Ryggsäck – studieplan

Vad vill vi att de unga ska få med sig? Hur lägger vi upp nästa lektion, läsåret eller de kommande fem åren? Vad ska ingå i deras ryggsäck av kunskaper, erfarenheter och upplevelser?

Här kommer exempel på önskemål om packning från Linköpings domkyrkopastorats herdar och musiker:

Att de unga får ett språk i musiken, att de lär sig hantera ett instrument (sin egen röst eller orgeln), att de får musikteorikunskaper och nycklar till gestaltning och ett eget uttryck. Att de får gemensamma upplevelser, får leva i kyrkoårets rytm och uppleva gemenskap i bön och gudstjänst. Att de får vara en del av stora musikaliska händelser, möta professionella musiker, hitta förebilder och möta likasinnade, resa, se och höra andra körer och orglar, sjunga psalmer, vara en del av en gemenskap. Att de blir sedda.

Hur får vi det här att hända? Vilken kompetens behövs från arbetslaget? Hur lägger vi upp arbete i närtid och över flera år?

En studieplan är menad som en struktur för innehåll och arbetsfördelning som vi vet leder till utveckling och insikter. Den kan vi vila i under terminerna och reflektera över under lugnare perioder.

PACKA EN RYGGSÄCK

  1. Vad ska ingå i en fullpackad ryggsäck? Anpassa listan på innehåll till din egen kontext.
  2. Gör aktiviteter av ryggsäckens innehåll.
  3. Tidssätt aktiviteterna - lägg in i lektioner/körövningar och terminsplanering. Studieplanen kan gärna sträcka sig över flera år.
  4. Bemanna aktiviteterna. Ta hjälp av andra yrkeskategorier.
  5. Återgå alltid till ryggsäcksinnehållet vid terminsplanering.
  6. Utvärdera och reflektera, gärna vid terminsuppehåll. Vad saknas hos barnen? Behöver vi omfördela resurser, förändra vårt förhållningssätt eller kanske fortbilda oss?

Aspirantkörens årshjulär ett exempel på en studieplan.

 

Aspiranternas årshjul innehåller:
Introduktion i nytt sammanhang både för elev och familj:
Lära känna, information, kläder, vänföreningen presenterar sig
Familjeumgänge
Möte med äldre förebilder
Övernattning

Sånginstrumentet, kroppen och fokus

Teori: tonlängdernas namn, tonlängdernas funktion, taktarter
tonnamn, tonernas funktion (solmisation)
nyanser
notbilden - detaljer och flöde

Kvällsmässa – nattvard, bön, textläsning, hitta i psalmboken

Intern konsert
Offentlig julkonsert tillsammans med stora kören
Kvällsmässa
diverse uppsjungningar
Gosskörsfestival
Lyssna på andras konserter under gosskörsfestivalen

Progression i repertoaren under året