Foto: Pixabay

Integritet och dataskydd

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har.

Lagunda församling är en del av Svenska kyrkan som är Sveriges största medlemsorganisation. Både i församlingen och i kyrkan som helhet behandlar vi många personuppgifter. Vi behöver till exempel hantera uppgifter om

  • personer som döps, vigs, konfirmeras eller begravs,
  • personer som bokar lokaler,
  • deltagare i församlingens verksamheter,
  • personer som anmält att de vill få information om vad som händer i församlingen
  • förtroendevalda och frivilliga som har uppdrag i församlingen

VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är personnummer, namn, adress och telefonnummer men även andra uppgifter, såsom bilder där en person kan identifieras, e-postadress och IP-nummer.

VAD ÄR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?

Med behandling menas allt vi gör med personuppgifter, som till exempel samla in, registrera, lagra, radera eller sprida dem vidare. 

Vi strävar efter att behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Därför har vi, i likhet med många andra stora organisationer och myndigheter, ett pågående projekt i syfte att anpassa våra behandlingar till dataskyddsförordningen. 

VARFÖR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 

Vi har vissa skyldigheter enligt kyrkoordningen, bland annat att föra register över vilka som tillhör Svenska kyrkan (SvkB 2009:9). Vi behandlar även vissa personuppgifter, så som personnummer och tillhörighetsuppgifter, för att kunna administrerade uttagandet av kyrkoavgiften.

Vi behandlar också dina personuppgifter för att kunna kommunicera med dig som är medlem i Svenska kyrkan och för att du ska kunna delta i kyrkliga val. Ifall du som medlem är omyndig förekommer det att vi behandlar uppgifter om vårdnadshavare för att kunna kommunicera med dig, exempelvis gällande församlingens verksamhet.

Vi måste även behandla dina och i vissa fall dina familjemedlemmars personuppgifter inför, under och efter utförandet av kyrkliga handlingar, exempelvis för att kunna hantera administration kring konfirmation, dop och vigsel.

Uppgifter om personer som inte är medlemmar

I vissa fall behöver vi även hantera personuppgifter om personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan. Det gäller bland annat för föräldrar/vårdnadshavare till icke myndiga personer som deltar i verksamhet, liksom för anhöriga till anställda och förtroendevalda.

I samband med begravning behandlar församlingen uppgifter om den avlidne samt anhörig för att kunna fullgöra alla skyldigheter i samband med begravning. 

Eftersom Lagunda församling ansvarar för tio kyrkogårdar är vi också enligt begravningslagen skyldiga att ha uppdaterade register över de som gravsatts, och över gravrättsinnehavare. Det är en myndighetsutövning som kyrkan utför å statens vägnar och som kontrolleras av begravningsombud utsedda av länsstyrelsen. Uppgifter om gravsatta sparas på obestämd tid, om gravrättsinnehavare för den tid de bär ansvaret för en viss grav.

I de fall det finns löpande avtal om gravskötsel sparas uppgifter så länge avtalet är giltigt och gallras regelbundet.

LAGLIG GRUND

I de flesta fall behandlar vi dina uppgifter på grund av rättslig förpliktelse som hänför sig till Lagen om Svenska kyrkan, 1998:1591; Lagen om avgift till registrerat trossamfund 1999:291 samt Lagen om trossamfund 1998:1593 samt den ovan nämnda begravninglagen.. 

I vissa fall baserar vi våra behandlingar på berättigat intresse, såsom när det gäller dop och andra kyrkliga handlingar, samt på arkivlagen.

LAGRINGSTID

Vi behandlar dina personuppgifter under tiden du är medlem i Svenska kyrkan. I vissa fall fortsätter vi att behandla dina uppgifter även efter att du har upphört att vara medlem.

  • Vi behandlar utträdda medlemmar under tre månader efter utträdet
  • Vi behandlar avregistrerade under tre månader efter avregistreringen
  • Vi behandlar temporärt lagrade under sex veckor från det att informationen inhämtades
  • Vi behandlar avlidna medlemmar under två år efter dödsdagen
  • Vi behandlar barn som är antecknade i avvaktan på dop i fyra månader

Svenska kyrkan är även skyldig att registrera och arkivera handlingar, vilket innebär att vi i vissa fall vidarebehandlar dina personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse. Här kan du läsa mer om detta.

MOTTAGARE

Personnummer och tillhörighetsuppgifter lämnas ut till Skatteverket, som i enlighet med 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund, hjälper Svenska kyrkan med bestämmande, debitering och redovisning av avgifter från medlemmar samt med att ta in avgifterna.

Personuppgifterna kan kommas att lämnas ut i enlighet med Svenska kyrkans offentlighetsprincip, vilken framgår dels av 11 § lagen om Svenska kyrkan, dels av kapitel 53 och 54 i kyrkoordningen. 

Uppgifterna behandlas även av IT-leverantörer och kan vidare komma att överföras till Svenska kyrkans utlandsförsamlingar varav några ligger i tredje land.

VARIFRÅN KOMMER UPPGIFTERNA

Inför kyrkliga handlingar hämtas personnummer direkt från den registrerade eller dess vårdnadshavare. I övrigt hämtas personers kontaktuppgifter från folkbokföringen.

Vill du veta mer?

Läs gärna mer om hur Svenska kyrkan behandlar dina personuppgifter.

 

Kontakt

Kyrkorådet i Lagunda församling har ansvaret för att personuppgifter hanteras korrekt och enligt gällande lagstiftning. Församlingens kansli sköter det löpande arbetet med register och arkiv, och har du frågor angående detta eller vill begära ut uppgifter kan du kontakta oss på lagunda.forsamling@svenskakyrkan.se eller 0171-46 00 70.