Foto: Eva Axbarr

Glumslövs kyrka

Glumslövs kyrka är vackert belägen och synlig långt ut över Öresund och in över Själland. Sjöfarare och fiskare på båda sidor om sundet har under årens lopp använt Glumslövs kyrka som riktmärke.

Kyrkans exakta ålder är okänd, men en gammal tradition anger 1193 som ursprungsår för kyrkans äldsta delar.

Kyrkan har byggts till vid flera tillfällen. Exempelvis tillkom valven på 1400-talet och vapenhus och torn på 1500-talet.

År 1872 förlängdes kyrkan åt öster med ytterligare ett valvparti, nytt bredare kor, sakristia och en mindre absid längst i öster och då fick kyrkan det utseende den har idag.

Sedan 1872 har kyrkan restaurerats vid flera tillfällen.

1923 utfördes en omfattande invändig renovering.

1942 gjordes ytterligare en renovering varvid kyrkan bland annat försågs med värmeledning och elektriskt ljus

1978-1979 revs all gammal puts ner från fasaderna och ersattes med ny.

1983 skedde en omfattande inre renovering. All gammal kalk och oljefärg knackades ner från väggar och valv. Befintligt trä- och plattgolv revs upp och ersattes med rött tegelgolv. Den smala trappan mellan kyrkorum och kor ersattes med en bredare i hela valvet. All inredning målades om. Kyrkan försågs med elvärme. Dessutom gjordes en rad andra mindre förbättringar.