Så styrs Landskrona församling

Svenska kyrkan är en demokratiskt styrd organisation. Här kan du läsa om hur organisationen är uppbyggd och se vilka personer som företräder dig som medlem i Landskrona. Du hittar även protokoll från båda kyrkorådet och kyrkofullmäktige.

Förtroendevalda 2022–2025

Ledamöter och ersättare

Protokoll och styrdokument

Här hittar du protokoll från kyrkorådet och kyrkofullmäktige samt vår församlingsinstruktion och verksamhetsberättelse.

Nomineringsgrupper

Här hittar du information om nomineringsgrupper som finns representerade som förtroendevalda i Landskrona församling.

Ett mini-sverige

Vart fjärde år är det kyrkoval. Då kan alla medlemmar i Svenska Kyrkan som fyllt 16 år rösta och därmed påverka vilka kyrkopolitiska värderingar som ska prägla kyrkan de fyra kommande åren. Man skulle kunna beskriva Svenska kyrkans styrelsesätt som ett mini-Sverige där vi har val till både lokal (församlingar och pastorat), stifts (regionalt) och nationell nivå. Nästa kyrkoval äger rum år 2025. 

FÖRSAMLINGEN ÄR GRUNDEN

Församlingarna har lokalt självstyrelse men är samtidigt en del av ett stift och Svenska kyrkan som trossamfund. Nationell nivå kan inte bestämma över församlingen utan den står som en egen juridisk enhet.

Församlingens grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Verksamheten riktar sig till alla som vistas i församlingen. Församlingens högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett kyrkoråd, som är församlingens styrelse. En församling som inte ingår i ett pastorat (som Landskrona församling) har inget församlingsråd och delar inte heller kyrkoherde med någon annan församling. 

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige kan liknas vid en kommunfullmäktige som består av minst femton valda ledamöter och dessa kallas för förtroendevalda. De förtroendevalda väljs vid direktval var fjärde år. Kyrkofullmäktige har i uppgift att utse ett kyrkoråd och valnämnd till nästkommande val, samt besluta kring de satsningar som ska ske i församlingen.

I Landskrona har vi 25 ledamöter i kyrkofullmäktige, vilka som sitter som med 2018-2021 hittar du här!

Kyrkorådet
Kyrkorådet är församlingens styrelse, och verkar ungefär som en kommunstyrelse. Rådet väljs av församlingens kyrkofullmäktige och består av minst sex valda ledamöter. Kyrkorådet har i uppgift att tillsammans med kyrkoherden ansvara för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd. Kyrkorådet har även i uppdrag att inrätta utskott. 

I Landskrona församling har vi 10 ledamöter i kyrkorådet, vilka som sitter med 2018-2021 hittar du här!

Utskott
I Landskrona församling har vi fyra utskott. Dessa har i uppdrag att förbereda ärenden till kyrkorådet och kyrkofullmäktige. Här hittar du Landskrona församlings förtroendevalda i utskotten.

Valutskottet
Valutskottet väljs av kyrkofullmäktige och deras uppgift är att fungera som en typ av valberedning. Detta innebär att de tar fram förslag på ledamöter från kyrkofullmäktige till kyrkorådet, valnämnden och revisionen. När kyrkofullmäktige har beslutat om vilka som ska sitta med i kyrkorådet är det sedan valutskottet som lägger fram ytterligare förslag på vilka som ska sitta med i respektive utskott. 

Arbetsutskottet
Har i uppdrag att förbereda ärenden till kyrkorådet och även kyrkofullmäktige. Alla ärenden ska förberedas men det är inte alla som går vidare till kyrkorådet eller fullmäktige. Vissa frågor har utskottet beslutanderätt om. 

Kyrkogårdsutskottet
Kyrkogårdsutskottet behandlar frågor rörande begravningsverksamhet. I det flesta fall tas besluten redan i utskottet. Gäller det större frågor går dessa vidare till kyrkorådet eller kyrkofullmäktige. I detta utskott behöver ledamöterna inte sitta med i kyrkorådet.

Budgetutskottet
Budgetutskottet har i uppgift att förbereda budgeten för nästkommande år till arbetsutskottet. Arbetsutskottet skickar sedan vidare till kyrkorådet, för att slutligen landa hos kyrkofullmäktige som beslutar. 

Revision
Revisionens uppgift är att granska församlingsarbetet. De som sitter med i revisionen får inte ha någon förtroendeuppgift i den övriga verksamheten, så som kyrkorådet eller kyrkofullmäktige. Det är kyrkofullmäktige som väljer de ledamöter som ska sitta med utifrån valutskottets förslag. Minst en av de som sitter med måste vara en auktoriserad revisor. 

Valnämnden
Valnämnden utses av kyrkofullmäktige på förslag från valutskottet och ansvarar för kyrkovalet i församlingen.

TRETTON STIFT

Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift med var sin biskop. Dess grundläggande uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Biskopen i Lund, Johan Tyrberg, har ansvaret för att se till att Landskrona församling och kyrkoherden följer Svenska kyrkans lära. Stiftet är indelat i kontrakt som vart och ett omfattar ett antal av stiftets församlingar. I varje kontrakt finns en kontraktsprost. Landskrona församling tillhör Rönnebergs kontrakt och har Mikael Johansson som vikarierande kontraktsprost.

Lunds stift
Landskrona församling tillhör Lunds stift. Här hittar du mer information om Lunds stift och hur de arbetar.

NATIONELL NIVÅ

Kyrkokansliet i Uppsala ansvarar för gemensamma angelägenheter i fråga om utbildning, samråd, relationer och samarbete med andra kyrkor (ekumeniska relationer), information, verksamhet bland svenskar i utlandet, internationell mission och diakoni samt inomkyrklig normgivning och överprövning av beslut. Till uppgiften hör också att vara kyrkans röst utåt, i Sverige och internationellt.   

Undrar du vad ett PASTORAT är?

Landskrona är idag en egen församling men kallades tidigare för Landskrona pastorat (läs mer om Landskrona församlings historia här). Ett pastorat kan bestå av en eller flera församlingar med en gemensam kyrkoherde. Pastoratets högsta beslutande organ är kyrkofullmäktige som i sin tur tillsätter ett kyrkoråd, som är pastoratets styrelse. I församling som ingår i ett pastorat finns ett församlingsråd som fungerar som en styrelse för den enskilda församlingen.

SVENSKA KYRKAN I UTLANDET

Ibland behöver vi också utomlands en plats där vi känner oss hemma, kan fira gudstjänst på svenska och tala svenska. Svenska kyrkan i utlandet vill vara mötesplatser. De svenska församlingarna utomlands arbetar på samma sätt som i Sverige med att fira gudstjänster, fira gudstjänst, bedriva undervisning och utöva diakoni och mission. Nämnden för Svenska kyrkan i utlandet beslutar vilka utlandsförsamlingar som tillhör Svenska kyrkan.