Foto: Alex & Martin /Ikon

Gudstjänstordning

Så här går en begravningsgudstjänst till enligt Svenska kyrkans ordning. Man kan själv välja att lägga in solosång eller annan musik, diktläsning eller något annat för att göra gudstjänsten än mer personlig.

Gudstjänstordning

Inledningsmusik

Gudstjänsten inleds med orgelmusik, där så kan ske. Annan instrumental- och/eller vokalmusik kan utföras. Därefter kan prästen säga följande eller liknande hälsningsord.
P Vi är samlade för att ta avsked av NN och för att överlämna honom/henne i Guds händer.


Psalm

Griftetal

Bön

*Överlåtelsen

P Gud, vår Fader, vi överlämnar NN i dina händer.

Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:
P Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus, vår Frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen.

eller

Prästen låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:
P Av jord har du kommit. Jord skall du åter bli. Jesus Kristus är uppståndelsen och livet.

eller

Prästen tecknar korstecknet över kistan eller låter mull tre gånger falla på kistan och säger därvid:
P Du gav honom livet. Tag emot honom i din frid och giv honom för Jesu Kristi skull en glädjerik uppståndelse.

Efter vart och ett av ovanstående alternativ fortsätter prästen:
P Herre Gud Fader i himmelen, Herre Guds Son, världens Frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. 

Bibelläsning

Prästen läser några bibeltexter, som anhöriga får vara med att välja om så önskas.

Psalm (Kan utelämnas)

Begravningsbön

Prästen ber någon av följande böner eller en fritt formulerad bön.

P Käre himmelske Fader. Vi tackar dig för att du genom Jesus Kristus har skänkt oss det eviga livets gåva. Hjälp oss att i tro hålla fast vid att ingenting kan skilja oss från din kärlek. När vi mister någon, som står oss nära, hjälp oss då att ta emot tröst från dig och dela den med varandra. Vi tackar dig för vad du gav genom NN. Åt dig överlämnar vi oss som vi är med vår saknad och vår skuld. När rätta stunden är inne, låt oss då få dö i frid och se dig ansikte mot ansikte, du vår frälsnings Gud.
F Amen.

eller

P Gud, vi tackar dig för livet som du ger oss. Det är fyllt av arbete och ansvar, sorg och glädje. I dag tackar vi dig för NN, för vad han fick ge och ta emot. Hjälp oss i vår sorg och lär oss att leva för de levande den tid vi har kvar. Tack för det eviga livet, som kan ge ljus och glädje över våra dagar och år redan här på jorden. Gud, vi tackar dig för din Son, Jesus Kristus. Hjälp oss att se, att han är den som öppnar porten till det liv, som aldrig dör.
F Amen.

eller (sjungen begravningsbön)

P O Herre Gud, du som har skapat oss och kallar oss att komma hem till dig. Ge oss alla visa hjärtan, så att vi inser livets korthet och tar emot varje dag som en ny gåva. Ge oss en levande tro på din Son, Jesus Kristus, som led döden för våra synders skull och uppstod ur graven för att ge oss ett hopp och lever i evighet. Lär oss att dagligen dö från synden och leva efter din heliga vilja. Och när vår dödsstund kommer, gör oss rätt beredda att saligt skiljas hädan. När evighetens påsk gryr över jordens gravar, låt oss av nåd få uppstå till evigt liv.
F Amen.

Herrens bön 

F Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss i dag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet. Amen.

eller

Fader vår som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss i dag, och förlåt oss våra skulder såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.

Beroende på var avskedstagandet äger rum avslutas begravningsgudstjänsten enligt alternativ A eller B.

Avslutning A 

När avskedstagandet äger rum på kyrkogården avslutas gudstjänsten i kyrkan/kapellet på följande sätt:

Välsignelsen

P Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F Amen.

Psalm

Avslutningsmusik

Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken. 

Kistan bärs ut. Vid graven fortsättes enligt följande:

Gravsättning 

Kistan sänks i graven. De sörjande tar avsked av den bortgångne.

Slutbön

Prästen går fram till graven och ber följande eller annan slutbön.
P Giv honom/henne, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom/henne.
F Amen.

Psalm (Kan utelämnas)


Sändningsord (Kan utelämnas)

P Låt oss gå i Herrens frid.

Avslutning B

När avskedstagandet äger rum i kyrkan/kapellet avslutas gudstjänsten på följande sätt:

Psalm

Avskedstagande

Slutbön 


Prästen går fram till kistan och ber följande eller annan slutbön:
P Giv honom/henne, o Herre, din frid och låt ditt eviga + ljus lysa för honom/henne.
F Amen.

Välsignelsen 

P Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens + och den helige Andes namn.
F Amen.

Avslutningsmusik 

Instrumental- och/eller vokalmusik kan föregå utgångsmusiken.