Kyrkomötets utskott

I utskotten bereds ärenden innan de hamnar hos kyrkomötet. Utskotten kan också yttra sig i ärenden som kyrkomötet behandlar. Det finns totalt åtta utskott som presenteras här. Varje utskott har 15 ledamöter och lika många ersättare. Utskottens ledamöter för mandatperioden 2022–2025 väljs i oktober 2022.

Gudstjänstutskottet

Gudstjänstutskottet (G) bereder ärenden om Svenska kyrkans böcker, gudstjänster, sakrament och övriga handlingar (avdelning 5 i kyrkoordningen). 

Organisationsutskottet

Organisationsutskottet (O) bereder ärenden om den kyrkliga organisationen avseende församlingarna, stiften och den nationella nivån, om församlingstillhörighet och indelning och om val (kyrkoordningens 2, 3, 4, 8 och 9 avdelningar).
       Organisationsutskottet bereder också ärenden om lagen om Svenska kyrkan (1998:1591), lagstiftningsfrågor om Svenska kyrkan som registrerat trossamfund, begravningsverksamheten samt kyrkomötets arbetsordning och instruktionen för kyrkostyrelsen.
       Dessutom bereder organisationsutskottet de verksamhetsberättelser som Svenska kyrkans valprövningsnämnd och Svenska kyrkans arvodesnämnd för den nationella nivån överlämnar till kyrkomötet. 

Tillsyns- och uppdragsutskottet

Tillsyns- och uppdragsutskottet (TU) bereder ärenden om Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära, om kyrkotillhörighet, kyrkliga uppdrag, handlingar och register samt om tillsyn och överklagande (avdelningarna 1, 6, 7, 12 och 13 i kyrkoordningen). Det bereder också verksamhetsberättelser från ansvarsnämnden och överklagandenämnden. 

Ekonomiutskottet

Ekonomiutskottet (E) bereder ärenden om Svenska kyrkans ekonomi och egendom (kyrkoordningens 10 och 11 avdelningar) frånsett ärenden om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen som enligt 13 § bereds av förvaltarskapsutskottet. Ekonomiutskottet bereder också ärenden om prästlönetillgångarnas förvaltning ur ett ekonomiskt perspektiv, ärenden om verksamhetsinriktning och budget för den nationella nivån, ärenden om kyrkostyrelsens redogörelse för behandlingen av kyrkomötesärenden samt ärenden om kyrkostyrelsens årsredovisning. Ekonomiutskottet yttrar sig över vissa förslag enligt 4 kap. 20 §. 

Ekumenikutskottet

Ekumenikutskottet (Eu) bereder ärenden om mellankyrkliga och ekumeniska frågor, om Svenska kyrkans arbete bland svenskar i andra länder samt internationell mission och diakoni. 

Kyrkolivsutskottet

Kyrkolivsutskottet (Kl) bereder ärenden om kyrkolivets utveckling, ärenden om jämställdhet och mångfald samt ärenden om tillgänglighet. 

Samhälls- och kulturutskottet

Samhälls- och kulturutskottet (SK) bereder ärenden om Svenska kyrkans roll i samhället och socialetiska frågor. Samhälls- och kulturutskottet bereder också ärenden om Svenska kyrkans kulturarbete samt kyrklig kommunikation och Svenska kyrkans förhållande till massmedia. 

Förvaltarskapsutskottet

Förvaltarskapsutskottet (F) bereder ärenden om förvaltning av Svenska kyrkans byggnader, mark och skog ur ett hållbarhetsperspektiv. Utskottet bereder också frågor om den kulturhistoriskt värdefulla egendomen. Förvaltarskapsutskottet bereder även ärenden som på ett övergripande plan berör mänsklighetens samspel med naturen, fattigdoms- och fredsfrågor samt andra perspektiv på hållbar utveckling.