Kyrkomötets utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkomötet. Utskotten kan också yttra sig i ärenden som kyrkomötet behandlar. Det finns totalt åtta utskott som presenteras här. Varje utskott har 15 ledamöter och lika många ersättare. Utskottens nuvarande ledamöter sitter under mandatperioden 2022–2025.

Gudstjänstutskottet

Gudstjänstutskottet (G) bereder ärenden om Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar (avdelning 5 i kyrkoordningen). 

Ledamöter:

Roger Olsson,(S), Skara stift, ordförande
Vakant (S) Stockholms stift
Fredrik Stiernstedt, (S), Stockholms stift
Anna Rapakko (S , Växjö stift
Lisa Tegby, (POSK), Luleå stift
Anders Roos, (POSK), Stockholms stift
Manilla Nordanstig, (POSK), Göteborgs stift
Torvald Johansson, (POSK), Strängnäs stift
Anders Åkerlund, (C), Västerås stift
Anna Lindgren, (C), Uppsala stift
Sven Milltoft, (BA), Stockholms stift
Anna-Karin Åström, (SD), Uppsala stift
Ann-Charlotte Miller, (ViSK), Lunds stift, vice ordförande
Elise Solberg, (ÖKA), Lunds stift
Fredrik Sidenvall, (FK), Göteborgs stift

Ersättare:

1. Fredrik Ericsson, (S), Härnösands stift
2. Hilde Klasson, (S), Uppsala stift
3. Lars G Linder, (S), Strängnäs stift
4. Sofija Lazic Pedersen, (S), Lunds stift
5. Britas Lennart Eriksson, (S), Västerås stift
1. Mattias Lundberg, (POSK), Uppsala stift
2. Johan Garde, (POSK), Linköpings stift
3. Knapp Anna Eriksson, (POSK), Härnösands stift
Agne Arnesson, (C), Skara stift
Jerker Schmidt, (BA), Göteborgs stift
Birgitta Thörn, (SD), Göteborgs stift
Anne Sörman, (ViSK), Göteborgs stift
Kristina Hyse, (ÖKA), Västerås stift
Åsa Öckerman, (MPSK), Stockholms stift
Helén Lindbäck, (KR), Luleå stift

 Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (O) bereder ärenden om den kyrkliga organisationen avseende församlingarna, stiften och den nationella nivån, om församlingstillhörighet och indelning och om val (kyrkoordningens 2, 3, 4, 8 och 9 avdelningar).
       Organisationsutskottet bereder också ärenden om lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), lagstiftningsfrågor om Svenska kyrkan som registrerat trossamfund, begravningsverksamheten samt kyrkomötets arbetsordning och instruktionen för kyrkostyrelsen.
       Dessutom bereder organisationsutskottet de verksamhetsberättelser som Svenska kyrkans valprövningsnämnd och Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån överlämnar till kyrkomötet. 

Ledamöter:

Louise Callenberg, (S), Stockholms stift, ordförande
Ulf Bjereld, (S), Göteborgs stift
Jenny Thor, (S), Strängnäs stift
Carl Johan Karlsson, (S), Stockholms stift
Inga-Lill Röhr, (S), Karlstads stift
Per Lindberg, (POSK), Skara stift, vice ordförande
Victor Ramström, (POSK), Växjö stift
Anna-Karin Andersson, (C), Västerås stift
Elisabeth Kullenberg, (BA), Lunds stift
Petter Nilsson, (SD), Luleå stift
Mats Berglund, (ViSK), Göteborgs stift
Carin Åblad Lundström, (ÖKA), Uppsala stift
Irene Oskarsson, (KR), Linköpings stift
Olov Lindquist, (FiSK), Stockholms stift
Anette Nordgren, (-), utlandsförsamlingarna

Ersättare:

1. Solveig Oscarsson, (S), Västerås stift
2. Roberth Krantz, (S), Uppsala stift
3. Sebastian Ekeroth Clausson, (S), Skara stift
1. Johanna Öhman, (POSK), Stockholms stift
2. Roger Larsson, (POSK), Luleå stift
3. Peter Lundborg (POSK), Linköpings stift
1. Eva-Lena Fungmark, (C), Linköpings stift
2. Håkan Widepalm, (C), Göteborgs stift
Hanna Hesser Nordin, (BA), Stockholms stift
Robert Fredriksson, (SD), Växjö stift
1. Kaya Ålander, (ViSK), Stockholms stift
2. Lars B Andersson, (ViSK), Uppsala stift
Nils Jernqvist, (ÖKA), Lunds stift
Stefan Aro, (FK), Luleå stift
Aina Nordqvist, (MPSK), Göteborgs stift 

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Tillsyns- och uppdragsutskottet (TU) bereder ärenden om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, om kyrkotillhörighet, kyrkliga uppdrag, handlingar och register samt om tillsyn och överklagande (avdelningarna 1, 6, 7, 12 och 13 i kyrkoordningen). Det bereder också verksamhetsberättelser från ansvarsnämnden och överklagandenämnden. 

Ledamöter:

Daniel Larson, (S), Stockholms stift, ordförande
Camilla Persson, (S), Lunds stift
Roine Olsson, (S), Lunds stift
Birgitta Eliasson, (S), Linköpings stift
Kicki Halldin, (S), Göteborgs stift
Emma Hedlundh, (POSK), Uppsala stift
Niklas Grahn, (POSK), Karlstads stift
Mattias Rosenquist, (POSK), Växjö stift
Margareta Andersson, (C), Växjö stift
Margareta Nisser-Larsson, (BA), Karlstads stift
Ronnie Nilsson, (SD), Lunds stift
Britt Björneke, (ViSK), Stockholms stift, vice ordförande
Eric Muhl, (ÖKA), Göteborgs stift
Bo Herou, (KR), Lunds stift
Jonas Noréus, (FISK), Göteborgs stift

Ersättare:

1. Markus Svensson, (S), Göteborgs stift
2. Helen Coughlin-Sjögren, (S), Visby stift
3. Johannes Fransson, (S), Karlstads stift
4. Lena Sjöberg, (S), Härnösands stift
5. Sofija Lazic Pedersen, (S), Lunds stift
1. Sten Janson, (POSK), Göteborgs stift
2. Stefan Linderås, (POSK), Göteborgs stift
3. Veronica Pålsson, (POSK), Skara stift
1. Benny Ahremark Persson, (C), Karlstads stift
2. Stig-Göran Fransson, (C), Växjö stift
Jimmy Dahllöf, (BA), Stockholms stift
Leif Gustavsson, (SD), Växjö stift
Linda Sjöö, (ViSK), Lunds stift
Hans Weichbrodt, (FK), Göteborgs stift
Henrik Blind, (MPSK), Luleå stift 

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (E) bereder ärenden om Svenska kyrkans ekonomi och egendom (kyrkoordningens 10 och 11 avdelningar) frånsett ärenden om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen som enligt 13 § bereds av förvaltarskapsutskottet. Ekonomiutskottet bereder också ärenden om prästlönetillgångarnas förvaltning ur ett ekonomiskt perspektiv, ärenden om verksamhetsinriktning och budget för den nationella nivån, ärenden om kyrkostyrelsens redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden samt ärenden om kyrkostyrelsens årsredovisning. Ekonomiutskottet yttrar sig över vissa förslag enligt 4 kap. 20 §. 

Ledamöter:

Vakant, (S), Linköpings stift, ordförande
Inger Wahlman, (S), Västerås stift
Birger Wernersson, (S), Lunds stift
Pernilla Edman (S), Karlstads stift
Marie Wojidkow, (POSK), Lunds stift
Victor Backström, (POSK), Stockholms stift
Cecilia Rogne, (C), Karlstads stift, vice ordförande
Magnus Ek, (C), Linköpings stift
Bengt Kjellgren, (BA), Göteborgs stift
Fredrik Ottesen, (SD), Lunds stift
Anders Lundberg, (ViSK), Lunds stift
Jenny Nilsson, (ÖKA), Göteborgs stift
Leif Nordlander, (FK), Skara stift
Marcus Romedahl, (FiSK), Lunds stift
Åke Marcusson, (-), utlandsförsamlingarna

Ersättare:

1. Patrik Linde, (S), Göteborgs stift
2. Hilkka Andersson, (S), Skara stift 
3. Annika Nyman, (S), Luleå stift
4. Christina Södling, (S), Strängnäs stift
5. Sebastian Ekeroth Clausson, (S), Skara stift
1. Jan-Hugo Nihlén, (POSK), Stockholms stift
2. Victor Ramström, (POSK), Växjö stift
3. Roger Larsson, (POSK), Luleå stift
David Liljedal, (C), Lunds stift
1. Suzanne Fredborg, (BA), Stockholms stift
2. Kristina Axén Olin, (BA), Stockholms stift
David Lång, (SD), Stockholms stift
Anna Stenberg, (ViSK), Göteborgs stift
Cecilia Gyllenberg Bergfasth, (MPSK), Linköpings stift
Bertil Olsson, (KR), Växjö stift 

Ekumenikutskottet

Ekumenikutskottet (Eu) bereder ärenden om mellankyrkliga och ekumeniska frågor, om Svenska kyrkans arbete bland svenskar i andra länder samt internationell mission och diakoni. 

Ledamöter:

Gun Eriksson, (S), Uppsala stift, vice ordförande
Klas Corbelius, (S), Linköpings stift
Agneta Brendt, (S), Uppsala stift
Ulla Löfven, (S), Stockholms stift
Christian Bonde, (S), Uppsala stift
Katarina Glas, (POSK), Luleå stift, ordförande
Celina Falk, (POSK), Luleå stift
Eva-Maria Munck, (POSK), Stockholms stift
Åsa Felix Everbrand, (C), Växjö stift
Lars-Ivar Ericson, (C), Lunds stift
Madelaine Erlandsson Starwing, (BA), Linköpings stift
Jan-Åke Isaksson, (SD), Lunds stift
Mona Olsson, (ViSK), Linköpings stift
Håkan Sunnliden, (FK), Växjö stift
Agneta Granström, (MPSK), Stockholms stift

Ersättare:

1. Edvina Palmcrantz, (S), Lunds stift
2. Britas Lennart Eriksson, (S), Västerås stift
3. Yvonne Stålnacke, (S), Luleå stift
4. Lars G Linder, (S), Strängnäs stift
1. Ulla Birgersdotter, (POSK), Stockholms stift
2. Johan Linnman, (POSK), Västerås stift
3. Josefine Carlsén, (POSK), Strängnäs stift
4. Knapp Anna Eriksson, (POSK), Härnösands stift
Gudrun Wängelin Lernskog, (C), Uppsala stift
Johan Hjertén, (BA), Skara stift
Per Hanö, (SD), Linköpings stift
Marja Hillerström, (ViSK), Stockholms stift
1. Birgitta Axelsson Edström, (ÖKA), Växjö stift
2. Margareta Karlsson, (ÖKA), Strängnäs stift
Kerstin Rossipal, (KR), Stockholms stift

Kyrkolivsutskottet

Kyrkolivsutskottet (Kl) bereder ärenden om kyrkolivets utveckling, ärenden om jämställdhet och mångfald samt ärenden om tillgänglighet. 

Ledamöter:

Sara Waldenfors, (S), Göteborgs stift, vice ordförande
Erik Vikström, (S), Luleå stift
Ann-Sofie Karlsson Ågren, (S), Härnösands stift
David Svensk, (S), Växjö stift
Lena Petersson, (POSK), Lunds stift
Linda Isberg, (POSK), Lunds stift
Johannes Imberg, (POSK), Göteborgs stift
Sören Olsson, (C), Luleå stift, ordförande
Nina Wahlin, (C), Strängnäs stift
Mats Ershammar, (BA), Strängnäs stift
Mikael Sandén, (SD), Göteborgs stift
Vicktoria Bagi, (ViSK), Västerås stift
Karin Janfalk, (ÖKA), Göteborgs stift
Torbjörn Aronson, (KR), Uppsala stift
Margaretha Herthelius, (FiSK), Stockholms stift

Ersättare:

1. Anna Lundberg, (S), Luleå stift
2. Agneta Ivemyr, (S), Västerås stift
3. Rolf Ekström, (S), Lunds stift
4. Lena Sjöberg, (S), Härnösands stift
1. Kjell Kallenberg, (POSK), Strängnäs stift
2. Marie Rydén Davoust, (POSK), Strängnäs stift
3. Veronica Pålsson, (POSK), Skara stift
1. Xerxes Åkerfeldt, (C), Strängnäs stift
2. Birgitta Johansson Huuva, (C), Luleå stift
Magnus Hedin, (BA), Växjö stift
Jonas Larsson, (SD), Skara stift
Monica Johansson, (ViSK), Växjö stift
Lisa Gerenmark, (ÖKA), Skara stift
David Castor, (FK), Lunds stift
Maria Heldt, (MPSK), Uppsala stift

Samhälls- och kulturutskottet

Samhälls- och kulturutskottet (SK) bereder ärenden om Svenska kyrkans roll i samhället och socialetiska frågor. Samhälls- och kulturutskottet bereder också ärenden om Svenska kyrkans kulturarbete samt kyrklig kommunikation och Svenska kyrkans förhållande till massmedia. 

Ledamöter:

Anton Härder, (S), Växjö stift, vice ordförande
Lina Dahm, (S), Skara stift
Roger Sjöberg, (S), Stockholms stift
Katarina Hofling, (S), Karlstads stift
Sofia Rosenquist, (POSK), Växjö stift, ordförande
Boel Johansson, (POSK), Uppsala stift
Lena Arman, (POSK), Linköpings stift
Stig Axelsson, (POSK), Karlstads stift
Birgit Kullingsjö, (C), Skara stift
Kerstin Eskhult, (C), Uppsala stift
Anna-Karin Westerlund, (BA), Uppsala stift
Peter Laufer, (SD), Strängnäs stift
Britt Fält, (ViSK), Luleå stift
Tomas Rosenlundh, (ÖKA), Göteborgs stift
Elisabeth Sandlund, (FK), Stockholms stift

Ersättare:

1. Olle Rydell, (S), Västerås stift
2. Cecilia Clausen, (S), Stockholms stift
3. Mattias Benke, (S), Uppsala stift
4. Bodil Wennerström, (S), Göteborgs stift
1. Barbro Wiskari, (POSK), Göteborgs stift
2. Joakim Persson, (POSK), Lunds stift
3. Johan Linnman, (POSK), Västerås stift
Karin Stierna, (C), Härnösands stift
1. Jenny Delén, (BA), Lunds stift
2. Rodney Engström, (BA), Härnösands stift
Gary Aelius, (SD), Stockholms stift
1.  Margareta Carlsson, (ViSK), Strängnäs stift
2.  Lina Ahl, (ViSK), Karlstads stift
Charlotte Haggren, (ÖKA), Stockholms stift
Marja Sandin-Wester, (MPSK), Stockholms stift

Förvaltarskapsutskottet

Förvaltarskapsutskottet (F) bereder ärenden om förvaltning av Svenska kyrkans byggnader, mark och skog ur ett hållbarhetsperspektiv. Utskottet bereder också frågor om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen. Förvaltarskapsutskottet bereder även ärenden som på ett övergripande plan berör mänsklighetens samspel med naturen, fattigdoms- och fredsfrågor samt andra perspektiv på hållbar utveckling.

Ledamöter:

Claes Block, (S), Lunds stift, vice ordförande
Rebecca Hägg, (S), Linköpings stift
Isak Öhrlund, (S), Stockholms stift
Anna-Karin Bengtsdotter, (S), Lunds stift
Peter Roslund, (S), Luleå stift
Leif Grip, (POSK), Härnösands stift
Anne Olofsson, (POSK), Linköpings stift
Jörgen Åkesson, (POSK), Skara stift
Gunilla Franzén, (C), Göteborgs stift, ordförande
Anneli Kihlstrand, (C), Lunds stift
Georg Lagerberg, (BA), Stockholms stift
Anders Skogberg, (SD), Karlstads stift
Helena Inghammar, (ÖKA), Stockholms stift
Lena Östholm Munkberg, (MPSK), Lunds stift
Karl-Gunnar Svensson, (KR), Göteborgs stift

Ersättare:

1. Susanne Stenlund, (S), Strängnäs stift
2. Mikael Sjölund, (S), Härnösands stift
3. Katarina Lövgren, (S), Luleå stift
1. Vakant, (POSK), Västerås stift
2. Anders Brunnstedt, (POSK), Västerås stift
1. Ellionor Moberg, (C), Stockholms stift
2. Paul Höglund, (C), Härnösands stift
3. Carin Jakobsson, (C), Visby stift
1. Anders Bromée, (BA), Lunds stift
2. Göran Forsén, (BA), Västerås stift
1. Ingvar Jonsson, (SD), Västerås stift
2. Arnold Boström, (SD), Stockholms stift
1.  Lisa Wallenstein, (ViSK), Skara stift
2.  Marie Buhr, (ViSK), Härnösands stift
Åsa Rehndell, (HoJ), Göteborgs stift