Stiftshistoriska sällskapet

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kom att bli ett forum för att ta tillvara det kyrkliga arvet från i stiftet och använda detta arv för utveckling mot framtiden. I stadgarna för Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kan vi läsa om sällskapets syfte, som är ”att väcka, främja och stödja intresset för studier och forskning rörande Karlstads stifts historia.”

Historia och bakgrund

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad grundades år 1955. Arvid Runestam var mellan åren 1938–1957 biskop i stiftet. Han ville som primus inter pares och tidigare professor i etik vid Uppsala universitet, stödja prästernas teologiska bildning och bredare kunskap i teologiska frågor. Han initierade även bildandet av Teologiskt homiletiska seminariet i Karlstads stift. Detta skulle fungera med ett pedagogiskt program för att utveckla prästeras färdigheter i bibeltolkning genom föreläsningar och samtal.

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kom att bli ett forum för att ta tillvara det kyrkliga arvet från i stiftet och använda detta arv för utveckling mot framtiden. I stadgarna för Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kan vi läsa om sällskapets syfte, som är ”att väcka, främja och stödja intresset för studier och forskning rörande Karlstads stifts historia.”

1959 då Gert Borgenstierna var stiftets biskop fick läroverksadjunkten Anders Edestam i uppdrag av prästmötet att utarbeta ett nytt Herdaminne, sällskapet var delaktigt i detta arbete. Under åren har fortlöpande kompletteringar gjorts och 2007 utkom del VI av Herdaminnet. Tillsammans med sällskapet var domprost em Harry Nyberg ansvarig för den delen. Biskop Sören Dalevi gav 2018 uppdrag till sällskapet att fortsätta arbetet med ytterligare kompletteringar av Herdaminnet.

Stiftshistoriska sällskapet medverkar också på Bokfestivalen i Karlstad och på bokdagarna i Dalsland.

Under årens lopp har flera böcker givits ut genom sällskapets försorg.

Se skrifter och herdaminnen längre ner på sidan.

Årsmöte 2024

Årsmötet för Stiftshistoriska sällskapet, Karlstad, kommer att äga rum söndagen den 7 april klockan 14.00 i Domkyrkans församlingshus, Karlstad. Kallelse och inbjudan kommer att sändas ut till medlemmar i Stiftshistoriska sällskapet men övriga intresserade är också varmt välkomna.

Vi inleder med årsmötesförhandlingar, dricker kaffe och lyssnar på ett föredrag som innehåller intressanta skildringar från stiftets historia. Vi berättar också om arbetet med Herdaminnet som intensifierats under året.

Sidan kommer att uppdateras när planeringen av dagen är klar.

Övriga aktiviteter

Herdaminnet utökas band nummer 7

En kommitté är utsedd till att göra arbetet.

Årsskrifter utgivet av Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad

I Årsskrift 2022 gör Stiftshistoriska sällskapet en exposé gällande stiftets historia. Karlstads stift har funnits i 375 år och dess biskopar i 250 år. Med bidrag från prosten Inge Bredin och biskop emeritus Bengt Wadensjö får vi följa stiftets och biskoparnas historia under 350 respektive 250 år.

Läs inledningen av årsskriften 2022

Redaktionskommittén arbetar med att sammanställa 2021 års upplaga av stiftshistoriska sällskapets årsskrift.

Bland annat kommer Kjellaug Nordsjö att presenteras. Hon var fram till sin död vårt stifts största skrivare av ikoner. ”Genom handen av Kjellaug Nordsjö,”  har hon skrivit på baksidan av sina ikoner för att säga att Gud verkat genom hennes hand. 

År 2020 har kommit att bli en milstolpe för Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad. Sällskapets första årsskrift har satts samman. Här uppmärksammas Munkfors kyrka 100 år och Margareta Brandby Cöster 50 år som präst. I skriften beskrivs också den Dalsländska kyrkan i Råggärds socken. Denna har en unik altartavla som under år 2021 kommer att ställas i centrum. En av bygdens skomakare förfärdigade altaruppsatsen år 1771.

Alf Dalhberg har skrivit om psalm 217 i den svenska psalmboken. Stiftspedagogen Otfried Czaika har lyft fram den teologiska grunden för det arbete som bedrevs i Karlstads stift av de tre biskoparna Arvid Runestam, Gert Borgenstierna och Sven Ingebrand. Boken avslutas med att Biskop Sören Dalevi reflekterar kring en biskops uppgifter idag.

Se innehållet och läs inledningen (pdf)

Ledamöter i styrelsen för Stiftshistoriska sällskapet Karlstads stift

Ordförande:
Margareta Olsson, Högsäter

Vice ordförande:
Monica Fryxelius, Arvika

Sekreterare:
Anders Ekelund Carlsson, Hagfors

Kassör:
Anette Karlberg, Eda

Ledamöter:

  • Staffan Svanqvist, Karlstad
  • Anders Ajaxson, Karlstad
  • Arne Wiig, Arivika 

Ersättare:

  • Ingrid Emanuelsson, Karlstad
  • Kajsa Kvarned, Karlstad
  • Göran Hagelberg, Karlstad

Revisorer

Ordinarie:

  • Jan-Åke Hager
  • Rune Wallmyr

Ersättare:

  • Peter Olausson
  • Tage Thorén

Kontakt:

Margareta Olsson
margaretaolsson458@gmail.com
Telefon: 072-5029558, 0528-60028

Monica Fryxelius
monica@fryxelius.nu
Telefon: 070-5940213

Nya böcker

När Dömle var stiftsgård

Dömle, några mil norr om Karlstad i Värmland, har tusentals människor genom åren haft en relation till. Dömle var stiftsgård för Karlstads stift mellan 1946 och 2004. Under denna tid var Dömle platsen för läger, kurser, samtalsdagar och gästhemsvistelser. Många bar sedan med sig viktiga och bestående minnen därifrån.

Boken När Dömle var stiftsgård berättar om Dömles historia och viktiga händelser under denna period. Det handlar om en vision som blir verklighet, om en gård och dess utveckling genom åren. Författarna har försökt att sätta in stiftsgården i sin historiska kontext och reflektera över hur den kom till, vad den kom att betyda för Karlstads stifts 1900-talshistoria och vad det innebär att den inte längre finns till som stiftsgård.

Men framför allt: Ett trettiotal personer har med humor och all[1]var bjudit på sina foton, personliga berättelser och skildrat dråpliga ögonblick. Det är vittnesbörd om stiftsgårdens betydelse, om djupa upplevelser och erfarenheter som fått livsavgörande betydelse.

I boken finns också ett kapitel om Dömles tidiga historia från 1400-talet och en presentation av Dömle Herrgård i dag.

Boken finns att köpa via sidan Böcker att beställa, se länk längst ner på den här sidan.

Författare: Monica och Valter Fryxelius

Prästgårdarna en svunnen epok

Prästgårdsboken är en bilddokumentation av stiftets alla prästgårdar på 1930-talet med en fak-taruta till varje gård. Bilderna kommer från ett album som biskop J A Eklund fick av prästerna i stiftet på sin 70-årsdag den 7 jan 1933. Det är ett vackert dedicerat skinnalbum från ”Präst-gårdarnas storhetstid” som vi tror inföll under biskop J A Eklunds tid. Efter 1950 började av-vecklingen... Idag är endast en handfull gårdar kvar i kyrkans ägo.

Det är vår förhoppning att den här albumliknande boken ska fylla en dokumenterande funktion i stiftet. Prästgårdar är en medeltida inrättning som under århundradena fram tills idag haft en betydande andlig och kulturell uppgift i vårt stift, men som nu är historia.

Bildmaterialet är vykort ur nämnda fotoalbum, tagna av fotografen B Göransson, Sunne. Redaktör och författare av textrutorna är kyrkoherde em. Lennart Nilsson.

Biskopsgården i Karlstad

I denna bok berättar Maud Forsberg om hur biskopsgården, som inköptes redan 1657 som bostad åt superintendenten, utvecklats till den anläggning vi ser idag. Nuvarande manbyggnad har haft inte mindre än tre föregångare och dessutom har det funnits en mängd andra byggnader på gården. Av dem är spåren sedan länge försvunna, men de ingår ändå i historien om hur gården använts genom tiderna. Här har funnits nattstugor, mangelstuga, brygghus och visthusbodar, men också svinhus, stall och fähus.

Nuvarande biskopshus stod klart i början av 1780-talet, och är uppfört efter ritningar upprättade av överintendentsämbetet. Genom åren har byggnaden genomgått både mindre och större förändringar. Som exempel kan nämnas den omfattande renovering som genomfördes vid tiden runt 1830, då endast timmerstommen tycks ha lämnats orörd. Vid denna renovering fick exteriören det utseende vi ser idag, och trots att många förändringar i interiören skett sedan dess är biskopshuset en förhållandevis välbevarad byggnad. Genom att den överlevde den stora stadsbranden 1865 är den också en av stadens äldsta byggnader. Som sådan har den ett särskilt intresse och är sedan 1935 förklarad som byggnadsminne.

Boken omnämner även gården Ekenäs som hörde till Biskopens prebende i Kil.

Kontakt:  Lennart Nilsson, Ttelefon. 0706-71 40 25.

Hur blev jag präst? Hur gick det till? Margareta Brandby Cöster

Foto: Margareta Brandby-Cöster

Den 17 maj 2020 var det 50 år sedan Margareta Brandby Cöster prästvigdes i Karlstads domkyrka, som en av de 50 första kvinnorna som blev präster i Sverige. I stiftet fanns då redan två kvinnor som var präster, Lena Malmgren (1942-2020) som prästvigdes i Lund för Karlstads stift 1967 och Carin Bergling (f 1936) som prästvigdes 1968 i Norrstrands kyrka då domkyrkan var under renovering. Kyrkohistoriska arkivet i Lund samlar nu in berättelser om vägen till prästämbetet för de kvinnor som prästvigdes 1960-70 och om deras första tid som präster. Margareta har valt att skriva om detta i en liten skrift, som härmed görs tillgänglig som nr 14 i Stiftshistoriska sällskapets skriftserie.
Boken kan köpas i nätbokhandeln, Adlibris eller Bokus.

Dömle stiftsgård

Under 2019 påbörjades en dokumentation av före detta Dömle Stiftsgård. Monica och Valter Fryxelius har fått huvudansvaret för detta arbete.

Årsskrift

Stiftshistoriska sällskapet i Karlstad kommer att fortsätta med utgivningen av sin årsbok. Redaktör är Margareta Olsson.

Herdaminne

Karlstads stifts herdaminne, från medeltiden till våra dagar band 1-5, kommer att få en fortsättning. År 2007 utkom band nummer 6 med Harry Nyberg som huvudredaktör. Detta band omfattar åren 1960-1999. Sällskapet har påbörjat arbetet med band nummer 7 som behandlar de förändringar som skett såväl i församlingar och kontrakt som bland stiftets ämbetsbärare. Arbetet med att samla in uppgifter har inletts under våren 2020.

Medlemsskap

Som medlem får du inbjudan till sammankomster som sällskapet ordnar med föredrag och studiebesök. Du har även möjlighet att följa det stiftshistoriska arbetet i Svenska kyrkan genom att delta i de årliga stiftshistoriska symposierna. 

Årsavgiften är för närvarande 100: -
Du betalar in på bankgiro. 5826-8202.  Ange referens: ” Ny medlem”
Ange dessutom:
Namn och adress
Telefonnummer och e-postadress