Foto: IKON

Begravningsceremoni

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det då man tar ett sista avsked. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet.

Olika begravningscermonier

  • Det finns olika former för begravningsceremonier. De är uppdelade i fyra olika ”ordningar”.
    • Svenska kyrkans ordning
    • Annan kristen ordning
    • Annan religiös ordning
    Borgerlig ordning

För att få tillgång till de tre första måste du tillhöra respektive trossamfund. Man kan även välja att inte ha någon begravningsceremoni alls. Det är mycket att tänka på inför en begravningsakt och gravsättning. Därför är det vanligast att man kontaktar en begravningsbyrå men man kan naturligtvis ordna med begravningen själv.

Läs mer i skriften ”Om begravning” utgiven av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Den kan du beställa kostnadsfritt av oss.

Gudstjänstordning vid en begravning 

Inledning
Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller liknande hälsningsord.

P står för prästen. F för församlingen/de som närvarar vid begravningen.
När ett stycke är markerat med * ska församlingen/de som närvarar vid begravningen stå upp.

P      Vi är samlade för att ta avsked av NN och för att överlämna honom i Guds händer.

Psalm
P      I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Griftetal
Griftetalet avslutas med följande bön, någon av bönerna i handboken eller en fritt formulerad bön.

Bön
P      Herre vår Gud, du är livets källa. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Bevara oss i liv och död i din kärlek, och låt oss av nåd få gå in i ditt rike. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre.
F      Amen.

*Överlåtelsen
P      I Guds, den barmhärtiges namn överlämnar vi stoftet av NN till gravens vila.

eller

P      Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.
 
Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P      Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

     eller

Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P      Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.

     eller

Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:

P      Du gav honom livet. Tag emot honom i din frid och giv honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse.

Efter vart och ett av ovanstående alternativ fortsätter prästen:

P      Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. (I dödens stund, på den yttersta dagen hjälp oss, milde Herre Gud.)

Bibelläsning
P      Låt oss höra Bibelns ord om tryggheten hos Gud i liv och död.

Prästen läser några bibeltexter, som kan väljas enligt förteckning.

Psalm
Kan utelämnas.

Begravningsbön
P      Låt oss be.

Prästen ber någon av följande böner eller en fritt formulerad bön.

P      Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav genom NN. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.

F      Amen.

eller

P      Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. I dag tackar vi dig för NN, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din Son, Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.

F      Amen.

eller (kan även sjungas)

P      O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus, som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.

F      Amen.

Herrens bön
Prästen kan säga: Låt oss tillsammans be Herrens bön.

F      Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

     eller

F    Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Beroende på var avskedstagandet äger rum avslutas begravningsgudstjänsten enligt alternativ A eller B.

Avslutning A
När avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt:

Välsignelsen
Prästen kan säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P      Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F      Amen.

Psalm
Avslutningsmusik. Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken. Kistan bärs ut. Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning
Kistan sänks i graven. De sörjande tar avsked av den bortgångne.

Slutbön
Prästen går fram till graven och ber följande eller annan slutbön.

P      Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.
F      Amen.

Psalm
Kan utelämnas.

Sändningsord
Kan utelämnas.

P      Låt oss gå i Herrens frid.

Avslutning B
När avskedstagandet äger rum i kyrkan/kapellet avslutas gudstjänsten på följande sätt:

Psalm, Avskedstagande, Slutbön
Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön:

P      Giv honom, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom.
F      Amen.

Välsignelsen
Prästen kan, vänd mot församlingen, säga: Tag emot Herrens välsignelse.

P      Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F      Amen.

Avslutningsmusik
Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.

Bokning av begravningstid

I Lerums församling är våra fasta tider för kyrklig begravning tisdagar kl 13.30 samt fredagar kl 10.30 och 13.30.

Kontakta vår församlingsexpedition för mer information och bokning, 0302-52 25 40. Telefontid: vardagar kl 10-12

Våra fasta tider för borgerlig begravning är onsdagar kl 13.30 i Stora Salen, Församlingshemmet vid Kantor Edgrens väg 4 i Lerum samt kl 10.30 alternativt kl 13.30 helgfri vardag i Avskedsrummet på Lerums Östra kyrkogård. 

Kontakta vår kyrkogårdsexpedition för mer information och bokning, 0302-522 559 (kl 10-12 helgfri vardag).