Miljöarbete i Kvistofta församling

För många år sedan skrev biskoparna ett miljömanifest som kallades Jorden är Herrens och det manifestet är fortfarande aktuellt. Jorden, skapelsen är Guds och vår att ta hand om och vårda.

Kvistofta församling bedriver sedan flera år förbättringar i vår verksamhet med avsikten att skapa en bättre miljö för alla. I januari 2015 diplomerades vi enligt Svenska kyrkans miljödiplomering för en hållbar utveckling, fas tre. Det var den sista fasen men arbetet är inte slut med det.

Vartannat år kontrolleras vi av externa diplomerare för att säkerställa att vi upprätthåller samma nivå och fortsätter att utveckla miljöarbetet.

Miljögruppen har ansvaret för att driva arbetet framåt, men det berör alla anställda och förtroendevalda.

Miljögruppen består av Sara Bergström, sammankallande. Hans Ingemansson, 
är förtroendevald och rapporterar återkommande till kyrkorådet. Bland de anställda är även Hanna Florin, Martina Annerfeldt och Anders Olofsson med i miljögruppen och vidareförmedlar information till och från anställda.

Vad har vi gjort?

 • installerat en fast projektor, i Rydebäcks kyrka och i församlingshemmet. Genom att använda dessa kan vi minska pappersförbrukningen, t ex genom att slippa trycka specialagendor eller trycka 
  ut papper vid möten.
 • planterat en rabatt som under sommarhalvåret kan förse minst en kyrka med altarblommor.
 • köper bara ekologisk saft, samt rättvise- och KRAV-märkt te och kaffe.
 • skickar tillbaka tonerkassetter från kopiatorn för påfyllning.
 • undanber oss kataloger från försäljare och söker istället produktinformation på nätet.
 • undviker engångsmaterial t ex i barnverksamheten.
 • försöker köpa second-hand-leksaker i den mån det är möjligt.
 • samordnar i möjligaste mån transporter och beställningar.
 • använder komposterbara gravdekorationer på de gravar som församlingen sköter.
 • byter till lågenergi- och LED-lampor när vi byter lampor.
 • har stående miljöpunkter på såväl personalmöten som kyrkorådssammanträden.
 • Mer är på gång...

Vision

Vi vill genom Guds kärlek få inspiration att se hela Guds skapelse och tillsammans vandra med Jesus.Vi vill värna om skapelsen och bidra till en hållbar utveckling för människa och natur.

Miljöpolicy

Kvistofta församling följer aktuell lagstiftning och vill medverka till en hållbar livsstil. Det gör vi genom att

- undan för undan, utifrån ökad kunskap och resurstilldelning, väva in miljö-,etik- och rättvisefrågor i alla beslut i den dagliga verksamheten

- i konkret handling verka för en hållbar utveckling, en fredlig samlevnad och en rättvis fördelning av jordens resurser

- att genom utbildning, information och kommunikation motivera medarbetare och medmänniskor att eftersträva minsta möjliga negativa miljöpåverkan

Vision och Miljöpolicy beslutades av Kyrkorådet vid sammanträdet 2013-10-16, § 513.