Tillsammans för en hållbar utveckling!

Vi vill vara med och bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck, att stoppa den snabba klimatförändringen och att ge alla människor en rättvis start i livet.

Gud är den kärlek som håller allt vid liv. Vi hör samman med Gud, varandra och med resten av skapelsen. Hållbarhet är ett nyckelord för framtiden. Hållbarhet handlar om miljö och teknik, men också om hållbar livsstil och ett nytt sätt att tänka för att förstå att ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet måste gå hand i hand.

Vårt samhälle är inte hållbart. I vår del av världen förbrukar vi resurser, inte minst energi, i en takt som gör att vårt enda hem i universum är i fara. Även en planet har sina gränser. Problemet är inte i första hand tekniskt. Mycket kan lösas med befintlig teknik, men det är framför allt en andlig fråga. Det handlar om våra val och om våra attityder. Kort sagt, det gäller vårt inre liv.

Inom Svenska kyrkan har vi arbetat länge med miljön och en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling avses ett samhälle som är hållbart ekologiskt, ekonomiskt och socialt, det vill säga bygger på förnybara resurser, rättvist fördelade tillgångar och som ger alla människor ett gott liv.

Vi som lever idag är den första generationen som kan utrota fattigdomen men också den sista som kan agera i tid mot klimatförändringarna. Det är ett konstaterande som andas hopp men också frustration över att förändringarna ibland går så långsamt.

I Klippans pastorat arbetar vi mot Svenska kyrkans miljödiplomering.  Vi har länge varit miljömedvetna men nu kommer det att bli det ännu tydligare. Svenska kyrkans miljödiplomering för hållbar utveckling liknar de miljöcertifieringssystem som används i näringslivet, men utifrån en teologisk grund och motivering. Systemet innebär en enklare dokumentation och betoning på delaktighet.

Nu kommer vi att få redskap att konkretisera vår miljöpolicy i en handlingsplan och bli ännu bättre i vårt miljöarbete.

Vi vill vara med och bidra till att minska vårt ekologiska fotavtryck, att stoppa den snabba klimatförändringen och att ge alla människor en rättvis start i livet.

Vill du läsa mer om Svenska kyrkans arbete för en hållbar utveckling?

www.svenskakyrkan.se/hallbarutveckling

Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaningen som mänskligheten någonsin stått inför. Arbetet med denna utmaning måste få genomslag i samhällsutvecklingen och få oss att ompröva vårt sätt att tänka kring livsstil, välfärd, hållbarhet och rättvisa: för skapelsens skull, för livets skull, för våra barnbarns och deras barnbarns skull.

Ur ”Ett biskopsbrev om klimatet” från Biskopsmötet 2014.