Internationellt arbete

Act Svenska kyrkan bedriver påverkan gentemot beslutsfattare i Sverige, EU och FN. Vi som kyrka har förutsättningar att bidra till förändring och fokuserar på följande områden i vårt påverkansarbete:

 1. Kvinnors rätt att leva ett fritt liv
  Act Svenska kyrkan arbetar för att förändra diskriminerande lagstiftning och normer, med särskilt fokus på familjerätt och familjenormer.
 2. Rätten att äga sin kropp och sin framtid
  Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) innebär att var och en ska ha rätt att bestämma om med vem man vill ha sex med och om man vill ha barn. Act Svenska kyrkan arbetar för SRHR och för att sociala trygghetssystem byggs upp och utformas så att alla har tillgång till dem.
 3. Rätten att göra sin röst hörd
  Alla ska ha rätt och möjlighet att fritt organisera sig och göra sin röst hörd. Men lagstiftning, hot och trakasserier begränsar i många länder våra samarbetspartners utrymme att finnas, verka och vara en konstruktiv röst i sina samhällen. Därför arbetar Act Svenska kyrkan för alla människors rätt till demokratiskt utrymme.
 4. Humanitärt bistånd där det behövs
  Act Svenska kyrkan arbetar för att
  lokala humanitära och religiösa aktörer ska få tillgång till mer finansiering än de har idag. Lokala aktörer är på plats både före, under och efter en kris och kan bidra till en snabb och relevant humanitär respons.
 5. Fredsbyggande och mänsklig säkerhet
  Religiösa aktörer har ofta en viktig, ibland avgörande roll i arbetet för fred. Därför stärker Act Svenska kyrkan religiösa krafter som arbetar för fred.
 6. En solidarisk utvecklingspolitik
  Act Svenska kyrkan arbetar för att Sverige och EU ska leva upp till sina biståndsåtaganden, stå fast vid de globalt överenskomna principerna för utvecklingseffektivitet och ett människorättsbaserat utvecklingssamarbete.
 7. Klimaträttvisa för de mest utsatta
  Act Svenska kyrkan arbetar för att de mest utsatta länderna och människorna ska få ekonomiskt stöd så att de kan anpassa sig till ett förändrat klimat och utveckla sina samhällen utan att öka klimatutsläppen.

Vi är en del av ACT-alliansen, en av världens största biståndsallianser. Tack vare detta samarbete kan vi agera snabbt vid katastrofer, arbeta ännu effektivare inom långsiktigt utvecklingssamarbete och tillsammans ha en starkare påverkansröst.

Engagera dig lokalt – agera globalt

I Svenska kyrkan är den Internationella gruppen motorn i församlingens internationella arbete och en del av den världsvida kyrkan. I gruppen kan du vara med och bevaka globala frågor, engagera, inspirera, informera, påverka och arbeta med insamling. Det kan handla om att samla in pengar till Svenska kyrkans internationella arbete (se andra sidan) eller stöd till arbetet i Svenska kyrkans församlingar utomlands (SKUT) som finns i 25 länder och möter utlandssvenskar, turister, studenter och sjöfolk. Internationella gruppen är även aktiv i arbetet med miljö- och klimatfrågor och Fairtrade. Gruppen är också på olika sätt engagerad i arbetet med integration på hemmaplan.

Kontaktperson: Elisabeth Nilsen 
Telefon: 013-30 37 05
elisabeth.nilsen@svenskakyrkan.se