Foto: Ikon

Förtroendevalda

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av folkvalda kyrkopolitiker tillsammans med biskopar, präster och diakoner.

Kyrkoval är en viktig del av vår demokratiska process inom Svenska kyrkan. Det är genom kyrkovalet som medlemmarna i församlingen har möjlighet att välja sina förtroendevalda. Kyrkovalen hålls vart fjärde år och ger dig som medlem möjlighet att påverka församlingens framtid genom att rösta på de kandidater som du tror kommer att bäst representera dina värderingar och visioner.

Som medlem i Lerums församling har du rätt att delta i kyrkovalen och påverka beslutsfattandet inom församlingen. Det är en möjlighet att göra din röst hörd och vara med och forma församlingens framtid. Håll utkik efter information om kommande kyrkoval och hur du kan delta.

Kyrkorådet

Kyrkorådet är Lerums församlings styrelse och utses av det kyrkofullmäktige som tillsätts i direkta, demokratiska, kyrkliga val. Kyrkorådet har till uppgift att styra församlingens arbete så att det sker i riktning mot uppsatta mål. Kyrkoherdens uppgift är sedan att leda arbetet i församlingen i enlighet med målen.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är högsta beslutande organ i Lerums församling. Kyrkofullmäktige bestämmer ramarna för pastoratets verksamhet och beslutar i principiella ärenden och i frågor som på annat sätt är av större vikt.