Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet
i Svenska kyrkans församlingar med mer än 500 röstberättigade.

Kyrkofullmäktige väljs genom direkta kyrkliga val. Dess arbetsformer regleras i Kyrkoordningen och ofta antar kyrkofullmäktige en egen arbetsordning med detaljerade bestämmelser.

Ledamot av kyrkofullmäktige måste vara medlem i församlingen
(och samfälligheten), vara döpt (eller ha varit förtroendevald innan dopkravet kom till) samt ha fyllt 18 år på valdagen. Den förtroendevalda kan tituleras kyrkofullmäktig men kallas vanligen fullmäktigeledamot.