Stiftshistoriska sällskapet

Den 17 maj 1970 prästvigdes Margareta Brandby-Cöster som första kvinna i Karlstads domkyrka. Hon har skrivit om vägen dit i en skrift som blir nummer 14 i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie.

Årsmöte för stiftshistoriska sällskapet för år 2020

Årsmöte för stiftshistoriska sällskapet har hållits den 23 augusti i Arvika Östras Församlingshem. Sedvanliga förhandlingar hölls under Klas Nilssons ledning.
Sällskapets ordförande Thorgny Larsson Lantz avtackades och till ny ordförande valdes Margareta Olsson. Det blev även nyval på kassörsposten där Anette Karlberg valdes till kassör för efter avgående kassören Nils Jansson.
I verksamhetsplanen kan vi läsa följande: Det gemensamma symposiet som skulle ha ägt rum i Uppsala under våren blev inställt. Samma sak gäller medverkan på bokfestivalen i Karlstad. Ett planerat medlemsmöte under hösten skjuts på framtiden.
Arbetet med Herdaminnet och boken om Dömle stiftsgård fortskrider om än med viss fördröjning på grund av Covid-19. En ny årsskrift har initierats och arbetet med denna fortgår.

Hur gick det till? Hur blev jag präst? Foto: Margareta Brandby-Cöster

Ny bok från Stiftshistoriska sällskapet

Den 17 maj är det 50 år sedan Margareta Brandby-Cöster prästvigdes i Karlstads domkyrka, som en av de 50 första kvinnorna som blev präster i Sverige. I stiftet fanns då redan två kvinnor som var präster, Lena Malmgren (1942-2020) som prästvigdes i Lund för Karlstads stift 1967 och Carin Bergling (f 1936) som prästvigdes 1968 i Norrstrands kyrka då domkyrkan var under renovering. Kyrkohistoriska arkivet i Lund samlar nu in berättelser om vägen till prästämbetet för de kvinnor som prästvigdes 1960-70 och om deras första tid som präster. Margareta har valt att skriva om detta i en liten skrift, som härmed görs tillgänglig som nr 14 i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie.
Boken kan köpas i nätbokhandeln, Adlibris eller Bokus m fl.
Det går också att köpa/beställa boken på Stiftskansliet, tfn 054-172400 till jubileumspris 50:- plus porto.
 

 
 

Välkommen att subskribera på 

MINNESSKRIFT TILL RAGNAR NORRMAN

Boken  är under tryckning och beräknas utkomma under våren. Som subskribent kommer ditt namn att finnas med i den lista över vänner som ska bifogas boken.

Förutom bidrag som knyter an till Ragnar Norrman kommer ett antal olika artiklar att ingå i boken av stifts- och  personhistoriskt intresse att ingå i boken. .  

Bidragsgivande författare är: 

Docent Torbjörn Aronson

Arkivarie Lars- Otto Berg

Professor em. Oloph Bexell

Professor em. Sven Eric Brodd

Teol. lic. Henrik Flemberg

Teol. Dr Gunnar Granberg

Teol.dr H. C. Johnny Hagberg

Professor em. Anders Jarlert

Biskop emeritus Tuulikki Koivunen Bylund 

Professor em. Harry Lenhammar 

Teol. kand. Magnus Olsson

Teol. lic. Arne Sträng

Docent Björn Svärd

Ärkebiskop em. Gunnar Weman 

För att delta i lista på vänner - en TABULA MEMORIÆ - till Ragnar Norrman och få den färdigställda boken sig tillskickad kan 200 kr inbetalas på konto Danske Bank 1351 0865111. 

Viktigt!: namn och postadress meddelas separat på denna mejladress uppsala@stiftshistoriska.se 

1955 bildades sällskapet för att väcka intresse och sprida kunskap om stiftet dess
församlingar och kyrkohistoria.


1959 då Gert Borgenstierna var stiftets biskop fick läroverksadjunkten Anders Edestam i uppdrag av prästmötet att utarbeta ett nytt Herdaminne, sällskapet var delaktigt i detta arbete. Under åren har fortlöpande kompletteringar gjorts och 2007 utkom del VI av Herdaminnet. Tillsammans med sällskapet var domprost em Harry Nyberg ansvarig för den delen. Biskop Sören Dalevi gav 2018 uppdrag till sällskapet att fortsätta arbetet med ytterligare kompletteringar av Herdaminnet.


I sällskapets regi har under åren ett antal böcker/skrifter getts ut som på olika sätt
belyser utvecklingen inom stiftet. Under 2018 gavs två nya böcker ut.

 

Prästgårdarna – en svunnen epok

Prästgårdsboken är en bilddokumentation av stiftets alla prästgårdar på 1930-talet med en fak-taruta till varje gård. Bilderna kommer från ett album som biskop J A Eklund fick av prästerna i stiftet på sin 70-årsdag den 7 jan 1933. Det är ett vackert dedicerat skinnalbum från ”Präst-gårdarnas storhetstid” som vi tror inföll under biskop J A Eklunds tid. Efter 1950 började av-vecklingen... Idag är endast en handfull gårdar kvar i kyrkans ägo.

Det är vår förhoppning att den här albumliknande boken ska fylla en dokumenterande funktion i stiftet. Prästgårdar är en medeltida inrättning som under århundradena fram tills idag haft en betydande andlig och kulturell uppgift i vårt stift, men som nu är historia.

Bildmaterialet är vykort ur nämnda fotoalbum, tagna av fotografen B Göransson, Sunne. Redaktör och författare av textrutorna är kyrkoherde em Lennart Nilsson.

Biskopsgården i Karlstad

I denna bok berättar Maud Forsberg om hur biskopsgården, som inköptes redan 1657 som bo-stad åt superintendenten, utvecklats till den anläggning vi ser idag. Nuvarande manbyggnad har haft inte mindre än tre föregångare och dessutom har det funnits en mängd andra byggna-der på gården. Av dem är spåren sedan länge försvunna, men de ingår ändå i historien om hur gården använts genom tiderna. Här har funnits nattstugor, mangelstuga, brygghus och visthus-bodar, men också svinhus, stall och fähus.

Nuvarande biskopshus stod klart i början av 1780-talet, och är uppfört efter ritningar upprät-tade av överintendentsämbetet. Genom åren har byggnaden genomgått både mindre och större förändringar. Som exempel kan nämnas den omfattande renovering som genomfördes vid ti-den runt 1830, då endast timmerstommen tycks ha lämnats orörd. Vid denna renovering fick exteriören det utseende vi ser idag, och trots att många förändringar i interiören skett sedan dess är biskopshuset en förhållandevis välbevarad byggnad. Genom att den överlevde den stora stadsbranden 1865 är den också en av stadens äldsta byggnader. Som sådan har den ett särskilt intresse och är sedan 1935 förklarad som byggnadsminne.

Boken omnämner även gården Ekenäs som hörde till Biskopens prebende i Kil.

Vill du köpa och läsa böckerna?


Kontakta Lennart Nilsson, v. ordf. i sällskapet, mob. 0706-71 40 25. Stiftshistoriska sällskapet finns även med varje år vid Värmlands bokfestival i Karlstad.

 

Nya projekt på gång


Under 2019 påbörjas en dokumentation av före detta Dömle Stiftsgård. Monica och Valter Fryxelius har huvudansvaret för detta arbete.

Margareta Brandby Cöster kommer att skriva om den första vigningen av kvinnliga präster i Karlstads Domkyrka 1970.

Årsskrift för Stiftshistoriska sällskapet i Karlstads stift kommer att ges ut till första advent 2020.

I och med att Karlstads stiftsbok inte längre ges ut har tankar väckts inom sällskapet att eventuellt kunna ge ut en årsskrift med bland annat stiftshistoriska artiklar, debattinlägg och annan information om vad som skett och vad som är på gång i stiftet.

 

Vill du bli medlem? Välkommen att vara med!


Som medlem får du inbjudan till sammankomster som sällskapet ordnar med föredrag och studiebesök. Du har även möjlighet att följa det stiftshistoriska arbetet i Svenska kyrkan genom att delta i de årliga stiftshistoriska symposierna. 


Årsavgiften är 100:-, du betalar in på bg. 5826-8202. Skriv "ny medlem", namn, adress, telnr, mailadress. 

Styrelsen Stiftshistoriska sällskapet Karlstads stift

Ordförande:
Margareta Olsson
Vice ordförande:
Lennart Nilsson
Sekreterare:
Anders Ekelund Carlsson
Kassör:
Anette Karlberg
Ledamöter:
Monica Fryxelius
Torgny Larsson Lantz
Sven Årnes
Ersättare:
Lars Markusson
Johan Samuelsson
Monica Sjögren Nordgren
Revisorer:
Göran Hagelberg
Börje Larsson
Revisorssuppleanter:
Peter Olausson
Tage Thorén

Kontakt:

Margareta Olsson
margaretaolsson458@gmail.com
Tel 072-5029558, 0528-60028
Lennart Nilsson
lennart.hagalund@gmail.com
Tel. 070- 671 40 25