Stenmursprojektet i Karlstads stift 2014-2016

Kyrkogårdsmurarna är en kulturhistorisk mycket viktig del i kyrkomiljöerna som måste vårdas därefter. Samtidigt är skötseln, underhållet och renoveringsarbetena en kostnadskrävande post för kyrkogårdsförvaltningarna.

Stenmursprojektet har haft som huvudsyfte och slutmål att kartlägga samtliga kyrkogårdsmurars omfattning, konstruktion och status, samt att kostnadsberäkna eventuellt vårdbehov och lägga in uppgifterna i förvaltningarnas underhållsplaner för fastigheter. Ett mål har också varit att hos en grupp medarbetare inom stiftet höja kunskapen om stenmurars underhållsbehov och skadeförebyggande vård. Murprojektet aktualiserades även i och med ett lagkrav från 1 januari 2014, som säger att kyrkogårdar ska vara vård- och underhållsplanerade.

 Vi har inte funnit något som tyder på att någon stenmur i stiftet skulle vara äldre än från 1700-talets början. Huvuddelen av murarna verkar ha tillkommit under 1800-talet, eller i samband med de stora utvidgningarna av begravningsplatser som var vanliga vid mitten av 1900-talet.

Projektets resultat göra gällande att under en kommande tioårsperiodbehöver över 15 % av stenmurarna (1,1 mil av totalt 7 mil) renoveras till en kostnad om uppskattningsvis 93,5 miljoner kronor.

Ladda ner och läs rapporten från Stenmursprojektet.