Guldsmedshyttans kyrka

Guldsmedshyttans kyrka är en i nygotisk stil uppförd treskeppig tegelkyrka med tvärskepp, ett längre utskjutande kor samt sidoplacerat torn.

Guldsmedshyttans kyrka är belägen på en höjd nära det nuvarande samhället Storå och med vacker utsikt över sjön Råsvalen. Kyrkan är en välbevarad nygotisk tegelkyrka från 1893-95 med treskeppigt kyrkorum och samtida inredning.

Omgivande kyrkogård har en del äldre gravar med friser av sten och mönsterkrattat grus. Församlingshemmet (f.d. Prästgården) ett stycke norr om kyrkan är samtida med kyrkan, och ritades av samma arkitekt, men är uppförd i engelsk villastil.

Decennier av förberedelser

Efter flera decenniers diskussioner och förberedelser uppfördes Guldsmedshyttans kyrka 1893-95 för att användas av befolkningen i norra delen av Linde socken. De långa avstånden till Lindesbergs kyrka och befolkningstillväxt som följd av ökad verksamhet vid Stripa gruva och Guldsmedshyttans bruk är några av orsakerna till behovet av en ny kyrka. 1917 blev Guldsmedshyttan en egen församling.

Ritningarna till kyrkan och prästgården utarbetades av Ludvig Peterson, Stockholm, arkitekt vid Överintendentsämbetet som bland annat ritat olika byggnader i Stockholm, nuvarande Rudbecksskolan i Örebro samt ytterligare tre kyrkor i landet.

Nord-sydlig riktning

Guldsmedshyttans kyrka är en nygotisk tegelkyrka som på grund av markförhållandena är orienterad i nord-sydlig riktning med koret åt söder. Kyrkan består av rektangulärt långhus med korsarmar, smalare kor med intilliggande sakristia och sidoplacerat torn i nordost. Ingångar finns i tornet och ena korsarmen. Ett bårhus i nordväst har fått nya funktioner.

Exteriören i stram nygotik har fasader av rött tegel med putsade blinderingar på gavlarna. Murningsarbetet utfördes av dalkarlar med dalkullor till hjälp. Fönstren är spetsbågiga med glasmålningar högst upp. Gavlarna i norr och väster har högt sittande runda fönster och korväggen har ett högre mittfönster och två lägre sidofönster. Tornets kröns av en hög spetsig kopparklädd spira med mindre spiror i hörnen medan resten av taket är täckt av svartmålad plåt.

sandsten från orsa

Kyrkorummet är treskeppigt med högre mittskepp och lägre sidoskepp. Väggarna är putsade liksom valven som bärs upp av låga, kraftiga kolonner av sandsten från Orsa. Valvribborna är dekormålade med kvadermönster och dekorativa lister. Valvhjässorna har rikare utformade målningar liksom koret med figurmåleri och tänkespråk. Väggarnas nedre del under fönsterhöjd är kvadermålade med en schablonmålad bård ovanpå. Inredningen i den välbevarade interiören är i stort sett från byggnadstiden.

Flytt av predikstol

I samband med invändiga renoveringar har vissa förändringar genomförts. 1939 flyttades predikstolen från korets östra sida till första pelaren på västra sidan, sakristian gjordes om, värmesystemet förnyades och armaturer byttes ut (arkitekt K Martin Westerberg, Stockholm). Delar av dekormåleriet övermålades också. 1945 donerades en vacker dopfunt i kalksten med skulpturer av de fyra evangelisterna på sidorna. 1958 skedde större invändiga åtgärder med nya innanfönster, nytt glas i korfönstren, kalkstensgolv i kor och mittgång, ny färgsättning med ommålning av inredning samt konservering av de kvarvarande valvmålningarna. Orgelläktaren byggdes också om för att passa en ny orgel med 22 stämmor. Arbetet utfördes av Gebrüder Jehmlich, Dresden .

altaret sänktes

Vid en ny renovering1993-94 förändrades det ovanligt höga koret genom att altaret placerades på en lägre nivå med en bakomvarande, nyuppförd väggskärm av trä med nygotiska drag (arkitekt Janne Feldt, Karlstad).

Övermålningen på de nygotiska inventarierna, altaruppsats, knäfall samt predikostol med de fyra evangelisterna, borttogs medan de öppna bänkarna och läktarbarriären återfick sin färgsättning i brunt. Det övermålade dekormåleriet som funnits tidigare på väggar och i valv rekonstruerades och de ursprungliga armaturerna av järn återuppsattes. Kyrkan återfick därmed i princip sitt ursprungliga utseende.