Vad är det för skillnad på de olika gravskicken?

Kistgrav

En kistgrav är precis som det låter, en gravplats för en kista. Men här kan vi också bereda plats för urnor och askor. Kistgravar finns på alla våra kyrkogårdar.

En kistgrav upplåts normalt för två kistor, om inte annat blivit överenskommet vid upplåtelsen av gravplatsen. I en kistgrav kan det oftast även beredas plats för urnor och askor.

Urngrav

Någon sänker ner en vit urna i marken på en gravplats.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Det traditionella sättet att gravsätta urnor och askor är i urngravar. Det finns urngravar på alla våra kyrkogårdar. Urnor kan också gravsättas i en äldre familjegrav avsedd för kistor.

Askgravplats

 Gravsättning i askgravplats förenar den traditionella gravplatsen med minneslundens skötselfrihet. En askgravplats upplåts med en gravrättstid på 25 år. Det är en kostnad för gravarna beroende på att det ingår skötsel under gravrättstiden samt att namnskylt monteras på befintliga gravanordningar.  Askgravplatser får smyckas med snittblommor i vas, samt vintertid med en mindre krans och ljus. Egen plantering får inte förekomma. Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för att ta bort vissna blommor, kransar och ljus. Anhöriga får närvara vid gravsättningen som kan ske året om.

Askgravlund

Askgravlunden är en plats där aska gravsätts på en gravsättningsyta utan att platsen markeras ut. Gravsättning kan ske i närvaro av anhöriga eller utan. Varje aska grävs ned separat av förvaltningens personal. Skillnaden gentemot minneslund är att i en askgravlund sätts namnen på de gravsatta i lunden upp på en gemensam plats. Skylten betalas av dödsboet (1500 kr enligt år 2022 prislista). Gravsättning sker normalt ej under vintermånaderna. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln. Smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Det är endast tillåtet att smycka med ljus och lösa blommor i vas. För gravsättning krävs att anhöriga har lämnat ett skriftligt godkännande för gravsättning i askgravlund.

Minneslund

Minneslunden är en plats där aska gravsätts anonymt och utan närvaro av anhöriga. Varje aska grävs ned separat av förvaltningens personal. Anhöriga får ett minnesblad dagarna efter gravsättningen. Gravsättning sker normalt ej under vintermånaderna. Kyrkogårdsförvaltningen svarar för skötseln. Smyckning får endast förekomma på anvisad och gemensam plats. Det är endast tillåtet att smycka med ljus och lösa blommor i vas. För gravsättning krävs att anhöriga har lämnat ett skriftligt godkännande för gravsättning i minneslund.