Stora vinster med batterilager i svenska kyrkor

Inom ramen för Färdplan för klimatet har Karlstad Stift genomfört analysarbetet ”Batterilager och systemtjänster i Svenska Kyrkan”. Resultatet visar på ekonomiska och miljömässiga vinster. Nu går arbetet vidare med realisering.

Målsättningen med batterilager och systemtjänster är att:
• Möjliggöra för mer förnybar energi att få tillträde till elsystemet och därmed bli en ledande aktör i omställningen till en mer hållbar energimarknad.
• Sänka kostnaderna för Svenska kyrkans fasta nätabonnemang
• Utveckla systemtjänster som kan bidra till en balansering av elsystemet.

Projektet är ett led i Svenska kyrkans höga ambitioner på miljö- och klimatområdet, där målsättningen är att ta ett tydligt ansvar i övergången till ett hållbart samhälle. Med totalt 3500 kyrkor utspridda över hela landet, är potentialen stor för Svenska Kyrkan att med en sammanhållen satsning kunna påverka elsystemet i en mer hållbar riktning.  

Eftersom kyrkorna huvudsakligen värms upp med elektricitet under ett fåtal korta, intensiva perioder varje vecka, dras många av dem med ett extremt ojämnt effektuttag. Med batterilager, som kan laddas när kyrkorna använder lite el och sedan skjuta till den lagrade energin vid uppvärmning, kan den utnyttjade toppeffekten bli påtagligt lägre – vilket ger lägre abonnemangskostnader. Dessutom öppnas möjligheten att använda batterierna för att balansera upp nätet genom att skjuta till energi när exempelvis vindkraftens produktion ligger nere på grund av dålig vind. Dessa så kallade ”systemtjänster” kan både generera nya intäkter till kyrkan och bidra till en ökad flexibilitet i elsystemet – något som lyfts som en förutsättning för att man ska kunna fasa in mer förnybar kraft på energimarknaden.

Projektet har letts av Karlstads stift i samarbete med energiteknikbolaget Ntricity.

Läs rapporten från förstudien här.

Vill du veta mer kontakta:
Johannes Wikström, energiingenjör på Svenska kyrkan, Karlstads stift, johannes.wikstrom@svenskakyrkan.se, telefon 054-17 24 77

 

Kyrkan som trygghetspunkt

Batterilagringsprojektet hänger också samman med ett pågående projekt tillsammans med tre kommuner, länsstyrelsen och Karlstads Universitet. Tanken är att kyrkan inte bara ska vara en andlig tillflykt vid kris, utan även en praktisk trygghetspunkt som erbjuder skydd, värme har egen tillgång till energi.