Värdegrund: Vår förskola

Här kan du läsa mer om de grundläggande värden som förskolans gemensamma värdegrund omfattar.

S:t Maria förskola bedrivs av Knivsta pastorat i Svenska kyrkan. Vår verksamhet grundar sig på Läroplanen för förskolan (Lpfö-98), Barnkonventionen och kommunens kravdokument.

Målsättning

Alla människor är unika och har ett eget värde. Vi vill att alla barn ska utvecklas till trygga, harmoniska och hänsynsfulla människor som respekterar och värdesätter andra människor för just de unika individer som de är.
Vi vill i enlighet med förskolans läroplan att ”alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva sig vara en tillgång i gruppen”.

Vår kristna profil

Förskolans kristna profil uttrycks i bland annat morgonsamlingen, där vi sjunger och berättar något ur Bibeln med bäring på våra värdegrundsfrågor. De konfessionella inslagen är inte obligatoriska, utan förutsätter föräldrars godkännande för den enskilde elevens aktiva deltagande.
Vi vill att barnen ska få förståelse för och upplevelser av kyrkan och vårt gemensamma kulturarv, men vi har inga krav på kyrkotillhörighet eller tro hos vare sig barn eller föräldrar.

Vi vill förmedla

Förbehållslös kärlek

  • Du är älskad för den du är
  • Du är unik
  • Alla har lika värde

Stimulans av det enskilda barnets resurser

  • Att utvecklas efter egen förmåga och sina egna förutsättningar
  • Att utveckla empati och kamratskap
  • Fasta gränser och klara normer

 Att visa barnen på möjligheter

  • Genom att erbjuda en god miljö för lek, utveckling och lärande.

Vi vill ge utrymme för barnens egna idéer, fantasier och kreativitet i lek och lärande, inomhus såväl som utomhus. Vi är ute och leker varje dag och en dag i veckan går vi till den när liggande skogen.