Säkerhetsåtgärder med gravstenar på våra kyrkogårdar

Vi testar alla gravstenar på våra kyrkogårdar i Kvismare församling fortlöpande. Gravstenar som inte bedöms som säkra kan vi behöva lägga ner. Detta görs försiktigt. Gravstenar är gravrättsinnehavares egendom. Vi kontaktar de innehavare vars gravstenar behöver åtgärdas.

Kyrkogårdsförvaltningen i Kvismare församling kontrollerar fortlöpande gravstenar.

Gravstenar på Norrbyås kyrkogård testades under 2019, och  Gällersta kyrkogårds gravar under 2020. Under 2021 och 2022 testades Stora Mellösa kyrkogårds gravstenar.

Gravstenar som på något sätt väckt frågor kring säkerheten kommer att läggas ned i väntan på åtgärd. Detta för att förhindra olyckor.

En anledning kan vara om gravstenarna är i behov av nya dubbar eller fästen har de lagts ned i väntan på åtgärd från gravrättsinnehavare.

Kyrkogårdsförvaltningarna är ansvariga för att begravningsplatserna erbjuder en säker miljö för såväl arbetstagare som besökare och de gör regelbundet kontroller av alla gravstenar. För att inte riskera besökarnas eller personalens säkerhet genomförs alltså detta arbete av kyrkogårdsförvaltningen.
Det är även kyrkogårdsförvaltningens ansvar att uppmärksamma gravrättsinnehavarna i de fall en gravsten inte är säkert monterad. Är den inte det, läggs stenen ner på marken eller säkras på annat sätt.

Fakta om gravrättsinnehavare


Enligt svensk lag ska det för varje grav finnas en så kallad gravrättsinnehavare som ansvarar för att graven hålls i gott skick, antingen genom egen skötsel eller genom avtal med respektive kyrkogårdsförvaltning. Gravrättsinnehavaren utses bland de efterlevande och fastställs genom avtal med kyrkogårdsförvaltningen.

GRAVRÄTTSINNEHAVARENS ANSVAR

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta omfattar att gravanordningen, det vill säga gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30 § begravningslagen). Därför är gravrättsinnehavarens skyldighet att bekosta nödvändiga åtgärder med gravstenen. Arbetet handlar i de flesta fall om att ommontering, ny dubbning och ny förankring av gravstenen behöver utföras, för att erhålla den stabilitet som anges i CGKs riktlinjer. Se nedan.

Riktlinjer för montering av gravvårdar

Det är viktigt att ni, gravrättsinnehavaren, meddelar församlingen eller vaktmästare om ni åtgärdar stenen själva så att denna kan provtryckas och noteras som säker i gravboken. Nedan hittar ni ett ansökningsformulär angående gravstensäkring.

Ansökan om gravanordning

Läs mer om gravstensmontering och kontroll:https://www.svenskakyrkan.se/begravning/om-gravratt/gravstensmontering-och-kontroll