Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Knivsta pastorat Besöksadress: Häradsvägen 2 B, 74142 KNIVSTA Postadress: Box 23, 74121 KNIVSTA Telefon:+46(18)341040 E-post till Knivsta pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Så arbetar vi

Här läser du mer om hur vi arbetar med våra mål och ämnesinriktningar på S:ta Maria skola.

För oss på S:ta Maria skola är det viktigt att inte bara förmedla kunskap utan att även lära eleverna att själva söka kunskap och information. Eleverna förbereds på så sätt för ett livslångt lärande. Vi vill öka elevens nyfikenhet och stimulera elevens lust att inhämta kunskaper i egen grupp, men även på egen hand. Våra behöriga och kunniga pedagoger är genom  inspirerande arbetssätt föredömen för ett livslångt sökande efter kunskap.

Skolveckan inleds med en samling i kapellet. På måndagmornar träffas barn och vuxna kring värdegrunden samt sjunger gemensamma sånger. Under kapellsamlingen delas "veckans citat" ut vilket är en uppgift utifrån värdegrunden, som sedan genomsyrar veckans arbete. En sådan uppgift kan vara "Att visa tacksamhet".

Ämnesinriktning

Vårt arbete är utformat i enlighet med Lgr 11 och härutöver lägger vi stor vikt vid kunskap om barns språkutveckling, matematik och naturvetenskap. Vi arbetar tillsammans med förskolan kring tex språkutveckling.

Språkutveckling

Integrerade arbetssätt med praktiskt-estetiska ämnen förstärker begrepp, språk och inlärningen i stort. Språk utvecklas när det används och har många uttryckssätt. Vi tar till vara på möjligheterna att låta alla sinnen vara aktiva under inlärningen. Man måste känna sin kropp innan man kan läsa. Rytm, tempo, dynamik, form, balans och intonation ska sitta i kroppen. Som stöd för en god språkutveckling, muntlig och skriftlig, använder vi oss därför av musik, rytmer, ramsor, lekar och skapande verkstäder. Vårt språkutvecklingsarbete utgår från Bornholmsmodellen vilket är ett vetenskapligt och väl beprövat material av professor Ingvar Lundberg. Förmågan att tala, lyssna, läsa och skriva utvecklas successivt både kvantitativt och kvalitativt. Som stöd för bedömning av elevers måluppfyllelse används bland annat "Nya Språket lyfter"; ett diagnosmaterial som är framtaget på uppdrag av Skolverket.

Matematik

För att stimulera till nyfikenhet och intresse för matematikämnet lägger vi stor vikt vid en praktisk och konkret matematikundervisning. Undervisningen ska vara varierad och anpassad till olika lärstilar. Matematik är mycket mer än att räkna och långt innan barnet börjar skolan startar det matematiska lärandet och tänkandet. Även små barn upplever former, tid, mönster, rumsuppfattning och tal i sin vardag. Alla använder matematik på olika sätt hela livet, ända från spädbarnstiden till ålderdomen. Oberoende av ålder och yrke möter vi dagligen olika situationer som fordrar matematiskt tänkande och kunnande. För diagnostisering av elevernas kunskaper och som underlag för lärarens arbete använder vi oss av Skolverkets diagnosmaterial "Diamant".

Naturvetenskap

Vi gör en medveten satsning på naturvetenskap och teknik i de tidigare åren. Med NTA önskar vi skapa glädje och entusiasm i skolarbetet

Naturvetenskap och teknik för alla – NTA – är ett skolutvecklingsprogram med syfte att stimulera nyfikenhet och öka intresset för naturvetenskap och teknik hos både elever och lärare. NTA riktar sig till förskolan och hela grundskolan. Det undersökande arbetssättet med experimentet som grund sätter eleverna och deras frågor i centrum. Eleverna bygger successivt upp ett erfarenhetsbaserat kunnande inom naturvetenskap och teknik, inklusive språklig utveckling och eget ansvarstagande.
Som ett praktiskt komplement till den teoretiska naturvetenskapen får eleverna ta del av vår uteskola.

NTA drivs i ett samarbete mellan Kungl. Vetenskapsakademien (KVA) och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och kommuner och fristående skolor runt om i Sverige.

IT i skolan

En viktig och naturlig del av arbetet på skolan är användandet av lärplattor och internet. Vi använde active board, som är en digital interaktiv whiteboard. Dessa är stimulerande hjälpmedel som gör klassrummet levande och för in dagens teknik i undervisningen på ett naturligt sätt som inspirerar alla åldrar.