Foto: Daniel Lönnbäck

Biskopsvisitation i Kärna 2019

Det har gått 19 år sedan den senaste biskopsvisitationen i Kärna församling, men i år är det dags!

Program

Programpunkter med en * asterisk framför är öppna för allmänheten.

Plats anges i kursiv stil. Om inget annat anges hålls aktiviteten i Kärna församlingsgård.

Onsdag 11 dec

 08.30 Morgonbön.
 09.00 Fika.
 09.30 Träff med visitationsledningsgruppen.
 11.00 Samtal med personalgruppen gruppvis (olika rum).
 12.30 Gemensam lunch, Flygvapenmuséet.
 14.30 Besök äldreboende med ideell besöksgrupp, Vårdbostäder.
 16.15 Samtal med kyrkorådet om församlingens styrkor och utmaningar.
*17.30 Biskopen håller föredrag ”Mänsklig gudstjänst”.
*18.30 Taizéandakt, Kärna kyrka.
*19.00 Kvällsförtäring.
ca 19.45-21.00 Träff med ungdomsgruppen, frågestund. (nedervåningen)

Torsdag 12 dec

*08.30 Morgonmässa, Kaga kyrka.
*09.00 Fika i kyrkan, Kaga kyrka.
 10.00 Kort samling och bön, Ledbergs kyrka.
 11.00 Samtal med vigningstjänsten. 
 12.00 Lunch med vigningstjänsten.
 13.00 Samtal biskop, kyrkoherde och prost.
 14.00 Kyrkogården - mötes- och arbetsplats (vaktm/exp), Kärna kyrkogård.
 15.00 Träff med Soulgrupperna, barnkör, skolhämtning Kärna skola/Kärna församlingsgård. 
 16.00 Uppföljningssamtal med visitationsgruppen om kraftsamlingsfrågor (se nedan), med- och motkrafter.
*18.00 Julmusikal ”En julnatt för längesen”, Kärna kyrka.
*19.15-21.00 Öppet mingel med julplock. Biskopen talar under kvällen om julens traditioner, möjlighet att ställa frågor.

Söndag 15 dec

*11.00 Festmässa, Kärna kyrka.
*12.15 Förtäring.
*ca 13.00 Visitationstal.

Kraftsamlingsfrågor

- ”Angelägen gudstjänst” – gudstjänst just här idag, behov och längtan
- ”Kyrkan – bortom vi och dem” – kyrkan som aktör och gemenskap i samhället, vem är kyrkan? Kraftsamling kring bärarkulturen.

Liten ordlista

Biskop. Biskopen är den högsta andliga ledaren i stiftet och har till uppgift att inspirera präster och diakoner, förtroendevalda, anställda och frivilliga i deras arbete, samt viga präster och diakoner. Ordet kommer från grekiskan och
betyder tillsynsman. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/biskop.

Stift. Svenska kyrkan är indelad i tretton geografiska stift som alla leds av varsin biskop. Stiftens uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet i stiftet. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets område och bär namn efter biskopssätet, t.ex. Linköpings stift. Stiftsfullmäktige är högsta beslutande organ i stiftet, och väljs vart fjärde år i kyrkovalet.

Biskopsvisitation. Ett forum för en biskop att besöka och utöva tillsyn över
en församling. Genom historien har visitation varit ett sätt att kontrollera och styra, men numera handlar det snarare om att inspirera och hitta nya vägar framåt tillsammans. Det ger oss en möjlighet att diskutera hur vi vill vara som kyrka, hur
våra gudstjänster ska se ut och var vi befinner oss i ett större sammanhang.