Behandling av personuppgifter

GDPR

Behandling av personuppgifter

Genom att anmäla ditt barn till en barn- eller vuxengrupp ingår du ett avtal med oss. För att kunna uppfylla avtalet behöver vi behandla era personuppgifter. Grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att de krävs för avtalet mellan dig och oss, medan grunden för ditt barns/din behandling är en intresseavvägning där vårt intresse av att veta vilka som deltar i vår grupp samt av att kunna få bidrag för detta deltagande anses väga tyngre än barnets/dina intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade av oss.

Uppgifterna kommer att behandlas av oss i syfte att administrera den aktuella barngruppen. Uppgifterna kommer även att skickas till Sensus för att vi ska kunna få bidrag för deltagandet. De raderas varje läsår och måste därför lämnas in på nytt om ditt barn/du vill fortsätta i sin/din grupp. Uppgifterna kommer att sparas av oss tills barnet/du lämnar gruppen.

Foton som tas i den deltagande gruppen publiceras på vår webbplats endast med samtycke från vårdnadshavare till det barn eller dig som vuxen som är med på respektive foto.

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att utan kostnad få ett utdrag av dina och ditt barns personuppgifter samt information om hur vi behandlar dem, under förutsättning att individens identitet kan bevisas.

Du har även rätt att begära rättelse eller komplettering av de personuppgifter som vi behandlar om dig eller ditt barn. Under tiden vi kontrollerar om uppgifterna är korrekta kan du begära att behandlingen av de berörda personuppgifterna begränsas, vilket innebär att de endast får lagras av oss tills vidare.


Om du anser att vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du en rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

För konfirmander gäller även följande: 

När/om det är dags för läger respektive resa med konfirmationsgruppen kommer vi att skicka ut nya blanketter. Uppgifterna som lämnas in genom dessa blanketter behandlas för att administrera aktiviteten i fråga samt för att göra den så trygg och säker som möjligt. Dessa uppgifter raderas vid inaktualitet.
Vi sparar vissa uppgifter för att kunna skicka ut inbjudningar till återträffar och till konfirmationsledarskap de tre första åren efter konfirmationen.

Om du har frågor om vår behandling av dina eller ditt barns personuppgifter, hör av dig till dataskyddsombud Eva-Marie Nilsson 042 36 06 55 eller eva-marie.nilsson@svenskakyrkan.se