Vad är Ung Musikplats?

Ung Musikplats är ett helhetsgrepp kring arbetet med musicerande barn och unga i Svenska kyrkan. Det är vårt svar på frågan hur vi långsiktigt ger förutsättningar för ett ungt och levande musikliv i kyrkan.

Här finns verktyg för att:

Varför ska vi satsa på de ungas musicerande?

Musiken har många vägar in i människan. Den är fysisk samtidigt som den uttrycker och talar med våra känslor. Musiken är allas och finns i vår vardag. Den är både komplex och enkel. Forskning visar att musicerandet utvecklar andra förmågor, musicerande barn presterar bättre i skolan än jämförelsegruppen. Musicerande leder också till ökad kroppskännedom, perception och fokusförmåga. 

Läs till exempel artikeln ”Musik gör barn lite smartare” från Aftonbladet:

I musikverksamheten är det vanligt med relationer över många år. Här om någonstans lönar det sig att jobba långsiktigt. Här finns kyrkans framtid och dess NU. Söndagens högmässa fylld av sjungande barn och orgelelever som spelar är i sig en belöning. Samtidigt är det en investering i framtidens kyrka och kan ge verkan genom de unga musikernas hela liv. Musikverksamheten är en källa till långsiktig rekrytering – i våra arbetslag finns många som börjat sin kyrkliga bana i barnkören eller som orgelelever. Med största sannolikhet finns våra blivande kollegor och kyrkligt engagerade i våra verksamheter om vi arbetar kvalitativt med dessa.

Arbetet med barn och unga behöver kvalité, tid och resurser. Långsiktighet och höga förväntningar är grundförutsättningar. Utdelningen är stor idag och i framtiden.

Bakgrund till Ung Musikplats

Alexandra Pilakouris och Lovisa Kronstrand Alinder drev projektet UNG MUSIKPLATS under läsåret 2018-2019 på uppdrag av Linköpings domkyrkopastorats kyrkoråd. Hösten 2017 var rätt tidpunkt att inleda ett fördjupat arbete kring barns och ungas musicerande i Linköping. Musikskolan, den pastoratsgemensamma orgelskolan, var i gång och hade vind i seglen. Kyrkomusikerkollegiet var inspirerat och hos ledning och kyrkoråd fanns ett engagemang och en insikt om att musikverksamhet är församlingsbyggande. Vi bollade tankar om musikalisk bildning, kollegiala samarbeten och hållbara plattformar. Kyrkorådet fick en lägesbeskrivning som innehöll en vision om Ett levande och ungt musikliv i kyrkan och ett drygt halvår senare antogs projektet Ung musikplats.

Projektåret ägnade vi åt studiebesök med auskultation och intervjuer, inventering, kurser, litteraturstudier, förankring och insamling av idéer och åsikter. Vi har också auskulterat i varandras verksamheter, reflekterat tillsammans och hjälpt varandra att få syn på saker. Vi är båda positivt överraskade över hur givande det är att på ett strukturerat sätt dela erfarenheter med en kollega med liknande men inte samma kompetens och erfarenhet.

Projektet blir ett arbetssätt. Produkten av projektet Ung Musikplats är en verktygslåda, ett externt kursutbud och denna hemsida. I oktober 2019 fattade kyrkorådet beslutet att Ung Musikplats ska implementeras som arbetssätt i Linköpings domkyrkopastorat. Samtidigt ska en övergripande plan för musikverksamheten tas fram med har önskad utveckling i fokus.
Följ utvecklingen av vår barn- och ungdomsmusikverksamhet! Får den uttalade inriktningen och satsningen effekt?