församling, Norrköping

Här kan du läsa Anders Göranzons CV

 

 

 

Plädering för Beatrice Lönnqvist

”Beatrice Lönnqvist är kyrkoherde i Botkyrka församling sedan 2017 och numera även kontraktsprost. I Norrköping har vi dels mött henne då hon varit med och utvecklat vårt konfirmandarbete, dels genom nätverket Framtiden bor hos oss (FBHO) där Beatrice är ordförande. Nätverket samlar församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar. Hon har i nätverket arbetat med fortbildningen "Inclusive church" som är ett förhållningssätt för fördjupad församlings- och människosyn, för att Evangeliet ska bli levande för fler. Fokus är en kyrka med och för alla. Som vill forma inkluderande församlingar där människor får bidra oavsett ekonomiska förutsättningar, genus, sexuell läggning, etnicitet, psykisk hälsa eller funktionsnedsättningar. Beatrice månar om de unga i samhället och har fortsatt det engagemanget sedan hon arbetat med konfirmandutveckling, såväl i församling, Stockholms stift och som vikarierande handläggare vid Kyrkokansliet i Uppsala.

Hon har skrivit flera böcker om konfirmation, bland annat Konfirmandboken, (Verbum, 2013). Beatrice har varit vikarierande kyrkoherde i Berlin och Hamburg. Hennes uppväxt i glesbygd och prästvigning i Härnösand stift gör att hon har erfarenhet av både landsort och storstad. Därtill internationell erfarenhet. I dessa sammanhang har ekumeniken ofta blivit konkret. Hennes samhällsengagemang märks på många sätt, inte minst då hon är ordförande i en av Sveriges största idrottsföreningar, Enskede Idrottsklubb, vars mål är att verka för sunda värderingar och ett livslångt fotbollsintresse. Beatrice är stadigt grundad i luthersk teologi och hennes erfarenhet av arbete på Svenska kyrkans alla nivåer ger henne en djup förståelse för kyrkan som organisation liksom hur teologin och praktiken förenas. Genom sitt arbete inom FBHO har Beatrice fått en djup insikt i hur vi kan vara en öppen folkkyrka i det mångkulturella samhälle som vi verkar i. Beatrice är klok och kan prioritera viktiga frågor. Många som träffat Beatrice lyfter med värme fram hennes goda ledarskap som förmår att samla människor över olika åsiktsgränser för att arbeta med en gemensam vision.” - Klas Corbelius, Borgs församling, Norrköpings pastorat

Här kan du läsa Beatrice Lönnqvists CV

 

Plädering för Marika Markovits

Marika har kvalificerade erfarenheter från såväl Svenska kyrkan som från idéburen sektor. Hon har en dokumenterad förmåga att leda stora organisationer med ett visionärt och entusiasmerande ledarskap där hon inte minst visat på förmåga att utveckla organisatoriska strukturer för engagemang. Detta gör henne till en lämplig biskop i Linköpings stift.

Marika prästvigdes 1994 i Stockholms stift. Hennes erfarenheter från såväl församlings-, som stifts- och nationell nivå har givit henne en mycket god bild av Svenska kyrkan och dess mångfacetterade karaktär, något som är värdefullt för en biskop. Marika var under en sexårsperiod komminister och distriktschef i Farsta församling. Efter denna period tjänstgjorde hon på nationell nivå med ansvar för de kyrkliga handböckerna och olika nationella utvecklingsprojekt. I sin nuvarande tjänst som domprost i Stockholms domkyrkoförsamling tjänar hon kyrkan på stiftsnivån. Hon har således en omfattande erfarenhet av Svenska kyrkans verksamhet och dess olika nivåer och därmed en utvecklad förståelse för de olika roller med olika uppgifter som kyrkan har.

Marika har, under den tid hon varit anställd utanför kyrkan, varit ledamot i kyrkomötet, varit vice ordförande i kyrkoråd och sedan ett antal år tillbaka är hon ledamot i kyrkofullmäktige. Detta, tillsammans med rollen som sekreterare i kyrkomötets gudstjänstutskott, ger henne en god insikt i vad det är att vara förtroendevald i Svenska kyrkan. Därigenom har hon skaffat sig förståelse av  vad det är att verka i såväl kyrkans episkopala ansvarslinje som i den förtroendevalda ansvarslinjen – något som torde vara viktigt för en biskop.

Marika har en omfattande erfarenhet av ledarskap som hon tillägnat sig under den ca femtonårsperiod som hon varit direktor i Stockholms Stadsmission. Stadsmissionen är en organisation med många olika verksamheter, men där hela verksamheten hålls samman av en gemensam idé – att i Jesu efterföljd betjäna medmänniskan i utsatthet och hjälpa henne till upprättelse och egenmakt. (Jfr vidare biskoparnas brev om diakoni). Hennes erfarenhet av ledarskap från detta sammanhang, kommer väl till pass i Linköpings stift med den mångfald som våra 30 pastorat/församlingar, stiftsorganisation, stiftsgårdar etc utgör. Stadsmissionen vore inte heller så stor om det inte vore för de ideellas engagemang. Också denna erfarenhet är viktig att vi som kyrka kan tillgodogöra oss – inte minst med tanke på de utmaningar vi står inför. I en stor och mångfacetterad verksamhet krävs ett visionärt ledarskap som också är inriktat på konkret handling och förändring, vilket är något som präglat Marikas ledarskap. 

Med Marika som biskop får Linköpings stift en biskop med stor insikt i och förståelse för Svenska kyrkan med dess olika delar. Hennes pedagogiska och retoriska förmåga gör henne till en god talare och opinionsbildare. Vidare får vi med henne en biskop med dokumenterad god och entusiasmerade ledarförmåga. ” - Anne Sophie Norlén, Söderköping S:t Anna församling, Söderköping

”Med Marika Markovits som biskop skulle Linköpings stift få en biskop som har en omfattande erfarenhet av att leda en idé- och värdeburen organisation. I sitt ledarskap har Marika visat att hon förmår att få medarbetare och ideella med sig, att nå genom det mediala bruset och att göra sin röst hörd på ett märkbart sätt i samhället. Hon har också visat på stor förmåga att driva förändringsarbete på ett sätt att det vinner gehör och engagemang hos berörda. Marika vigdes till präst i 30-årsåldern och hon har under sitt liv tjänat kyrkan i många olika roller, såväl som anställd, förtroendevald och som ideell. Det ger henne en unik insikt i vad det är att vara kyrka – kyrkan består ju av så många roller och så många uppgifter. Eftersom hon fått leva i dessa roller, har hon fått en insikt och förståelse av kyrkan i hela dess storhet och möjlighet. Något som är värdefullt för en biskop. En stor tid av hennes efterföljd och kallelse visade sig vara att verka i Stockholms Stadsmission – att i profeters och evangeliets efterföljd rikta fokus på änkan och den faderlöse och ge dem tak över huvudet, mat att äta och det som hör till ett värdigt liv. Att leda en organisation där individens tolkning av idén utgör grunden för det handfasta engagemanget – det kräver sin kvinna! Marikas ledarskap har inneburit att man fått en plats mitt i staden, mitt på torget där hon också i kontakter, samtal, debatter etc givit röst till de utsatta.

Marika har även utvecklat den nationella stadsmissionsorganisationen så att den tagit plats i Rosenbads korridorer och i tidningarnas spalter. Hon har därigenom visat att hon förmår skapa riktning, engagemang och hängivenhet - samt en förmåga att beröra människor bland annat genom att få medialt genomslag. När kyrkan inte längre är självklar bland gemene man, har kyrkan behov av att ta ett steg till – att gå vidare från att ha varit självklar till att vara relevant och att få människor att se det. Biskop Martins herdabrev talar om kyrkans relevans och rörelserna som bidrar att kyrkan finner sin plats i den nya roll kyrkan har fått efter relationsförändringen till staten. Med Marika som biskop skulle Linköpings stift komma att fördjupa förståelsen av vad det innebär att vara kyrka i ett nytt samhällssammanhang. Därför är Marika Markovits rätt person som biskop för Linköpings stift.” -  Cecilia Gyllenberg Bergfasth, Linköpings domkyrkopastorat, Linköping 

Här kan du läsa Marika Markovits CV

 

Plädering för Fredrik Olofsson

”Fredrik är för närvarande stiftsadjunkt och tf församlingsherde i Linköpings stift. Han har ett starkt hjärta för den lokala församlingen och samtidigt en blick för den världsvida kyrkan. Han är prästvigd för Linköpings stift 1996 och har med undantag för forskarstudier i Lund och utlandstjänstgöring för Svenska kyrkans mission under dryga 4 år som lärare i teologi Filippinerna, haft sin tjänst i Linköping stift. Fredrik har verkat både i landsbygd och i stad runt om i stiftet, haft församlingstjänst och specifika tjänster som studentpräst i både Norrköping och Linköping. Fredrik la fram en licentiatavhandling vid Lund universitet inom teologisk etik och senare 2009 lade han fram präst- och diakonmötesavhandlingen Du är en människa för Linköpings stift. Han mötte kyrkan genom Kyrkans Ungdom i Johannelunds församling, Linköping. Mötet ledde vidare till kallelsen som präst. 

Fredrik har arbetat på samtliga nivåer inom Svenska kyrkan (lokal, stift, nationell) och har under de senaste 10 åren verkat som stiftsadjunkt och internationell handläggare. Han har i och med det insikt och överblick i uppgifterna ett stift har. Fredrik har arbetat direkt med stiftets ledning, har fått sätta sig in i hela dess styrning genom sitt ansvar i framtagandet av två av stiftets styrdokument, den nuvarande guiden för församlingsinstruktioner. Under senare tid har han också arbetat med biskop i visitationsarbetet. De här olika arbetsuppgifterna har gjort Fredrik väl bekant både med uppdraget för ett stift men också många av stiftets församlingar.  

Församlingens liv är centralt för Fredrik. Där samlas vi för mötet med Gud och det är där det händer. Det är centrum. Ett internationellt perspektiv kan också bidra till det dagliga församlingslivet. Våra systerkyrkor förmedlar ofta en självklar enkelhet till tro och liv som vi behöver och kan inspirera oss i våra församlingar. Som internationell handläggare har Fredrik verkat för det genom att ha skött stiftets vänstiftskontakter och internationella utbytesprogram för ungdomar. 

Fredrik försöker hela tiden att teologiskt reflektera över det som sker i världen och hur vi agerar som kyrka. Det är viktigt att kunna byta perspektiv och se vilken roll en kyrka spelar i just detta sammanhang. För Fredrik är det en styrka att vara kyrka. Han ser att vi har mycket att vara stolta över, det finns mycket bra liv och gott engagemang i hela vårt stift, både i stad och landsbygd, och det är viktigt att lyfta fram och få känna stolthet över.” - Berit Horned, förtroendevald Kinda pastorat

Här kan du läsa Fredrik Olofssons CV

 

Plädering för Ninni Smedberg

”Ninni Smedberg är en av de som kan beskrivas som nestor i Svenska kyrkan och främst inom diakonin. Hennes förmåga att både organisatoriskt och strukturellt formulera och omsätta i praktik är omvittnad när det gäller arbete kyrka – samhälle. Just idag är hon arbetsledare i Sveriges största pastorat för de som arbetar inom institutionssjälavården och som går under benämningen Själavård i samverkan som innefattar sjukhuskyrka, fängelsekyrka, universitetskyrka, sjömanspräst, polispräst och särskilda ungdomsdiakonala satsningar och hon leder den diakonala utvecklingen i Malmö. Under pandemin har hon föredömligt lett arbetet med att skriva en diakonipastoral med alla diakonimedarbetare som ett bidrag till Malmö pastorats utvecklingsarbete. En pastoral som har fokus på omvärldsanalys, kartläggning och framtiden med de utmaningar som följer som sekularisering, leva i mångkulturellt samhälle med olika trosgemenskaper och olika civila organisationer och vad som ska vara kyrkans specifika uppdrag och roll i samhället. Ninni är en fena på att läsa av samtiden, läser senaste forskningen, är tydligt teologiskt förankrad och får ihop både centrum och periferi. En orädd brobyggare som kan fortsätta det brobyggande arbete som redan finns i Linköpings stift och som kommer att behövas än mer i framtiden.

Om Ninni: • Har en lång och rik erfarenhet som församlingsdiakon, arbetsledare, strateg samt varit Svenska kyrkans representant i flera internationella ekumeniska sammanhang och deltagit i regeringsuppdrag. • Ninni diakonvigdes 1982 för Göteborgs stift och har sedan dess verkat i flera stift varav ett flertal år i Härnösands stift, längst som direktor för Vårsta diakonigård under 14 år där hon var chef för 20 anställda och 15 konsulter. • Ninni är teolog och diakon och har gått flera ledarskapsutbildningar. Hon har varit initiativtagare för i ett tiotal publikationer och böcker och skrivit många artiklar samt deltagit i forskningsprojekt. • Ninni har goda erfarenheter då hon under sju år har arbetat som diakonistrateg på nationell nivå i Svenska kyrkan. Hon har god kunskap om både diakoni och teologi i Sverige och ute i Europa. • Ninni har erfarenhet av att stärka det ekumeniska arbetet inom Lutherska världsförbundet. Hon har varit vice president för Eurodiaconia där hon bland annat ansvarat för en teologisk arbetsgrupp i vilken hon ledde en process med personer från olika samfund och länder som resulterade i två skrifter och flera seminarier. På uppdrag av Härnösands stift har hon utformat en teologisk konsultation med diakoni som genomfördes 2006 i samverkan med Cape Orange som är Härnösands vänstift i Sydafrika. På uppdrag av Stockholms stift har hon stärkt kompetensutveckling inom det diakonala fältet och var initiativtagare till Utbildning för diakoner i befrielseteologi. • Med sin djupa förankring i den kyrkliga kontexten och med sin breda erfarenhet med allt från ekumeniskt arbete till chefsroller kan Ninni bidraga till att stärka utvecklingen av Linköpings stift både inom ramen för församlingsarbete, det diakonala arbetet och den teologiska undervisningen.” - Maria Bard, diakon, Diakonicentrum, Svenska kyrkan Norrköping och Linda Lagnestam, diakon, Vadstena och Dals församlingar 

Här kan du läsa Ninni Smedbergs CV

 

Plädering för Johannes Zeiler

”Johannes Zeiler har en kärlek till Svenska kyrkan och är stadigt förankrad i den. Dessutom är han väl förankrad i och förtrogen med Linköpings stift och har därifrån både församlingserfarenhet och erfarenhet av arbete på stiftsnivå. Han är teologiskt och ekumeniskt intresserad, kunnig och erfaren. 2018 disputerade han i missionsvetenskap med avhandlingen Crafting Lutheran Pastors in Tanzania. Vidare har Johannes arbetat som teologisk sekreterare med ekumenisk inriktning på nationell nivå och har därigenom även fått god kännedom om och erfarenhet av arbete på nationell nivå. Han har erfarenhet av studier utomlands vid Cambridge Centre for Christianity Worldwide.

Som person är Johannes social och öppen. Han är noggrann, nyfiken, glad och orädd. Han leder genom att skapa förtroende, han är lösningsorienterad och konstruktiv, en god pedagog som inte är rädd för att ta ansvar. Viktiga egenskaper hos Johannes är respekt och lyssnande. Han är mycket lyhörd och har en stark vilja att förstå olika åsikter och synpunkter oavsett sammanhang. En av de saker som Johannes själv lyfter fram och brinner för är kyrkans plats i det civila samhället. I det sammanhanget lyfter han särskilt fram det diakonala och sociala perspektivet som en viktig del av kyrkans arbete. Ofta säger vi att när vi rekryterar personer att vi skall ha någon utifrån. Jag tänker att Johannes kommer både inifrån och utifrån. Han började som prästkandidat i Linköpings stift och arbetade här för att sedan lämna stiftet för bland annat studier och arbete på nationell nivå. 2021 återvände han till Linköping för att bli domkyrkolektor. Därmed har han med sig både och. Sammantaget har Johannes egenskaper, erfarenheter och kunskaper som jag tror skulle göra honom till en väldigt bra biskop i Linköpings stift.” -  Catharina Helmersson, Landeryds församling, Linköpings domkyrkokontrakt

Här kan du läsa Johannes Zeilers CV

 

Plädering för Maria Åkerström

”Maria Åkerström har en bred erfarenhet av ledarskap i församlingar som tidigare kyrkoherde i Vist/Vårdnäs patorat och Slaka-Nykil pastorat dessutom kontraktsprost, Stångå kontrakt (2013–2016) och därefter kontraktsprost i Östgötabygdens kontrakt. Maria är idag kyrkoherde i Folkungabygdens pastorat. Marias förmåga att få varje individ att växa och bli bekräftad är en välsignelse för alla som arbetat med henne. Hon har en bred ekumenisk förståelse och har lätt att arbeta med personer utanför Svenska kyrkan. Marias engagemang att få med alla i pastoratets arbete och utveckling involverar inte enbart de anställda utan även de ideella krafterna men framförallt de förtroendevalda. Maria har en akademisk fördjupning i ledarskap, management och ekonomi som gör henne till en ledare som inte bara behärskar de teologiska frågorna utan också en förmåga och färdighet att leda och styra i systemvärlden med de stora organisationerna. Maria är en person som ser alla i ögonhöjd och med stor medmänsklig förståelse och samtidigt kravställande på ansvar och samarbete. Hennes sätt att samarbeta, driva på och få resultat är effektivt och utmärkande, det gör henne till en förtroendeingivande ledare inte enbart i den andliga ledningen utan också i den världsliga.” - Jörgen Kalmendal, Linköpings domkyrkopastorat

”Maria Åkerström har de egenskaper som vi uppfattar som avgörande hos en biskop med förankring i den kristna menigheten i nutid och i en framtid. Hon är handlingskraftig och inser att Gud har stort behov av mänskliga händer. Under Marias tid som kyrkoherde har det ideella engagemanget blivit omfattande. Kyrkan har kommit att bli mer mitt i byn och vi ideella känner oss sedda och uppskattade. Hon har visat att hon kan arbeta ekumeniskt med de många friförsamlingar som finns på olika håll i pastoratet och ser olika ut i de olika orterna. Vidare har hon förvandlat ett spretigt pastorat med både stad och landsbygd till en fungerande enhet. Hon lyssnar när det behövs och pekar med hela handen när det behövs. Maria har aktivt medverkat till att de olika församlingarna i pastoratet kunnat behålla sin respektive särart utan att helheten blivit lidande. Hon visar stor tillit till medarbetare, såväl anställda som ideella. Maria är framför allt en lyhörd ledare med förmågan att ange en tydlig inriktning. Hon har en mycket bred erfarenhet som präst/kyrkoherde och en likaledes bred utbildning.” - Ingrid Dahlberg, Socialdemokraterna Slaka-Nykil och Anders Wång, POSK, Slaka-Nykil

Här kan du läsa Maria Åkerströms CV

 

Plädering för Michael Öjermo

”Vi vill nominera Michael Öjermo som är bra på att lyfta medarbetare, älskar att fira gudstjänst, trivs på konfirmandläger, beskriver sig som en reflekterande praktiker och predikar med schvung. Dessutom har han humor. Michael Öjermo prästvigdes för Strängnäs stift efter utbildning vid Johannelunds teologiska högskola/Uppsala universitet. Sedan prästvigningen har Michael varit församlingspräst i Turinge-Taxinge församling, stiftsadjunkt för rekrytering i Strängnäs stift och kyrkoherde i Kista församling och Tyresö församling. Han är för närvarande kyrkoherde i Täby församling.

Michael har en ledarexamen från Lärarhögskolan i Uppsala. Han är Doctor in Ministry of Preaching vid The Lutheran School of Theology at Chicago. Michael har en gedigen erfarenhet och kunskap om församlingens och kyrkans behov. Han har skrivit teologiska artiklar i Svensk kyrkotidning i fyra decennier. I Kyrkans tidning har han varit en tongivande debattör. Senast publicerade KT en artikel om pedagogernas roll och utbildning skriven tillsammans med chefen för undervisning i Täby församling. Han är lika engagerad att lösa rekryteringsfrågor idag som när han var rekryteringsadjunkt som när han var projektledare för Prästutbildning i förändring på nationell nivå. 

I det mångkulturella och mångreligiösa Kista byggde Michael upp ett brett ekumeniskt arbete med allt från pakistanska metodister, indonesiska pingstvänner till armeniska ortodoxa. I Kista var han en röst för många som inte hade egen möjlighet att göra sin röst hörd i offentligheten. Att utbyta erfarenheter öppen för samtal, men gränssättande med stark svenskkyrklig förankring är ord man hör om Michael. 

Michael har profilerat sig vad gäller diakonins ställning i församlingsarbetet och ser diakonatet som en självklar del av vigningstjänsten där diakonens roll i mässan gör församlingens uppdrag att bedriva diakoni synligt. Han har erfarenhet av skilda miljöer, rör sig i olika sammanhang och kommunicerar i tal och skrift så att förtroendevalda och medarbetare förstår. 

Med Michael Öjermo får Linköpings stift en biskop med: 1. Gedigen kyrkoherde- och församlingserfarenhet 2. Rekryteringserfarenhet och gott personomdöme, 3. Goda ledaregenskaper, 4. Intellektuell kapacitet och kommunikationsförmåga, 5. Förmåga att knyta kontakter och bygga nätverk. Läs mer på Täby församlings hemsida.” - Ulf Hjertman, Åkerbo församling och Magnus Svensson, Vadstena pastorat

Här kan du läsa Michael Öjermos CV