Gravplatser

Genom kontakt med kyrkogårdsförvaltningen väljer du gravplats.
En gravsättning är definitiv och bör därmed vara väl genomtänkt.
Gravsättning i befintliga familjegravar kan ske på samtliga av våra kyrkogårdar under förutsättning att gravrättsinnehavaren medger det och kyrkogårdsförvaltningen bedömer det praktiskt möjligt.

Gravrätt
Kist och urngravar upplåtes med en gravrättstid på 25 år. Sker en ny gravsättning i graven under tiden förlängs gravrättstiden automatiskt med 25 år från en senaste gravsättningen. En gravrätt kan överlåtas och den kan även lämnas tillbaka innan gravrättstiden gått ut. Gravrättsinnehavaren får bestämma vem som ska gravsättas i graven, om det ska finnas en plantering och ansvarar också för att gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick.

Kistgrav
En kistgrav har normalt plats för 2 kistor och det finns möjlighet att sätta ner urnor i graven.

Urngrav
En urngrav har normalt plats för 9 urnor. En urna kan också gravsättas i en befintlig kistgrav.

Askgravlund
Askgraven förenar den traditionella gravplatsen med Minneslundens skötselfrihet. Gravsättning utföres under årstid då markförhållandena så tillåter. Smyckning får endast ske vid gemensam smyckningsplats. Lyktor, krukväxter, kransar och liknande tillåts inte. Vissna blombuketter  och rester av ljus plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen, som även ansvarar för den allmänna skötseln av askgravlunden. Det finns minnesplattor att beställa med den avlidnes namn och födelse-/dödsår. Beställning av minnesplattan görs på kyrkogårdsförvaltningens blankett, där det framgår hur texten på bronsplattan ska utformas.

Askgravplats
Upplåtes med begränsad gravrätt på 25 år till en kostnad där sten och minnesplatta ingår.
Vissna blombuketter  och rester av ljus plockas bort av kyrkogårdsförvaltningen, som även ansvarar för den allmänna skötseln av askgravplatsen.
Mer information om föreskrifter, se Blanketter.
 
Minneslund
Minneslund är ett kollektivt gravskick där aska gravsätts anonymt utan närvaro av de anhöriga. Varje aska sätts ner separat, gravsättningen görs av personal på kyrkogårdsförvaltningen under årstid då markförhållandena så tillåter. I samband med gravsättningen skickas ett minnesblad ut till den anhörig som beställt gravsättningen. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln, smyckning får endast ske vid den speciella smyckningsplatsen.
Vi vet av erfarenhet att val av minneslund ibland ifrågasätts i efterhand, det är därför viktigt att överväga för- och nackdelar noga. Minneslundar finns på de flesta av våra kyrkogårdar (ej Gustavsvik).

Spridning av aska i naturen
För att få sprida aska i naturen utanför allmän begravningsplats krävs tillstånd från Länsstyrelsen i det län där den ska spridas. Länsstyrelsen bedömer den önskade platsens lämplighet och att askan kommer att hanteras på ett värdigt sätt.