Vedevågs kyrka

Vedevågs kapell och kyrka har ända fram till 1916 varit nära knuten till ortens industri. Det var bruksägare och brukspatroner som initierade och bekostade byggen och renoveringar.

Kyrkan ligger på en liten höjd i västra delen av byn. Den utgör ett vackert blickfång när man kommer från Lindesberg.

Nuvarande kyrka

Brukspatron Eric Cederborgh begär 1833 om att få återuppbygga brukskyrkan, då han sa sig inte dela de åsikter som föranlett nedläggning av 1735 års kyrka. En kyrka på ny plats uppförs.

Vedevågs kyrka, insidan. Taget från Entrén
Foto: Petra Garman

Cederborgh bekostade byggandet med egna medel och den nya kyrkan invigdes hösten 1837. Denna kyrka kom att ägas av Wedevågs bruk. Mot slutet av 1800-talet blev den en "ödekyrka". Anledningen var att det 1858 bildades en fri missionsförening med starka väckelseinslag vid sidan av statskyrkan.

1914-1916 lät Wedevågs bruks ägare David Cable Keiller bekosta en grundlig renovering av kyrkan. Den överlämnades sedan som gåva till Lindes pastorat i maj 1916. Vid den senaste renoveringen 1983-1984 flyttades altaret och en ny sakristia byggdes. Den nya kyrkan vi ser idag är åttkantig med ett litet glasförsett torn i toppen. Invändigt är den välvd och har en öppen karaktär. Den saknar nästan helt symboler och utsmyckningar. Åttkantigheten gör att inga besökare har långt till präst och kör. Det är en kyrka som inbjuder till delaktighet i gudstjänsten.

Klockstapel

En klockstapel av trä byggdes år 1916 strax norr om kyrkan. Klockorna är av malm och tre till antalet. Mellanklockan är en från år 1833 omgjuten klocka. De två övriga är från 1913 och gjutna av K G Bergholtz, Stockholm. Storklockan har följande inskription "Af Gud och genom Gud och till Gud är allting. Honom tillhör äran i evighet. Amen".

Text hämtad ur häftet "Lindesbergs och Vedevågs kyrkor - en resa i tid och rum -". Författare Dan Danemark.